LinkedInYouTubeTwitter

Tijd om te kiezen!

De Tweede Kamerverkiezingen zijn begonnen. Lees hier wat de partijen zeggen over maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

 

Bouwstenen heeft de partijprogramma's geanaliseerd. Vervolgens hebben we de partijen gevraagd te reageren. Die reactie lees je onderaan dit bericht. Je kunt zelf ook reageren.

 

Vrijwel alle partijen hebben in hun programma standpunten rond ontmoeten, onderwijs, sport, verduurzaming en soms ook nieuwbouw. Het begrip maatschappelijk vastgoed wordt in drie verkiezingsprogramma’s concreet genoemd.

Meer geld voor ontmoeting

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2021

Buurthuizen, wijkcentra en bibliotheken krijgen in de meeste programma’s goed de aandacht. Het gros van de partijen pleit voor meer investering in deze plekken. Verschillende partijen willen dit soort gebouwen ook breder voor sociaal maatschappelijke doelen inzetten. Onze agenda voor 2021 sluit daar goed bij aan.

Geen oog voor onderwijshuisvesting

Onderwijs staat bij alle partijen op de agenda, maar geen woord over de plek waar dat plaats vindt of over gezonde en duurzame schoolgebouwen. Veel programma’s gaan over inclusief en toegankelijk onderwijs, maar dat wordt niet naar huisvesting vertaald. Ook over het probleem met de bevoegdheidsverdeling bij onderwijshuisvesting of over (de wet) ‘nieuwe scholen’ zegt geen van de parijen iets. Een enkele keer wordt de school omschreven als ontmoetingsplek voor de buurt.  

Wel oog voor sportaccommodaties

Gezondheid wordt in veel partijprogramma’s uitgebreid behandeld, vaak in relatie tot sport. Het merendeel wil investeren in het verduurzamen en verbeteren van de bestaande sportaccommodaties en openbare sportplekken. Een enkele partij pleit er zelfs voor om het eigenaarschap van deze sportplekken (evenals die van buurthuizen) bij de lokale gemeenschappen te leggen, zodat deze niet gekocht kunnen worden door de hoogste bieder en daardoor verdwijnen als publiek vastgoed of ruimte.

Verduurzamingsdecor 

Elke partij heeft een programma voor de klimaat-, duurzaamheids- en energieopgave. Het merendeel committeert zich aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Veel partijen zien windmolens en zonnepanelen als middelen om de doelen te halen. Diverse partijen willen daarbij natuur en landbouwgronden zoveel mogelijk ontzien. Ze kijken vooral naar de gebouwde omgeving als decor voor de verduurzamingsopgave. Maatschappelijk vastgoed kan daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie in vervullen, maar daar is wel een slimmere (kosteneffectievere) aanpak en meer geld voor nodig. 

Nieuwbouw problemen

Een paar partijen hebben een duidelijk standpunt over nieuwbouw. Ze pleiten voor het verkorten van besluitvormingsprocedures, of het opnemen van gezondheid als voorwaarde van de bouwplannen.

Sluit goed aan

Al met al sluit de Bouwstenen-agenda goed aan bij wat de politieke partijen landelijk willen. Wel zouden we graag hun standpunt over onderwijshuisvesting en de verduurzaming van al het maatschappelijk vastgoed vernemen. 

Investeren in kwaliteit

Investeren in scholen en ander maatschappelijk vastgoed is een goed idee. Het levert banen op en het kapitaal blijft in de publieke sector. Daarbij kunnen met een extra investering ook andere beleiddoelen worden gerealiseerd zoals beter onderwijs, meer bewegen, minder ziekteverzuim, energiebesparing en een duurzamere gebouwenvoorraad. 

 

 

Meedoen?

Dat kan! Doe mee met de actualiteitencolleges rond de verduurzaming, de netwerken rond onderwijshuisvesting voor scholen en gemeenten, het Bouwstenen-ontwikkelwerk of andere activiteiten. Lees hier hoe u partner wordt.

 

Meer informatie

Partijprogramma's

Bouwstenen-informatie

In het CPB onderzoek staat dat twee partijen wel wat geld voor verduurzaming van de schoolgebouwen uittrekken maar dat kan ik zelf niet terug vinden in de programma's dus ben benieuwd hoe zij eraan komen..

De onderwijshuisvesting is sinds de jaren 90 van de vorige eeuw gedecentraliseerd naar de gemeenten. Toch heeft de PvdA de overtuiging dat bij de aanhoudende zorg van de regering voor het onderwijs, goede onderwijshuisvesting een belangrijke randvoorwaarde vormt voor kwalitatief goed onderwijs.

Het beeld van de situatie is divers:
· Nederland heeft enerzijds te maken met leegstand in schoolgebouwen. Zulke oude voorzieningen moeten een nieuwe bestemming krijgen die bijdraagt aan de plek waar ze staan.
· Anderzijds zien wij in deze tijd dat de bestaande schoolgebouwen niet toereikend zijn voor een anderhalve metersamenleving die de coronamaatregelen ook voorschrijven bij het funderend onderwijs. Al langer klonken er klachten over de kwaliteit van het binnenklimaat in schoolgebouwen, maar sinds de coronapandemie uitbrak, is het bewustzijn gegroeid dat dit ook gevaarlijke consequenties heeft bij verspreiding van het virus. Voor Lodewijk Asscher was dit ook een reden om in augustus 2020 een motie in te dienen die vroeg om controle op en maatregelen voor der ventilatiesystemen van scholen. De Kamer heeft deze motie destijds ook aangenomen.
· Tegelijkertijd biedt doordacht beleid inzake onderwijshuisvesting kansen om resultaten te boeken bij het tegengaan van de segregatie in het onderwijs en om kansen te grijpen bij brede scholen, ook wanneer het gaat om huiswerkbegeleiding.

Dit zijn voor de PvdA niet zomaar enige constateringen. De PvdA trekt in haar verkiezingsprogramma € 0,2 miljard uit voor het verhogen van de lumpsum voor verduurzaming en verbetering van schoolgebouwen.

CDA heeft in haar programma twee keer aandacht voor de verduurzamingsopgave van scholen. Het plaatst de verduurzaming van scholen in de bredere opgave van het maatschappelijk vastgoed en de daarvoor benodigde investeringsimpuls. Het CDA spreekt (op pagina 41) over een fors crisis en herstelpakket dat zich niet enkel richt op de woningbouwopgave maar ook op de maatschappelijke opgaven die voor bekostiging grotendeels afhankelijk zijn van gemeenten en Rijksoverheid. Het CDA zet daarnaast (pagina 70) in op lokale en regionale kansen voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Dit middels actieve ondersteuning en ontzorging.

CDA is zich bewust dat veel gemeenten in financieel zwaar weer verkeren. Dat vraagt om betere financiële afspraken en extra investeringen in onze gemeenten.

Lokaal zetten wij ons al in voor onderwijshuisvesting. Zo is vorig jaar de motie van GroenLinks met betrekking tot modulair bouwen in Amstelveen unaniem aangenomen. Dit is een snelle en duurzame manier van bouwen. Ook willen we bijvoorbeeld in Oegstgeest het Dok uitbreiden voor de Leo Kannerschool.

In een meer algemene zin willen we dat zonnepanelen en groene daken op een verplichte lijst komen van energiebesparende maatregelen voor eigenaren van grote gebouwen. Ook willen we scholen verduurzamen. Meer hierover lees je in ons verkiezingsprogramma op pagina 17. GroenLinks wil dat binnen twee jaar alle nieuwbouw in Europa, minstens energie neutraal is. Overheden moeten het goede voorbeeld geven: er komen zonnepanelen op alle overheidsgebouwen met daarvoor geschikte daken.

Vorig jaar hebben wij ons nog hard gemaakt voor betere ventilatie op scholen. Ook hebben we Minister Slob gevraagd hoe gemeentes met minder geld in de kas de kosten voor het verbeteren van de ventilatie moeten betalen.

Permalink

Als antwoord op door GroenLinks (niet gecontroleerd)

Waarom zonnepanelen en groene daken op een verplichte lijst van geen energiebesparende maatregelen als zonnepanelen en groene daken geen energiebesparende maatregelen zijn? Zonnepanelen zorgen voor duurzame opwekking van energie, niet voor besparing. En groene daken kunnen helpen bij het koel houden van gebouwen en dus hooguit voor energiebesparing kunnen zorgen als er koeling aanwezig is. Iets waar bij onderwijsgebouwen zelden sprake van is.

D66 vindt goede onderwijshuisvesting heel belangrijk, zo hebben we meermaals de minister opgeroepen om werk te maken van goede ventilatie op scholen. Er is ook in oktober 2020 een bedrag van 360 miljoen euro vrijgemaakt door de minister, D66 heeft aangedrongen om dit zo snel mogelijk in te zetten en scholen te helpen. Het kabinet was namelijk al te laat met de maatregelen.

Daarnaast willen wij Nederland ook klimaat-klaar maken. Dit houdt in dat steden en dorpen groener moeten worden: overheidsgebouwen worden klimaatbestendig en krijgen een watertoets met eisen om water vast te houden. We werken samen met gemeenten aan bomen en groenstroken die water vasthouden en verkoeling brengen. Voor alle publieke projecten wordt biodiversiteit een eis. En we stimuleren huiseigenaren om hun tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen. Dit heeft uiteraard ook betrekking op scholen.

De SP trekt geld uit voor het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit is echter wel lokaal beleid en de landelijke politiek gaat hier niet over, dus vraag gerust uw lokale SP-afdeling hoe zij erover denken, want zij kunnen u van een uitgebreider antwoord voorzien.

Het staat er slecht voor met veel scholen en ander maatschappelijk vastgoed. Niet in de laatste plaats door het gebrek aan investeringen onder de laatste kabinetten. Omdat onderwijshuisvesting voornamelijk een gemeentelijke aangelegenheid is – gemeenten ontvangen natuurlijk een bijdrage uit het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting- kan ik me voorstellen dat dit niet in alle verkiezingsprogramma’s staat. Ik weet wel dat we ons op lokaal niveau vaak inzetten voor de verduurzaming van scholen en andere maatschappelijke gebouwen; we wijzen daarbij vaak op natuurinclusieve renovatie of nieuwbouw met biobased of gerecylede materialen. We hebben de minister twee weken geleden nog wel gevraagd om te kijken naar het verduurzamen van schoolgebouwen. Concreet zouden we willen dat onderwijsgebouwen natuurlijk zo snel mogelijk energieneutraal worden, schoolgebouwen gezond zijn (nu vaak niet, oud en gebrekkige ventilatie) en dat zoals ik eerder zij, daarvoor natuurinclusieve renovatie of nieuwbouw plaatsvindt. Dat standpunt zou je kunnen doortrekken naar al het maatschappelijk vastgoed.

De ChristenUnie vindt onderwijshuisvesting erg belangrijk. School moet een gezonde en veilige plek zijn. Tegelijkertijd is het zo dat de verantwoordelijkheid voor nieuwbouw van scholen en het onderhoud van scholen bij de lokale overheid ligt: bij gemeentes en schoolbesturen. Wel is het belangrijk om vanuit Den Haag te doen wat we kunnen doen. In oktober heeft CU-minister Arie Slob een bedrag van 360 miljoen vrijgemaakt voor goede ventilatie op scholen.

Daarnaast wil de ChristenUnie fors investeren in het gemeentefonds, om gemeenten middelen te geven voor onderwijshuisvesting, bijvoorbeeld voor verduurzaming van bestaande bouw en klimaatbestendig nieuwbouwen. Tot slot wil de ChristenUnie dat geschiktheid van daken voor zonne-energie verplicht wordt in het Bouwbesluit utiliteitsbouw (waar scholen onder vallen).

De SGP heeft in haar verkiezingsprogramma de volgende passage opgenomen: De verantwoordelijkheden van gemeenten en scholen voor de nieuwbouw, de renovatie en het onderhoud van gebouwen moeten beter afgestemd worden in het belang van duurzame onderwijshuisvesting. De normen voor financiering van nieuwbouw van scholen moeten voldoende zijn om duurzame huisvesting mogelijk te maken.

Denk heeft in haar verkiezingsprogramma het volgende opgenomen: De leerplek bepaalt voor een groot gedeelte het succes en het leerplezier van een leerling. DENK wil daarom:
1. Een fonds verbetering onderwijshuisvesting, waarin veel aandacht komt voor de verbetering van de ventilatie op scholen. De eisen voor scholen in het Bouwbesluit worden expliciet gemaakt en aangescherpt.
2. Een maximale klassengrootte qua leerlingenaantal, om plofklassen tegen te gaan.
3. Een pilot met brede onderwijslocaties die kinderopvang, dagbesteding en onderwijs aanbieden.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.