aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

maatschappelijk vastgoed

Over Bouwstenen

WegwijzerVinden, verbinden en vooruit komen: dat zijn de sleutelwoorden van Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed. Wat doen we precies?

test

Beleid en Vastgoed

Dit netwerk bestaat uit beleidsmedewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties die met een brede kijk, integraal en vanuit een beleidsinhoudelijke insteek naar maatschappelijke voorzieningen en vastgoeed kijken. Mensen die vooruit willen en een echte impact investor zijn of willen worden. Ook jij kunt meedoen!

Huur en medegebruik

 

Algemene informatie over en diverse praktijkvoorbeelden van huurcontracten, verhuur- en tarievenbeleid, huurprijsmethodieken en -tarieven en huurrecht (uitspraken en bezwaren). 

Contracten uitbesteding vastgoedbeheer

Op 28 augustus 2014 hebben we een Bouwstenen-tafeltje over uitbestedingscontracten georganiseerd samen met de gemeente Amersfoort (Marieke Prins). In plaats van in de kelder zitten we in een mooie lichte kamer (veel kapers op de kust).
 
Uitbesteding is voor diverse gemeenten een onderwerp; Amersfoort en Haarlem (SRO), Apeldoorn (Accres), Ede (diverse contracten), Breda, Hoorn, Hengelo.
Dit in verband met hercontracteren, ordenen, volgende fase in ontwikkeling (ervaring, meer aansluiten bij werkelijkheid).
 

Foto's van lege plekken (voorheen maatschappelijk vastgoed)

Voor onze publicatie over de overmaat in het maatschappelijk vastgoed zijn we met spoed op zoek naar foto's van plekken waar eerst maatschappelijk vastgoed stond en die nu groen zijn.

Plekken waar vroeger een school, buurthuis, theater of weet niet wat stond. En nu verkrot of groen.

Graag sturen naar info@bouwstenen.nl

Spelregels Vastgoedmanagement

 

In Bouwstenenverband wordt gewerkt aan spelregels voor vastgoedmanagement. Deze dienen als referentie en houvast voor het vastgoedmanagement bij diverse organisaties. Achter deze link vindt u informatie over het werk aan de spelregels en de mogelijkheid om zelf spelregels op te stellen.

 

Onderstaand treft u voorbeelden:

 

Voorbeelden van gemeenten

Financiële Experts

Sinds 2015 draait er binnen Bouwstenen een netwerk financiële experts. Ze werken bij een gemeente. Zowel grote als kleine gemeenten zijn in dit netwerk vertegenwoordigd. Wat ze gemeen hebben is dat hun focus op de financiele kant van de vastgoedvraagstukken ligt.

Hoe werkt het?

Het netwerk helpt elkaar vooruit door:

Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven

 

Per 1 januari 2015 zijn overheidsondernemingen vennootschapsbelastingplichtig. Op de website van de VNG is hierover meer informatie te vinden.

Onderstaand enige info op deze site, relevant voor de vertaling naar vastgoed en vastgoedbedrijven/afdelingen.

 

Algemeen

Legionellapreventie

Minimaal eenmaal per jaar moeten de leidingwaterinstallaties worden gecontroleerd via het onderhoudsbestek installaties. Dode of ongebruikte leidingen moeten worden weggenomen. Het wekelijks gebruik van het tappunt moet bij de huurder/exploitant c.q. gebruiker worden neergelegd.

Zie onder andere de NEN 1006 voor de eisen waaraan leidingwaterinstallaties moeten voldoen en het drinkwaterbesluit. 

Bron: Twynstra Gudde

Belaste verhuur

Opteren voor belaste verhuur is mogelijk als de huurder meer dan 90% belaste prestatie levert. De inkoop-BTW valt voor 100% te verrekenen. Over de huurprijs wordt vervolgens 21% BTW gerekend.

 

Bron: Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)
Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (juli, 2015)

BTW Compensatie Fonds

Het BTW-compensatiefonds is een Nederlands begrotingsfonds waaruit gemeenten worden gecompenseerd voor een belangrijk deel van de door hen betaalde omzetbelasting (BTW). Circa 93% van de inkoop-BTW is te verrekenen.

 

Bron: Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)

Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (juli, 2015)

Rolverdeling gemeentelijke vastgoedorganisatie

De hoofdlijn voor de rolverdeling tussen de beleidsafdelingen en de gemeentelijke vastgoedorganisatie bestaat in de kern uit de scheiding tussen beleid en eigendom. Vanuit deze expliciete rollenscheiding ontstaat op natuurlijke wijze een belangrijke basis voor een goede balans tussen het maatschappelijk en financiële rendement van het gemeentelijk vastgoed.

Onderverdeling vastgoedtypen en interne eigendomssituatie

Gemeenten dienen een onderverdeling te maken in vastgoedtypen welke gebruikt kan worden voor onder andere het uitvoeren van benchmarks. In het schema hieronder wordt een onderverdeling naar typen vastgoed weergegeven, deze kan per gemeente verschillen. 

 

Vluchtelingenopvang

 

Diverse organisaties zijn actief met de opvang van vluchtelingen. Onderstaand informatie over voorzieningen en vastgoed rond deze opvang.

 

Berichten Bouwstenen

Achtergrondinformatie open data

 

Informatiepagina's

Artikelen

Openbare data - algemeen

Algemeen

1603 Topics in de Vastgoednota

Vrijdag 11 maart komt het netwerk Vastgoedprofessionals bij elkaar in Houten. Onderwerp van gesprek is de Nota Vastgoedbeleid. Vrijwel iedere gemeente heeft er één, al zal de naam nogal eens verschillen.

 

Gezocht: cases overmaat als ontwerp- en ontwikkelopgave

De Wijkplaats is door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie geselecteerd om vóór 1 november 2016 een voorstel uit te werken waarbij overtollig maatschappelijk vastgoed wordt gezien als (creatieve) ontwerp- en ontwikkelopgave. Het Herbestemmingsteam en Bouwstenen voor Sociaal ondersteunen dit initiatief.

 

1609 Vastgoed en de 3D's

Op vrijdag 16 september zijn de Vastgoedprofessionals te gast in doe-het-zelf-café de Rooie Cent in Amersfoort. We beginnen met een rondje 'stand in het land' en delen informatie over belangrijke onderwerpen. 

 

1609 De volgorde der dingen bij Vastgoedmanagement

Op 22 september 2016 krijgen we veel afmeldingen (treinproblemen en ziekte) maar ook een goed gesprek, nieuwe inspiratie en op het eind heerlijke broodjes van Jolanda.

 

Corporaties (BOG/MOG)

Maatschappelijke voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van buurten en wijken. Ze zijn het cement van de samenleving.

 

1. Beleid


Bij maatschappelijk vastgoed draait alles om de politieke/bestuurlijke wens 'maatschappelijke waarde te creëren'. Zonder deze wens en de daarvoor noodzakelijk geachte 'activiteiten' is er geen vastgoed of locatie nodig. Vragen die daarbij een rol spelen zijn:

1.1 Rolverdeling

Keurmerk ChefproofDe rolverdeling tussen de beleidsafdelingen en de gemeentelijke vastgoedorganisatie bestaat in de kern uit de scheiding tussen beleid en eigendom.

1.2 Preambule met bedoeling en verwachting

Keurmerk ChefproofHet doel van het vastgoed is ………… (zelf invullen). Betrokken partijen verwachten dat dit doel vooral kan worden gerealiseerd door ………… (zelf invullen).

 

1.6 Afwijkingen

 

Keurmerk ChefproofAfwijkingen van vastgesteld beleid worden altijd aan het College van B&W, en eventueel vervolgens aan de gemeenteraad, voorgelegd. 

 

2. Portefeuillesturing

Onder 'portefeuillesturing' worden alle strategische activiteiten verstaan die gericht zijn op (lange termijn) sturing en optimalisatie van vraag en aanbod van vastgoed. Het gaat daarbij om vragen als:

2.3 Beoordeling bezit

Keurmerk ChefproofBij concrete besluiten over aankoop, periodiek heroverwegen, verhuur of afstoten van vastgoed wordt op basis van (minimaal) zes indicatoren de prestatie van de objecten in kaart gebracht. De zes prestatie-indicatoren zijn:

Gemeentelijk Vastgoed

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed

Als opvolger van de IPD-Benchmark gemeentelijk vastgoed hebben TIAS en Republiq in 2016 een benchmark in de markt gezet. Deze benchmark is vooral bedoeld als tool voor vastgoedsturing. Gemeenten kunnen hun vastgoedprestaties vergelijken op de thema’s beschikbaarheid, beleid, vastgoedwaarde en vastgoedexploitatie. Zie hier de resultaten van deze benchmark van:

3. Accountmanagement

Accountmanagement betreft alle activiteiten die gericht zijn op het voldoen aan de klant/gebruikersvraag, het optimaal benutten van de objecten in de portefeuille, het vasthouden en verwerven van nieuwe huurders, het verlengen van de levensduur van objecten, het afsluiten van overeenkomsten/huurcontracten, financiën per object, et cetera. Vragen die hierbij aan de orde zijn, zijn:

3.1 Accountmanagement

Keurmerk Ter discussieBinnen de gemeentelijke organisatie is minimaal één persoon aanspreekbaar op het accountmanagement.

 

De accountmanager;

Pagina's

Abonneren op maatschappelijk vastgoed

Snel naar

Partner worden?

Corona