aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

gemeentelijk

Almere

 

In 2006 heeft het Rijk Almere gevraagd om verdere uitbreiding van de stad. Het plan wordt beschreven in 'Schaalsprong Almere 2030' met duurzaamheid als centraal thema. In de Almere Principles (2008) is de duurzaamheidsambitie van de gemeente geformuleerd.  

 

Deventer

Deventer heeft sinds 2013 één vastgoedafdeling met circa 300 gebouwen.  

 

Ambitie

In 2009 stelde de gemeente de Visie Duurzaam Deventer op. Hierin geeft zij aan in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. 

Zoetermeer


Ambitie

Zoetermeer heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal zijn.
De gemeente Zoetermeer heeft 270 objecten in bezit, waarvan 100 scholen.

 

Aanpak 

Amersfoort (via SRO)

 

Ambitie

In 2008 heeft de gemeente de ambitie geuit om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn. In 2020 is de gemeente nog steeds hard met die doelstelling aan het werk.

 

Aanpak

De gemeente Amersfoort heeft tot doel gemeentebreed (met bedrijven, organisaties en inwoners) en via SRO het vastgoed te verduurzamen:

Gemeenten in Friesland (dorpshuizen via Doarpswurk)

 

Ambitie

De Provincie Friesland stelt als ambitie in 2020 20% energie te besparen in het maatschappelijk vastgoed (scholen, sportvoorzieningen, zwembaden) en 16% meer gebruik te maken van duurzame energie ten opzichte van 2010. Daarnaast is de ambitie om in 2050 100% onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen (GS, 2013).

 

Aanpak

In Friesland is er een provinciale aanpak voor het verduurzamen van 250 dorpshuizen. Er worden 3 pilots uitgevoerd (in Oost en West Stellingenwerf en Oudkarspel), gericht op:

Zeist

 

De gemeente Zeist heeft circa 200 gebouwen in de portefeuille. In het Programma Duurzaam Zeist 2012-2016 vermeldt de gemeente haar duurzaamheidsdoelen.

 

Ambitie

's-Hertogenbosch

 

Ambitie

In 2008 heeft haar duurzaamheidsambities uitgesproken en vastgelegd in Energie- en klimaatprogramma 2016-2020.

's-Hertogenbosch heeft de volgende ambities:

Leusden

Ambitie

‘De gemeente Leusden wil duurzaam ontwikkelen en een goede en gezonde fysieke
kwaliteit van de leefomgeving realiseren. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling
die niet ten koste gaat van toekomstige generaties of mensen die elders wonen.’

 

Het streven is om 16 kton minder CO2 uit te stoten in 2020 (tov 2008). 

 

Aanpak 

Breda

 

Ambitie

Breda wil CO2-neutraal zijn in 2044. Speerpunt daarbij is het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen uit het Energieakkoord 2013. 

 

Vastgoed 

Wat betreft het gemeentelijk vastgoed zijn de doelen:

Utrecht

Op weg naar energieneutraal gemeentelijk kernvastgoed

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ is een stevige ambitie uitgesproken om het vastgoed van degemeente Utrecht te verduurzamen. Al het eigen kernvastgoed moet uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn.Hiervoor zijn in het coalitieakkoord financiële middelen opgenomen. In de raadsbrief van 12 oktober 2018 istoegelicht hoe wij deze middelen inzetten en welke strategieën wij volgen.

 

Aanpak

Westland

Gemeente Westland

 

Afbeelding Duurzaam Westland

Beesel

 

Ambitie
In 2030 wil Beesel een energieneutrale gemeente zijn. Met andere woorden: Beesel gebruikt in 2030 niet meer energie dan ze duurzaam opwekt. In 2011 won Beesel een prijs voor de duurzame renovatie van haar gemeentehuis.

Aanpak
Beesel zet naast fysieke maatregelen ook in op gedragsverandering, bij woningeigenaren, huurders en gebruikers van maatschappelijke gebouwen.

Almelo

Ambitie

Het integraal verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed in Almelo, inclusief het bijbehorende beheer. Almelo wil het maatschappelijk vastgoed verduurzamen, vooruitlopend op een verplichting om voor 2020 de energieprestaties van het vastgoed aanmerkelijk te verbeteren. De gemeente zelf geeft daarin het goede voorbeeld; het stadhuis van Almelo ontving in 2016 het BREEAM-NL Excellent duurzaamheidscertificaat en is het meest duurzame stadhuis van Nederland. 

 

Aanpak

Helmond

Ambitie

Helmond wil graag in 2035 klimaatneutraal zijn.

Enschede

Ambitie

Vanaf september 2014 werkt Enschede aan het Actieplan duurzaamheid. Vanaf januari 2015 zijn daarvoor contacten gelegd met partijen uit de samenleving. Ook peilde Enschede bij haar inwoners welke duurzame initiatieven er al in de stad worden gedaan. Hier zijn 19 duurzame deals uit voortgekomen. Het streven is dat in 2030 op eigen grondgebied de hernieuwbare energie minimaal 12 procent bedraagt en in 2050 minimaal 27 procent.


Aanpak

Den Haag

 

Ambitie
Voor de lange termijn is het doel een klimaatneutrale en –bestendige stad in 2040. Voor de middellange termijn sluit Den Haag aan bij de doelstellingen van het klimaatakkoord Gemeenten en Rijk. De doelstelling voor 2020 is 30% minder CO2-uitstoot. Ten opzichte van 1990, 20% energiebesparing en 20% opwekking van duurzame energie.


Aanpak
In het project EnergieRijk Den Haag wordt samen met het rijk onderzocht hoe de rijks- en gemeentegebouwen kunnen worden voorzien van goedkope, betrouwbare en schone energie.

Zaanstad

Ambitie

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn.

Aanpak

Het klimaatprogramma is opgebouwd uit drie pijlers:

1. Energiereductie
2. Schone energieproductie
3. Innovatie/hergebruik

Nijmegen

Ambitie
Nijmegen wil als gemeentelijke organisatie 2030 energieneutraal zijn. Het energiezuiniger maken van het gemeentelijk vastgoed past in dit streven. Als stad wil ze in 2045 energieneutraal zijn.


Nijmegen wil:

Apeldoorn

Ambitie

Apeldoorn wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Door jaarlijkse evaluatie kan worden ingeschat of het sneller kan of langzamer moet. Apeldoorn heeft de vastgoedportefeuille goed in beeld.

Aanpak

Eindhoven

 

Ambitie

De gemeente Eindhoven wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Dat betekent dat er een evenwicht is tussen het energiegebruik en de duurzame productie. En dat de energie (waar financieel en technisch) mogelijk, in de stad zelf opgewekt wordt.

Aanpak

Dordrecht

Ambitie
De gemeente Dordrecht streeft naar een energieneutrale stad in 2050. In haar duurzaamheidsaanpak richt de gemeente zich op de kernportefeuille, die bestaat uit ca. 70 panden. 


Aanpak

Voor de huisvesting van de eigen organisatie wordt gedacht aan:

Molenwaard

Ambitie
De gemeente Molenwaard stimuleert ondernemers graag om duurzamer te ondernemen. Daarnaast worden er door organisaties zoals Blauwzaam en het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden initiatieven ontplooid om bedrijven te helpen in een duurzame bedrijfsvoering.

 

Aanpak

Roerdalen

Ambitie

Ook de gemeente Roerdalen sluit zich aan bij de ambities uit de Klimaatwet, met een reductie van 49% CO2 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en 95% minder uitstoot in 2050. Het Actieplan Duurzame Energie 2019-2022 is hierop gericht.

Zaltbommel

Ambitie

Zaltbommer wil de CO2 uitstoot van de stad in 2030 ten opzichte van 2016 met 55% terugdringen.

In het Bestuursakkoord van Zaltbommel neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in.

 

Aanpak

In 2019 heeft de gemeenteraad het 'Plan van aanpak programma Duurzaamheid" vastgesteld. Hoofdlijn:

Nissewaard

 

Ambitie 

De gemeente Nissewaard streeft naar een energieneutrale stad in 2050. Deze ambitie ligt in het verlengde van het plan Duurzaam Voorne-Putten 2040 (een samenwerking tussen met Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) maar gaat nog een stap verder.

 

Aanpak

Oldambt

Ambitie

De gemeente wil een voorbeeld zijn voor bedrijven, inwoners en voor andere overheden als het om verduurzaming gaat..

 

Aanpak

Abonneren op gemeentelijk

Snel naar

Partner worden?

Corona