aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Verduurzamen

Duurzaam en fris

Doel van partijen is het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed in te passen in de normale taakuitvoering. 

 

Op onderliggende pagina's treft u de informatie die specifiek over duurzaam en fris gaat. Aanvullingen en verbeteringen altijd welkom.

Aanpak gemeenten

 

Op onderstaande pagina's treft u de aanpak van de gemeenten die duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan en meedraaien in het netwerk Verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

 

 

 Gemeente

 

Almere

 

In 2006 heeft het Rijk Almere gevraagd om verdere uitbreiding van de stad. Het plan wordt beschreven in 'Schaalsprong Almere 2030' met duurzaamheid als centraal thema. In de Almere Principles (2008) is de duurzaamheidsambitie van de gemeente geformuleerd.  

 

Deventer

Deventer heeft sinds 2013 één vastgoedafdeling met circa 300 gebouwen.  

 

Ambitie

In 2009 stelde de gemeente de Visie Duurzaam Deventer op. Hierin geeft zij aan in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. 

Amersfoort (via SRO)

 

Ambitie

In 2008 heeft de gemeente de ambitie geuit om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn. In 2020 is de gemeente nog steeds hard met die doelstelling aan het werk.

 

Aanpak

De gemeente Amersfoort heeft tot doel gemeentebreed (met bedrijven, organisaties en inwoners) en via SRO het vastgoed te verduurzamen:

Zeist

 

De gemeente Zeist heeft circa 200 gebouwen in de portefeuille. In het Programma Duurzaam Zeist 2012-2016 vermeldt de gemeente haar duurzaamheidsdoelen.

 

Ambitie

's-Hertogenbosch

 

Ambitie

In 2008 heeft haar duurzaamheidsambities uitgesproken en vastgelegd in Energie- en klimaatprogramma 2016-2020.

's-Hertogenbosch heeft de volgende ambities:

Leusden

Ambitie

‘De gemeente Leusden wil duurzaam ontwikkelen en een goede en gezonde fysieke
kwaliteit van de leefomgeving realiseren. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling
die niet ten koste gaat van toekomstige generaties of mensen die elders wonen.’

 

Het streven is om 16 kton minder CO2 uit te stoten in 2020 (tov 2008). 

 

Aanpak 

Breda

 

Ambitie

Breda wil CO2-neutraal zijn in 2044. Speerpunt daarbij is het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen uit het Energieakkoord 2013. 

 

Vastgoed 

Wat betreft het gemeentelijk vastgoed zijn de doelen:

Utrecht

Op weg naar energieneutraal gemeentelijk kernvastgoed

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ is een stevige ambitie uitgesproken om het vastgoed van degemeente Utrecht te verduurzamen. Al het eigen kernvastgoed moet uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn.Hiervoor zijn in het coalitieakkoord financiële middelen opgenomen. In de raadsbrief van 12 oktober 2018 istoegelicht hoe wij deze middelen inzetten en welke strategieën wij volgen.

 

Aanpak

Westland

Gemeente Westland

 

Afbeelding Duurzaam Westland

Beesel

 

Ambitie
In 2030 wil Beesel een energieneutrale gemeente zijn. Met andere woorden: Beesel gebruikt in 2030 niet meer energie dan ze duurzaam opwekt. In 2011 won Beesel een prijs voor de duurzame renovatie van haar gemeentehuis.

Aanpak
Beesel zet naast fysieke maatregelen ook in op gedragsverandering, bij woningeigenaren, huurders en gebruikers van maatschappelijke gebouwen.

Almelo

Ambitie

Het integraal verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed in Almelo, inclusief het bijbehorende beheer. Almelo wil het maatschappelijk vastgoed verduurzamen, vooruitlopend op een verplichting om voor 2020 de energieprestaties van het vastgoed aanmerkelijk te verbeteren. De gemeente zelf geeft daarin het goede voorbeeld; het stadhuis van Almelo ontving in 2016 het BREEAM-NL Excellent duurzaamheidscertificaat en is het meest duurzame stadhuis van Nederland. 

 

Aanpak

Helmond

Ambitie

Helmond wil graag in 2035 klimaatneutraal zijn.

Enschede

Ambitie

Vanaf september 2014 werkt Enschede aan het Actieplan duurzaamheid. Vanaf januari 2015 zijn daarvoor contacten gelegd met partijen uit de samenleving. Ook peilde Enschede bij haar inwoners welke duurzame initiatieven er al in de stad worden gedaan. Hier zijn 19 duurzame deals uit voortgekomen. Het streven is dat in 2030 op eigen grondgebied de hernieuwbare energie minimaal 12 procent bedraagt en in 2050 minimaal 27 procent.


Aanpak

Den Haag

 

Ambitie
Voor de lange termijn is het doel een klimaatneutrale en –bestendige stad in 2040. Voor de middellange termijn sluit Den Haag aan bij de doelstellingen van het klimaatakkoord Gemeenten en Rijk. De doelstelling voor 2020 is 30% minder CO2-uitstoot. Ten opzichte van 1990, 20% energiebesparing en 20% opwekking van duurzame energie.


Aanpak
In het project EnergieRijk Den Haag wordt samen met het rijk onderzocht hoe de rijks- en gemeentegebouwen kunnen worden voorzien van goedkope, betrouwbare en schone energie.

Zaanstad

Ambitie

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn.

Aanpak

Het klimaatprogramma is opgebouwd uit drie pijlers:

1. Energiereductie
2. Schone energieproductie
3. Innovatie/hergebruik

Nijmegen

Ambitie
Nijmegen wil als gemeentelijke organisatie 2030 energieneutraal zijn. Het energiezuiniger maken van het gemeentelijk vastgoed past in dit streven. Als stad wil ze in 2045 energieneutraal zijn.


Nijmegen wil:

Apeldoorn

Ambitie

Apeldoorn wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Door jaarlijkse evaluatie kan worden ingeschat of het sneller kan of langzamer moet. Apeldoorn heeft de vastgoedportefeuille goed in beeld.

Aanpak

Eindhoven

 

Ambitie

De gemeente Eindhoven wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Dat betekent dat er een evenwicht is tussen het energiegebruik en de duurzame productie. En dat de energie (waar financieel en technisch) mogelijk, in de stad zelf opgewekt wordt.

Aanpak

Dordrecht

Ambitie
De gemeente Dordrecht streeft naar een energieneutrale stad in 2050. In haar duurzaamheidsaanpak richt de gemeente zich op de kernportefeuille, die bestaat uit ca. 70 panden. 


Aanpak

Voor de huisvesting van de eigen organisatie wordt gedacht aan:

3.7 Aanpassen, uitbreiden en verduurzamen

Keurmerk ChefproofBij een wens van de eigenaar of huurder tot aanpassing, uitbreiding of verduurzaming van een gebouw wordt in eerste aanleg een quick scan uitgevoerd naar de technische haalbaarheid en de (financiële) consequenties voor de waarde van het gebouw voor de eigenaar en huurder.

4.7 Verduurzamen van vastgoed

Keurmerk ChefproofVoor het verduurzamen van het vastgoed wordt gestreefd naar ………… (kies doelstellingen; bijvoorbeeld op basis van Energieakkoord).

 

19 Verkassen en verbouwen

Het wegwerken van de overmaat, betere benutting, hergebruik en transformeren staat al sinds 2013 op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. Vastgoed dat geen maatschappelijke functie meer heeft kan eventueel (tijdelijk) voor andere doelen worden ingezet. 

Molenwaard

Ambitie
De gemeente Molenwaard stimuleert ondernemers graag om duurzamer te ondernemen. Daarnaast worden er door organisaties zoals Blauwzaam en het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden initiatieven ontplooid om bedrijven te helpen in een duurzame bedrijfsvoering.

 

Aanpak

Tynaarlo

Ambitie

In de periode 2018 - 2022 wil Tynaarlo energieneutrale of -verbeterende keuzes maken ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. Voor de energietransitie wordt nog een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het programma gaat het onder meer over de vraag hoe om te gaan met zonne- en windenergie en de transformatie van gas naar andere energiebronnen.

Den Helder

Ambitie

De duurzaamheidsagenda van de gemeente Den Helder focust op 2040 als jaar waarin de gemeente CO2-neutraal moet zijn. Den Helder ondersteunt de Rijksambities om versneld onafhankelijk te worden van gas. Woningcorporaties leveren in dat verband een inspanning om alle sociale huurwoningen zo snel mogelijk energieneutraal te maken. De gemeente onderzoekt slimme en innovatieve maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk vastgoed en wil die maatregelen zo snel mogelijk inzetten, aangezien de gemeente hierin een voorbeeldfunctie heeft.

Haarlemmermeer

Ambitie

In het collegeprogramma 2014- 2018 is verduurzaming één van de vier thema’s waarmee het college invulling wil geven aan de ambities. Het programma duurzaamheid is een verbindend programma en heeft betrekking op alle portefeuilles.

BOOR

Ambitie

Doel van Stichting BOOR in Rotterdam is om in 2030 44% CO2 reductie ten opzichte van 2017 te realiseren.

 

Aanpak

Vijf tips om te verduurzamen

Vijf tips om te verduurzamenHet verduurzamen van bestaande gebouwen is niet eenvoudig. In bijgaand filmpje vijf tips voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed via het onderhoud. 

Utrecht investeert in verduurzamen

UtrechtDe gemeente Utrecht heeft € 12 miljoen extra vrijgemaakt om tot en met 2022 gemeentelijk vastgoed versneld te verduurzamen.

Samen naar een hoger doel

Roerdalen

Ambitie

Ook de gemeente Roerdalen sluit zich aan bij de ambities uit de Klimaatwet, met een reductie van 49% CO2 uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990) en 95% minder uitstoot in 2050. Het Actieplan Duurzame Energie 2019-2022 is hierop gericht.

Nog een slag te maken

enqueteVeel scholen en gemeenten hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van het eigen vastgoed. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, blijkt uit een Bouwstenen-enquête.

Zaltbommel

Ambitie

Zaltbommer wil de CO2 uitstoot van de stad in 2030 ten opzichte van 2016 met 55% terugdringen.

In het Bestuursakkoord van Zaltbommel neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in.

 

Aanpak

In 2019 heeft de gemeenteraad het 'Plan van aanpak programma Duurzaamheid" vastgesteld. Hoofdlijn:

Nissewaard

 

Ambitie 

De gemeente Nissewaard streeft naar een energieneutrale stad in 2050. Deze ambitie ligt in het verlengde van het plan Duurzaam Voorne-Putten 2040 (een samenwerking tussen met Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) maar gaat nog een stap verder.

 

Aanpak

Pagina's

Abonneren op Verduurzamen

Snel naar

Partner worden?

Corona