LinkedInYouTubeTwitter

Landelijke subsidies

Bijgaand een overzicht van (de praktijkervaring met) Rijkssubsidies.

Lopend

Duurzaamheid:

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

 

 

 

 • Doel: Gebruik van emissieloos bouwmaterieel stimuleren
 • Doelgroep: Ondernemingen die tot de bouwsector behoren en offshore- of verhuurbedrijven die bouwmaterieel verhuren
 • Budget: € 56 miljoen
 • Periode: 05-03-2024 t/m 27-12-2024

Regeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DuMaVa)

 • Doel: CO2-reductie
 • Doelgroep: Eigenaren vastgoed
 • Budget: € 452,3 miljoen in 2024 (waarvan € 283,7 miljoen gereserveerd voor integrale projecten) 
 • Periode: 3 juni 2024 - 31 oktober 2024

 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

 • Doel: Stimuleren aanschaf warmtepompen of zonneboilers
 • Doelgroep: Maatschappen, stichtingen en verenigingen
 • Budget: € 600 miljoen
 • Periode: t/m 31 december 2024

 

Regeling Gebouwde omgeving & MIA/Vamil

Milieu Investeringsaftrek / Willekeurige Afschrijving Milieu investeringen

 • Doel: Stimuleren investeren in circulaire gebouwen.
 • Doelgroep: Ondernemers/investeerders die vennootschaps- en inkomstenbelasting moeten betalen, bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, sportclubs, culturele en algemene nut beogende instellingen (veel non-profit instellingen, institutionele beleggers, gemeenten en bewonder kunnen alleen indirect gebruik maken van de regeling)
 • Budget: € 169 miljoen
 • Periode: t/m 2024 

 

Programma Warmteboost
 • Doel: verduurzaming stimuleren
 • Doelgroep: ontmoetingsplekken die eigendom zijn van, of geëxploiteerd worden door vrijwilligers, met een verduurzamingsopgave zo rond de €25.000,-. Uitvoering moet klaar zijn voor 1 mei 2024.
 • Periode: April 2023 t/m april 2024
Sport: 

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

 

 

 • Doel: Stimuleren van bouw, onderhoud, beheer sportaccommodaties (en aanschaf van sportmaterialen)
 • Doelgroep: Amateur sportorganisaties en Sportaccommodaties met enkelbestemming sport
 • Budget: € 79 miljoen
 • Periode: 2024
 • Aanvulling: 40% subsidie voor activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie; 20% subsidie op kosten van de investering in bouw /onderhoud van sportaccommodaties en aanschaf sportmaterialen
 • Budget wordt toegekend op volgorde van ontvangst van de aanvragen

 

Gratis Energiescan en Verduurzamingsadvies
 • Doel: Versnellen van verduurzaming van sportaccommodaties
 • Doelgroep: eigenaren van sportaccommodaties
 • Periode: t/m 30 januari 2025

Opvang Vluchtelingen:

Regeling Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

 

 • Doel: gemeenten helpen bij het huisvesten van grote gezinnen van vergunninghouders
 • Doelgroep: gemeenten
 • Budget: € 15,5 miljoen
 • Periode: 2023 - 2026
 • Aanvulling: bestemd voor verbouw van woningen/gebouwen, plaatsing van een bouwwerk op het perceel, verduurzaming, huurderving, sociaal beheer (max. 10%), projectkosten (max. 5%).
 
Overigen:
Subsidie Beter Aanbesteden
 • Doel: knelpunten in het aanbesteden oplossen, bijv. door: verbeteren contact en samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers; kennis van deze partijen over aanbesteden verhogen; toepassing van bestaande kennis, methoden en instrumenten te verbeteren.
 • Doelgroep: gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties, ondernemersverenigingen
 • Budget: € 200.000
 • Periode: aan te vragen van 6 dec. 2023 t/m 26 jan. 2024
 • Aanvulling: geldt voor alle kosten die direct verbonden zijn met uitvoering van een project, min. € 10.000, max. €25.000

 

Gesloten

Scholen:

Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS)

 

 • Doel: Stimuleren van energiebesparing en het verbeteren van binnenklimaat op scholen
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 100 miljoen (was eerst € 40 miljoen)
 • Periode: Gesloten
Ventilatie op scholen
 • Doel: voor betere ventilatie in scholen
 • Doelgroep: PO en VO scholen
 • Budget: Er zijn twee subsidiepotten beschikbaar: € 16 miljoen voor basissubsidie en € 88 miljoen voor vangnetsubsidie
 • Periode: tot 30 april 2023 voor basissubsidie. Tot en met 31 maart voor vangnetsubsidie. Voor beide subsidiepotten geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt
Huisvesting Oekrainse leerlingen (SPUK) 
 • Doel: Voor onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen
 • Doelgroep: Gemeenten
 • Budget: Voor 15 leerlingen max. € 60.000, voor 16 tot 30 leerlingen max. € 120.000 en zo verder met staffels van € 60.000 per 15 leerlingen
 • Periode: Declareren van daadwerkelijk gemaakte kosten vanaf 1 maart t/m 31 december 2022. Verwachte opening najaar 2022
Specifieke Uitkering (SPUK) Voorschoolse Educatie
 • Doel: voorschoolse educatie van Oekraïense peuters
 • Doelgroep: Gemeenten
 • Budget:  € 9.000 per Oekraïense peuter. Er geldt een drempel van 5 peuters.
 • Periode:  De middelen kunnen besteed worden voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2023.
Verduurzaming:  

Regeling EIA

Energie Investeringsaftrek

 • Doel: Stimuleren investeren in maatregelen die een forse energiebesparing opleveren.
 • Doelgroep: Ondernemers/investeerders, overheidsorganisaties, stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn (particulieren uitgesloten)
 • Budget: € 136 miljoen
 • Periode: 2024
Impulsregeling klimaatadaptatie
 • Doel: Fysieke maatregelen tegen wateroverlast, droogte of om de gevolgen van overstromingen te beperken.
 • Doelgroep: Gemeenten, provincies en waterschappen
 • Budget: € 300 miljoen
 • Periode: aan te vragen t/m 31 december  2023
Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
 • Doel: leegstand en verval van monumenten, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, tegengaan
 • Doelgroep: eigenaren en belanghebbenden
 • Budget: totaal bijna € 3,4 miljoen, waarvan € 2,19 miljoen voor haalbaarheidsonder-zoeken, € 0,5 miljoen voor verduurzamingsonderzoeken en €0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.
 • Periode: aanvragen 1 oktober t/m 30 november

Binnenklimaat (maatwerkregeling vervolg SUVIS)

 • Doel: Verbeteren van binnenklimaat op scholen met de slechtste situatie.
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 140 miljoen
 • Periode: 2022
  • Aanvraag basis: vanaf 18 juli 2022 t/m 31 oktober 2022.
  • Aanvraag vangnet: vanaf 18 juli 2022 t/m 31 maart 2023

Vergoeding CO2-meters

 • Doel: Verbeteren van binnenklimaat op scholen.
 • Doelgroep: PO, VO en SO
 • Budget: € 17 miljoen
 • Periode: Tot 2023
Energie:

Tegemoetkoming Energiekosten Energie-intensief MKB (TEK) 

 • Doel: hulp om energie-intensief MKB in stand te houden
 • Doelgroep: MKB-bedrijven (ondernemingen, verenigingen of stichtingen) waarbij de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. 
 • Periode: tot 2 oktober 2023 17:00 uur. Dit kan met terugwerkende kracht over de periode november 2022 tot en met december 2023. Eén aanvraag indienen voor deze hele periode.

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (eerste tranche) 

 

 • Doel: Procesondersteuning om te komen tot opdrachten voor verduurzaming
 • Doelgroep: Kleine maatschappelijke vastgoed eigenaren
 • Budget: € 24 miljoen (max € 2 miljoen per aanvraag)
 • Periode: Gesloten

 

Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed (tweede tranche) 

 • Doel: Ontzorgen in de vorm van begeleiding advies omtrent de verduurzaming van het gebouw 
 • Doelgroep: Kleine maatschappelijke vastgoed eigenaren
 • Budget: € 17 miljoen
 • Periode: Aan te vragen vanaf 3 oktober t/m 24 oktober 2022 door provincies. Voor voorwaarden in elke provincie zie: Ontzorgingsprogramma per provincie
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
 • Doel: Stimuleren van de lokale duurzame opwekking van elektriciteit.
 • Doelgroep: (Energie)coöperaties van kleinverbruikers
 • Budget: € 150 miljoen
 • Periode: Aan te vragen tot 1 november 2023

Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie SDE++

 • Doel: Duurzame energieproductie en CO2-reductie
 • Doelgroep: Bedrijven en (non)-profit instellingen die duurzame energie willen produceren
 • Budget: € 8 miljard
 • Periode: Aanvragen vanaf 5 september t/m 5 oktober 2023
   
Circulair:

LIFE - Subprogramma klimaatactie

 • Doel: Ontwikkelen van beleid of in de praktijk brengen van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid
 • Doelgroep: 
  • Overheidsinstantie die onder het gezag van een nationale overheid valt
  • Particuliere niet-commerciële organisatie 
 • Budget: ?
 • Periode: Gesloten

 

LIFE - Subprogramma milieu

 • Doel: Ontwikkelen van beleid of in de praktijk brengen van innovatieve projecten die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid
 • Doelgroep: 
  • Overheidsinstantie die onder het gezag van een nationale overheid valt
  • Particuliere niet-commerciële organisatie 
 • Budget: ?
 • Periode: Gesloten

 

Innovatie:  

MOOI- regeling

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling Innovatie 

 • Doel: Stimuleren integrale, innovatieve oplossingen te vinden voor de thema’s elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie
  • Doelgroep: Samenwerkingsverbanden 
  • Budget:
   • € 21 miljoen voor electriciteit
   • € 24,4 miljoen voor gebouwde omgeving
  • Periode: 2022
   • Vooraanmelding: vanaf 1 april 2022 09:00 uur tot 19 april 2022 17:00 uur 
   • Definitieve aanvraag: 1 juli 09:00 uur tot 6 september 2022 17:00 uur
  Bijlage Size
  211110 Nota van Wijziging - Ministerie BZK (503.37 KB) 503.37 KB