LinkedInYouTubeTwitter

BBV

Begroten en verantwoorden

De regels rond de wijze waarop gemeenten begroten en verantwoorden (de BBV) zijn niet geschikt om vastgoed mee in beeld te brengen en belemmert een integrale en programmatische aanpak. Vastgoed neemt een aanzienlijk deel van de gemeentelijke begroting in en toch is daar in de regelgeving geen specifieke aandacht voor. Dit terwijl bijna alle gemeenten hun vastgoed tegenwoordig centraal hebben belegd, deze taak serieus nemen en vanuit meer perspectieven naar het vastgoed willen kijken.

Zicht en regie op vastgoed 

Image
sessie BBV

Er wordt gewerkt aan een handreiking voor gemeenten waarin het probleem wordt geduid en naar oplossingen wordt gezocht. Het doel is tweeledig:

 • Betere verantwoording door meer transparantie, de mogelijkheid om gemeenten met elkaar te vergelijken en een bestendige lijn te creëren om (ook over de jaren heen) te kunnen monitoren. Dit sluit 1 op 1 aan bij de doelen uit de BBV;
 • De complexiteit en administratieve lastendruk van alle losse verantwoordingsregels beperken en het belastinggeld zo kosteneffectief mogelijk te kunnen inzetten; integraal en programmatisch. 

Wat hebben we al gedaan?

In 2021 hebben we met een kernteam van mensen uit de praktijk een aanzet gemaakt voor een notitie voor de Commissie BBV en zijn we hierover met hen in gesprek gekomen. Ook hebben we onderzoek gedaan naar vastgoed in de gemeentebegroting, een voorzet voor verbetering gemaakt en het resultaat met het brede werkveld besproken tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag.  

 

In 2022 hebben we hierop voortgebouwd en zijn een aantal gemeenten aan de slag gegaan met de voorgestelde indeling voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Dat bleek niet eenvoudig. Ook hebben we in 2022 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om structureel en incidenteel geld vanuit het Rijk zo naar het lokale bestuur te krijgen dat het snel (zonder rompslomp) integraal en programmatisch kan worden besteed en verantwoord. Het onderzoek is uitgevoerd door de Argumentenfabriek in opdracht van Bouwstenen en is mede gefinancierd door de Ministeries van BZK en OCW, Bouwend Nederland en Techniek Nederland. Ook mochten we in 2022 een sessie verzorgen tijdens het VNG-congres over gemeentefinancien en hebben we het onderzoek naar de gemeentebegrotingen herhaald.

Met wie doen we het?  

We doen dit ontwikkelwerk samen met:

 • het Bouwstenen-netwerk Financiële experts met als penvoerder Paul Mooij, Amsterdam;
 • Henk-Jan Bodewitz, Raadsgriffier gemeente Maastricht en Thea Hoefnagel, Gemeentecontroller gemeente Groningen;
 • een aantal leden uit het netwerk Chefs vastgoed, namelijk Jan Kappers (Utrecht), Jordy Daneel (Deventer) en Klaas Mast (Delft);
 • een aantal leden van de Commissie BBV en de Nederlandse Beroepsvereniging Accountants (NBA).
Image
Paul, Antine en Marcel

Verkiezingen beste gemeentebegroting

Sinds 2021 doen we onderzoek naar vastgoed in de gemeentebegroting. Vanaf 2022 doen we dat met een echte jury en een prijs. De jury bestaat onder andere uit Paul Mooij, vastgoed gemeente Amsterdam, Antine van de Groep, registeraccountant bij Eshuis en Marcel van Gooswinkel, gemeenteraadslid in Houten. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Bouwstenen-jaarbijeenkomst in 2023. 

Planning

De planning van het werk in 2023 is, voor zover bekend, als volgt:

 • voorjaar: bijeenkomst met netwerk Financiële Experts over kapitaallastenmethode;
 • najaar: bijeenkomst met netwerk Financiële  Experts over verantwoorden op duurzaamheid
 • oktober: bijeenkomst jury
 • november: onderoek naar begrotingen
 • 14 december: Maatschappelijk Vastgoeddag

 

 

Meedoen?

Dat kan!

Yes you can petrol

Meer informatie

Bijlage Size
2108 Concept-notitie com BBV (2.39 MB) 2.39 MB