LinkedInYouTubeTwitter

BBV

Image
sessie BBV

Begroten en verantwoorden

De regels rond de wijze waarop gemeenten begroten en verantwoorden (de BBV) zijn niet geschikt om vastgoed mee in beeld te brengen en belemmert een integrale en programmatische aanpak. Vastgoed neemt een aanzienlijk deel van de gemeentelijke begroting in en toch is daar in de regelgeving geen specifieke aandacht voor. Dit terwijl bijna alle gemeenten hun vastgoed tegenwoordig centraal hebben belegd, deze taak serieus nemen en vanuit meer perspectieven naar het vastgoed willen kijken.

Zicht en regie op vastgoed 

Er wordt gewerkt aan een notitie voor de Commissie BBV en een handreiking voor gemeenten waarin het probleem wordt geduid en naar oplossingen wordt gezocht. Het doel is tweeledig:

 • Betere verantwoording door meer transparantie, de mogelijkheid om gemeenten met elkaar te vergelijken en een bestendige lijn te creëren om (ook over de jaren heen) te kunnen monitoren. Dit sluit 1 op 1 aan bij de doelen uit de BBV;
 • De complexiteit en administratieve lastendruk van alle losse verantwoordingsregels beperken en het belastinggeld zo kosteneffectief mogelijk te kunnen inzetten; integraal en programmatisch. 

Hoe pakken we het aan

In 2021 hebben we met een kernteam van mensen uit de praktijk een aanzet gemaakt voor een notitie voor de Commissie BBV en zijn we hierover met hen in gesprek gekomen. Ook hebben we onderzoek gedaan naar vastgoed in de gemeentebegroting, een voorzet voor verbetering gemaakt en het resultaat met het brede werkveld besproken tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag.

 

In 2022 bouwen we hierop voort. We doen dit samen met:

 • het Bouwstenen-netwerk Financiële experts met als penvoerder Paul Mooij, Amsterdam;
 • Henk-Jan Bodewitz, Raadsgriffier gemeente Maastricht en Thea Hoefnagel, Gemeentecontroller gemeente Groningen;
 • een aantal leden uit het netwerk Chefs vastgoed, namelijk Jan Kappers (Utrecht), Jordy Daneel (Deventer) en Klaas Mast (Delft);
 • een aantal leden van de Commissie BBV en de Nederlandse Beroepsvereniging Accountants (NBA).

Voorstel in de praktijk

We gaan aan de slag met de door onszelf voorgestelde indeling voor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. We houden elkaar op de hoogte van zaken die we daarin tegen komen en helpen elkaar vooruit. De eigen ervaring verwerken we in de handreiking.

Onderzoek verantwoording rijksgeld

We doen onderzoek naar de mogelijke opties structureel en incidenteel geld vanuit het Rijk zo naar het lokale bestuur te krijgen dat het snel (zonder rompslomp) integraal en programmatisch kan worden besteed en verantwoord. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Argumentenfabriek in opdracht van het Rijk (Ministeries van BZK en OCW) en het werkveld (vertegenwoordigd door Bouwstenen).  

Image
Paul Mooij en Antine van Oosterom

Verkiezingen beste gemeentebegroting

We herhalen het onderzoek uit 2021 naar vastgoed in de gemeentebegroting. Dit jaar doen we dat met een echte jury en een prijs. De jury bestaat onder andere uit Paul Mooij, vastgoed gemeente Amsterdam, Antine van de Groep, registeraccountant bij Eshuis en Joris Modderman, raadslid gemeente Barendrecht. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Bouwstenen-jaarbijeenkomst door Barbara Joziasse, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. 

Planning

De planning van het werk is, voor zover bekend, als volgt:

Image
Joris Modderman
 • 25 januari: gesprek met leden van de commissie BBV;
 • 16 februari: bijeenkomst netwerk Financiële Experts;
 • begin maart: vervolgbijeenkomst met leden van de commissie BBV;
 • maart/mei: onderzoek door Argumentenfabriek
 • 1 juni: bijeenkomst netwerk Financiële experts 
 • 10 juni: bijeenkomst met netwerk Chefs vastgoed en vastgoedmanagement over financiële zaken.
 • september: bijeenkomst jury
 • november: onderzoek begrotingen
 • eind november: bijeenkomst jury
 • 28 november; verzorgen we een sessie op VNG-congres over gemeentefinanciën 
 • 8 december: Maatschappelijk Vastgoeddag

 

 

Meedoen?

Dat kan!

Yes you can petrol

Meer informatie

Bijlage Size
2108 Concept-notitie com BBV (2.39 MB) 2.39 MB