aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Roerdalen; gemeenten en gemeenschap als partners

In de gemeente Roerdalen is ten aanzien van de maatschappelijke accommodaties een niet gangbare ontwikkeling gaande. In 2014 heeft de gemeenteraad van Roerdalen de Nota Ontwikkeling Maatschappelijk Vastgoed 2014-2025 vastgesteld, wat het startschot was voor uitvoering van het lokale accommodatiebeleid. 

 

Dit beleid heeft als belangrijke uitgangspunten:

  • herbeoordeling van de bestaande accommodaties
  • doorvoeren van een bezuinigingstaak en behouden
  • versterken van leefbaarheid in de dorpen

De accommodaties in Roerdalen hadden een achterstand in onderhoud en waren niet meer passend bij de functie en de behoefte, ook door de demografische ontwikkeling (vergrijzing, ontgroening). Dit had effect op het gebruik van voorzieningen, zoals voetbalparken, gemeenschapshuizen, sporthallen en zwembaden. 

 

Het accommodatiebeleid moet ervoor zorgen dat Roerdalen de komende decennia een prettige gemeente blijft om te wonen en te verblijven, met passende voorzieningen. Het accommodatiebeleid staat voor krachtige dorpen, waar inwoners op elkaar kunnen terugvallen en waar (sport)verenigingen samenwerken. Met dit beleid wil Roerdalen de sociale samenhang in dorpskernen en buurten borgen en bevorderen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen aan het maatschappelijk leven. In dit kader ondersteunt de gemeente 3 basisfuncties:

  1. Ontmoeting en contact
  2. Recreatie en ontspanning
  3. Ontwikkeling en ontplooiing 

Uitgangspunt voor uitvoering van dit beleid is het delen van verantwoordelijkheid met inwoners en verenigingen, meer initiatief laten aan de gemeenschap (terugtrekkende overheid) en stimuleren van zelfwerkzaamheid. Dit wordt mogelijk gemaakt door accommodaties letterlijk in handen te geven van de gemeenschap (burgerinitiatieven, beheerstichtingen en verenigingen) en deze verantwoordelijk te laten zijn voor exploitatie, beheer en onderhoud van de “eigen” accommodatie. De gemeente helpt met incidentele investeringsbijdragen om de accommodaties geschikt te maken voor de functie en vastgestelde structurele bijdragen om de accommodaties kostendekkend te kunnen exploiteren. 

 

In de afgelopen jaren zijn al grote besluiten in dit verband genomen en deels ook al uitgevoerd, zoals de privatisering van het zwembad-/sportcomplex en de overdracht van tennis-en voetbalparken en dorpshuizen naar burgerinitiatieven. Roerdalen is momenteel in de afrondende fase van het accommodatiebeleid en de rol verschuift gaandeweg naar die van partner in het nastreven van de maatschappelijke doelen. 

 

De gemeente wil en moet er op blijven toezien dat gemeenschapsgeld rechtmatig en rechtvaardig wordt besteed aan de doelen waarvoor het bestemd is. 

 

Gemeente en gemeenschap als partners: voor wat we samen willen behouden, zijn we samen verantwoordelijk!

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?