aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Corona

Op deze webpagina houden we een overzicht bij van informatie over de gevolgen van de corona-crisis voor maatschappelijke voorzieningen en vastgoed met een functie voor buurten en wijken. Corona Maatschappelijk Vastgoed

Samenleving onder druk

Door de corona worden mensen geacht thuis te blijven en zijn veel maatschappelijke voorzieningen gesloten. Veel mensen hebben digitaal contact, les en/of zorg, maar er wordt gevreesd dat mensen die het toch al moeilijk hebben, het nog moeilijker gaan krijgen en maatschappelijke voorzieningen (zowel de professionele als de vele vrijwilligersorganisaties) omvallen.

 

Het SCP heeft op 7 mei 2020 het rapport Eerste doordenking maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen gepubliceerd. De maatregelen in dit beleidssignalement zijn vrijwel dagelijks aan verandering onderhevig.

Regels

Via persconferenties worden we op de hoogte gehouden van de maatregelen. Regels worden vastgelegd in (steeds aangepaste) regionale noodverordeningen. Zie het voorbeeld van Veiligheidsregio Utrecht

Algemene compensatiemogelijkheden en noodhulp

 • De NOW2.0-subsidie kan vanaf 6 juli 2020 aangevraagd worden bij UWV over de periode juni, juli, augustus, september. Werkgevers kunnen met NOW tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen.
 • Compensatieregeling: gift van € 4.000 voor ledigen eerste nood bij getroffen sectoren. Het gaat om bijvoorbeeld bedrijven op het gebied van kunst, cultuur, musea en sport. Niet voor veel maatschappelijke dienstverleners, buurthuizen en gemeenschapshuizen omdat die vaak een andere SBI-code hebben.  
 • Personeelskosten: voor (maatschappelijke) organisaties die te maken krijgen met een omzetdaling van 20% is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De aanvraag doe je bij UWV. 
 • Ook voor ZZP-ers is er een landelijke regeling (Tozo) die door gemeenten wordt uigevoerd.
 • Huur: hiervoor is geen algemene regeling (zie info per sector). Compensatie afhankelijk van afspraken die huurder en verhuurder met elkaar kunnen maken over bijvoorbeeld het opschorten van de huurbetaling of tijdelijke huurverlaging. Zie ook dit bericht over uitstel of kwijtschelding (Bouwstenen, augustus 2020)
 • Overige kosten: hiervoor is geen algemene regeling. Ook verzekeringen vergoeden dit niet (wordt als bedrijfsschade gezien). 

Daarnaast zijn er diverse fondsen, waaronder:

 • een kleine initiatieven fonds (max € 2.000,- voor initiatieven op het gebied van eenzaamheid, dak en thuislozen en voedsel)
 • een kansenfonds voor acute noodhulp (leefgeld, opvang en voedsel) voor dak en thuislozen, ongedocumenteerde en mensen in grote armoe
 • het fonds kleinecoronahulp voor kleinschalige initiatieven voor mensen die nu extra kwetsbaar zijn
 • het Oranjefonds (wegens veel aanvragen reeds gesloten).

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners. Dit is op 28 mei door de rijksoverheid bekend gemaakt. Lees hier de kamerbrief van de minister van BZK die aan het besluit vooraf ging.

Gemeenten worden door het rijk gecompenseerd in de extra kosten die ze ten gevolge van de corona hebben moeten maken. Een werkgroep heeft overzicht van kostenposten en gederfde inkomsten opgesteld.  

Scholen

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren weer. Kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. Onderling hoeven de kinderen geen 1,5 meter afstand te houden, met de leraar moet dit wel zo veel mogelijk gebeuren. Vanaf 1 juni 2020 gaan middelbare scholen weer van start en kunnen praktijkexamens op het MBO worden afgenomen. Verder blijven MBO- HBO- en WO-onderwijs voorlopig gesloten.De regeling voor noodopvang voor kinderen van ouder met cruciale beroepen blijft ongewijzigd. Er is onderwijs en begeleiding voor leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is.

 

Scholen worden gefinancierd vanuit het Rijk (op basis van de 1 oktobertelling) en worden daardoor niet in hun voortbestaan bedreigd.

Kinderopvang

Vanaf 11 mei mogen kinderen weer naar de dagopvang, gastouderopvang en BSO. Kinderen die gebruik makenn van de BSO mogen daarvan gebruik maken op dagen dat zij naar school gaan. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage van ouders vergoeden zolang het maatregelen pakket duurt (geen reden om op te zeggen), dit gebeurt op basis van gegevens van de Belastingdienst. Daarmee is de financiële basis van kinderopvangbedrijven (personeel en huur) gegarandeerd. De regeling voor noodopvang voor kinderen van ouder met cruciale beroepen blijft ongewijzigd. Gemeenten hebben hierin een coördinerende en ondersteunende rol. Meer informatie:

Sportaccommodaties

Pubers in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar hoeven vanaf 1 juni bij het sporten geen 1,5 meter afstand meer in acht te nemen. Het is één van de versoepelingen van de coronamaatregelen in de sportsector die het kabinet heeft presenteerd. Kinderen onder de twaalf jaar mochten al buiten teamsport uitoefenen, zonder 1,5 meter afstand te houden. Ook buiten sporten zonder contact en 1,5 meter afstand mag vanaf 11 mei 2020, maar zonder douchen en officiële wedstrijden. Diverse organisaties hebben hun acitivteiten verplaatst van binnensport naar buitensport. Om dit in goed banen te leiden zijn er lokale protocollen. In de lokale protocollen wordt buitensport (en beweging) vaak breed opgevat; ook buitenspeelplaatsen, klimbossen, midgetgolf en scouting. Buitensportaccommodaties zijn vaak wel afgesloten. Vanaf 1 juli 2020 kunnen sportscholen mogelijk weer open en sportwedstrijden mogen per 1 september onder voorwaarden hervat. Er zijn hiervoor nog geen protocollen bekend.

 

Sportorganisaties kunnen gebruikmaken van de algemene steun- en compensatiemogelijkheden. Daarnaast is er begin mei 2020 € 110 miljoen extra beschikbaar gesteld ter ondersteuning van sportverenigingen, waarvan € 90 miljoen voor huur en € 20 miljoen voor organisaties met een eigen accommodatie met een max van € 2.500,-). De Stichting Waarborgfonds Sport schatte de schade voor de breedtesport in april op € 300 miljoen. NOC*NSF deed een oproep aan gemeenten en het kabinet voor een noodfonds van € 950 miljoen voor de hele sportsector tot en met de zomer. Meer informatie:

Dorps- en wijkaccommodaties

Op 26 mei 2020 is een motie om dorpshuizen en wijkcentra onder TOGS-regeling te laten vallen aangenomen. De maatregelen die de landelijke overheid heeft genomen ter bestrijding van het Corona-virus hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in het land. Tot nu toe weigerde de minister de dorps- en buurthuizen tegemoet te komen. De Tweede Kamer heeft de moties die waren ingediend om wél in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling, vandaag aangenomen.

Vrijwel alle dorps- en buurthuizen zijn gesloten. Zij kunnen, net als café's en culturele instellingen, vanaf 1 juni 2020 op afspraak of voor vaste groepen open, met maximaal 30 personen zonder klachten en op 1,5 meter afstand ook op terras. Vanaf 1 september kunnen er mogelijk weer evenementen worden gehouden.

Uit onderzoek van MAEX onder 244 maatschappelijke initiatieven, blijkt dat 68 % inkomensverlies heeft en 48% dat ze initiatieven niet kunnen uitvoeren maar wel doorlopende kosten hebben.

Voor professionals op de loonlijst van maatschappelijke dienstverleners en zzp-ers is er een financiële regeling beschikbaar. Voor gemeenschapshuizen en vrijwillige wijkbesturen die bijvoorbeeld een pand van de gemeente huren, was er geen landelijke regeling omdat buurthuizen uiteenlopende SBI-codes hebben. Buurthuizen die als café bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven komen in aanmerking voor compensatie. Dat gold niet voor buurthuizen die zijn ingeschreven als gemeenschapshuis, lokaal welzijnswerk, beheer van onroerend goed (buurthuis in zelfbeheer) of religieuze organisaties (verenigingsgebouw met kerkelijke achtergrond). Het samenwerkingsverband plattelandsgemeenten P10 heeft op 23 april 2020 een brandbrief gestuurd aan minister Wiebes (EZK) om steun te vragen voor hun gemeenschapshuizen. 

Culturele instellingen

Bibliotheken zijn vanaf 11 mei 2020 weer open. Musea en theaters kunnen vanaf 1 juni 2020 open (wel vooraf kaartje reserveren) voor maximaal 30 personen zonder klachten. Vanaf 1 juli wordt dit opgeschaald naar 100 personen. Diverse organisaties willen hun activiteiten verplaatsen naar buiten (zie sport). 

 

Voor professionals op de loonlijst van maatschappelijke dienstverleners en zzp-ers is er een algemene financiële regeling. De compensatieregeling geldt voor veel culturele instellingen en in tweede instantie ook voor bibliotheken. De 26 Nederlandse musea in rijksgebouwen hoeven 3 maanden geen huur te betalen en subsidies voor Q3 kunnen al in Q2 worden overgemaakt. De schade voor culturele organisaties kan enorm oplopen (inschatting voor cultureel centrum tussen de € 5 en € 8 ton). De culturele sector krijgt € 300 miljoen extra van het kabinet. Dat heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven op 15 april 2020 laten weten. Deze steun is er voor culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector en komt bovenop de eerder genomen maatregelen. Meer informatie:

Dag- en nachtopvang

Diverse dag- en nachtopvang accommodaties zijn gesloten. Andere locaties worden juist opgeschaald naar een 24-uursopvang, waarbij goed gelet wordt op de groepsgrootte. Ook worden tijdelijk extra opvanglocaties ingericht voor 24-uurs opvang, bijvoorbeeld in sportaccommodaties. Per opvanglocatie wordt er bekeken wat de beste wijze is om mensen om te kunnen vangen. De huurkosten en andere vaste lasten lopen door, ook bij sluiting. Gezondheids- en verslavingzorg met overnachting komt voor de schadevergoeding in aanmerking. Andere opvang niet. Voorzieningen voor dagbesteding sluiten massaal hun deuren. Daardoor missen 70 tot 100.000 mensen structuur, contacten en bezigheden en worden mantelzorgers extra belast. Meer informatie:

Voedselbanken

Er zijn in Nederland 170 voedselbanken. De activiteiten worden voortgezet zolang de gezondheid van de medewerkers en vrijwilligers niet in gevaar komt. Veel vrijwilligers zijn ouderen die tot de risicogroep behoren. De aanvoer van voedsel wordt minder. Daardoor zijn enkele voedselbanken tijdelijk gesloten. Maar er zijn ook veel nieuwe vrijwilligers en hulp van buiten. De landelijke vereniging voor voedselbanken verwacht extra klanten te krijgen in deze periode, aangezien veel mensen nu zonder inkomen zitten, waaronder zzp-ers. Meer informatie:

Speeltuinen/bossen, kinderboerderijen en scouting

Speeltuinen, speelbossen, kinderboerderijen en scouting kunnen hun hek open en buiten activiteiten organiseren als ze door de gemeente en veiligheidsregio onder buitensport zijn geschaard. Ook speeltuinen die (de mogelijkheid tot) kinderopvang bieden kunnen open zijn. De deuren vanhun gebouwen kunnen vanaf 1 juni 2020 open voor maximaal 30 personen (wel reserveren) op 1,5 meter afstand, ook op terras. 

 

In mei hebben Kinderboerderijenactief.nl en de Vereniging Stad- en kinderboerderijen een protocol opgesteld. Advies aankinderboerderijen is om hun plan te bespreken met hun eigen gemeente, zodat er lokaal contact is en er ook voor de start een beeld is van de aanpak en situatie. Vanaf 1 september kunnen er mogelijk weer evenementen worden gehouden.

 

Zo'n 94% van de beheerde speeltuinen en kinderboerderijen lopen hierdoor inkomsten mis, meldt het NUSO april 2020,

Kerken

Kerken zenden hun diensten online uit en verlenen veel hulp (betaald en onbetaald) aan mensen binnen en buiten hun gemeenschap. Het zijn private instellingen en hebben als gevolg van de coronacrisis minder inkomsten uit collectes (voor goede doelen), verhuur en giften. Ze komen niet in aanmerking voor de algemene noodmaatregelen. Meer informatie:

Gebouwbeheer

Nu de panden veel minder gebruikt worden vraagt dit ook aanpassingen in het beheer van de gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan het uitzetten of veranderen van de instellingen van klimaatinstallaties (maximaal ventileren met buitenlucht), het doorspoelen van leidingen in verband met het risico op legionella of extra leegstandsbeheer en extra toezicht op leegstaande panden en bouwplaatsen.   

 • Handleiding Installatienet.nl wat te doen met ventilatie.
 • REHVA met COVID19-advies over verwarming, ventilatie en airconditioning.
 • Gawalo met tips voor instellingen klimaatinstallaties.

Bouw- en installatiebranche

De bouw werkt zoveel mogelijk door. Er wordt gewerkt volgens speciale protocollen, waaronder het "Protocol samen veilig doorwerken". Diverse gemeenten en andere gebouweigenaren in de publike sector proberen het onderhoud en de verduurzaming van de gebouwen naar voren te halen. Op 22 april 2020 heeft het Bouwstenen-platform samen met diverse andere organisaties aan de opdrachtgevers en opdrachtnemerskant in de bouw de verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland' ondertekend. Met een beejtje extra financiering kunnen ook nu stappen in de verduurzaming worden gezet.

 

Bouw- en installatiebedrijven kunnen bij omzetdaling van meer dan 20% gebruik maken van de financiële regeling van het rijk. Meer informatie:

Overige informatie

 • Veel gestelde vragen over corona in het sociaal domein (VNG).
 • Regels voor besluitvorming via digitale weg door besturen gemeenten, provincies, waterschappen en andere openbare lichamen.

corona

Reacties

Tijdens de conference call van het Bouwstenen-netwerk ‘Vastgoedmanagement’ vorige week woensdag zijn problemen met betrekking tot huurbetaling van gebruikers ook even ter sprake geweest. Door aan aantal van jullie werd gemeld dat het bestuur in dat soort gevallen de gebruikers doorverwijst naar het ondernemersloket van de Rijksoverheid. En dat er (voorlopig?) wel ingegaan wordt op uitstel van de betaling, maar niet op afstel. Bij ons in de gemeente speelt dit nu ook. Er is een gebruiker/exploitant van een welzijnsaccommotatie die een wethouder vraagt om kwijtschelding van de huur. De exploitant is tevens uitbater van een café (geen eigendom van de gemeente). Het café en de welzijnsaccommodatie zijn (volgens de exploitant) beide in één VOF ondergebracht. Hierdoor krijgt hij van het Rijk voor slechts één onderneming compensatie. Heeft er iemand van jullie al ervaring met een dergelijk vraagstuk? Of wat is de algemene lijn die bij jullie in de gemeente wordt toegepast?

In 's-Hertogenbosch wordt gekozen om meteen mee te werken aan uitstel. Huurkwijtschelding is nu niet aan de orde. Er zijn Rijksmaatregelen, deze kunnen nog aangepast of gewijzigd worden (zie recente uitbreiding TOGS) en de duur en impact van maatregelen is nu onduidelijk. Dus nu niet kiezen voor adhoc beslissingen maar later de impact beoordelen en bekijken wat eventuele passende maatregelen zijn. Het lijkt mij goed om in Bouwstenen verband hierover contact te houden. Indien gedeeltelijke kwijtschelding aan de orde zou zijn; hoe pak je zoiets aan? Op basis van welke criteria? Of juist simpel houden? Onderwerp om een keer te bespreken.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners