aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Hoe zit het met huisvesting bewegingsonderwijs?

De overheveling van het buitenonderhoud betekent niet automatisch dat scholen ook verantwoordelijk worden voor het buitenonderhoud van hun gymzalen. In het primair onderwijs zijn de meeste gymlokalen van de gemeente. Artikel 117 van de WPO heeft betrekking op de bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening. Dit artikel blijft dan ook ongewijzigd. De exploitatie en het onderhoud van gymzalen wordt NIET de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De gymnastieklokalen voor het basisonderwijs blijven volledig voor rekening van de gemeente komen (Infofolder PO-raad, 2013). De reden hiervoor is dat deze lokalen worden gebruikt voor vele doeleinden (gebruik door sportvereniging, buurtcentrum, etcetera). De huidige gang van zaken functioneert goed en er is geen noodzaak daar iets aan te veranderen (Voorstel wetswijziging WPO, ministerie van OCW, 2012). 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners