LinkedInYouTubeTwitter

Acties wegwerken overmaat 2014

Acties die reeds zijn uitgevoerd of reeds in gang zijn gezet (aanvullingen welkom):

 

Wat is leegstand?

Zie hier enkele definities van leegstand. Deze worden steeds door de werkgroep aangescherpt en verbeterd. 

Door Pim (Albertine graag nog ruimtetypologieën toevoegen)

 

Omvang leegstand

  • Onderbouwing van de in de Reisgids genoemde leegstandscijfers op de site; door Vincent Thunnissen van Apeldoorn en de Wijkplaats
  • Beeld van ontwikkelingen en leegstandsrisico voor onderwijshuisvesting door Pim
  • Overzicht leegstand diverse sectoren door Marc van Leent

 

Wat is normaal/het probleem?

In een normale portefeuille heb je altijd frictieleegstand. Wanneer is het een probleem? Na welke periode wordt leegstand van een specifiek gebouw een probleem? Op welke plek is leegstand een probleem en waar misschien niet? Welke percentage leegstand van de vastgoedportfolio is gewenst? De werkgroep verkent deze vragen en probeert een kader op te stellen. Graag reactie op de eerste aanzet. Uw reactie kunt u sturen naar Vincent Thunissen, met een cc naar Annemarie van der Zee.

Door Annemarie van der Zee, Jeroen Geerdink en Vincent Thunnissen.

 

Invloed van verschraling en leegstand

Onderzoek door Planbureau voor de leefomgeving n.a.v. een motie over de invloed van leegstand voor leef- en vestigingsklimaat en de economische structuur en voorzieningenniveau in binnensteden, inclusief kansen en belemmeringen in de regelgeving.

Door Joost Tennekes 

 

Succesvolle voorbeelden op projectniveau

Zie hier de aanzet voor een onderzoek naar sucessvolle transformaties en een infopagina met voorbeelden herbestemmen en transformeren

Door Gideon den Ouden en Pim (stagiair Bouwstenen).

 

Sucesvolle voorbeelden op portefeuille en gebiedsniveau

 

Het gebouw staat leeg, wat nu?

Welke keuzes zijn er wanneer een gebouw leeg komt te staan en wat zijn de consequenties van de keuzes (op verschillende schaalniveaus)? Waar kan men tegenaan lopen en welke tools, strategiën of (nieuwe) plannen bieden een uitkomst? 

 

Er is een opzet gemaakt voor een routekaart bij leegstand. Reacties en aanvullingen kunnen worden verstuurd naar Rinald van der Wal.

Daarnaast zijn er de voorbeeleden van een beslisboom leegstand en verhuur Vastgoedbedrijf Almere en ook de afwegingscriteria van de gemeente Lingewaal

 

In samenwerking met de provincie Utrecht testen we het stappenplan uit met drie Utrechtse gemeenten, waaronder Houten, Nieuwegein en Amersfoort.

En samen met het Rijksvastgoedbedrijf kijken we naar de aanpak via de brede waardebenadering versus het stappenplan.

 

Door Annemarie van der Zee, Gert Zwaal en Rinald van der Wal i.s.w.m. vastgoedprofs.

 

 

Leegstandsoplossingen financieel bezien

Leegstand is vaak een financieel probleem en oplossingen hangen vaak af van de financiële constructie die er achter zit. Wel of geen lening, wel of niet moeten afschrijven, wel of niet voor bepaalde prijs te verkopen, wel of geen geld nodig, wel of geen afwaardering, wel of geen winstverwachting. Om hier meer zicht te krijgen hoe het werk en wat de (financiele) drijfveren zijn om voor de een of andere oplossing te kiezen, wil de werkgroep in een paar cases duiken, bijvoorbeeld Willem II in Den Bosch en Brabants Dagblad. Zie hier een rekenvoorbeeld van een alternatieve invulling van leegstand

Daarnaast gaan we ook de afwegingen bij het eerder genoemde stapppenlplan met financieel experts van Bouwstenen-partners verder uitwerken.

Door Marijn Dekker, Marc van Leent en anderen

 

Gebiedsbenadering en planologisch instrumentarium

  • afgestudeerd planoloog Albertine Tjeenk Willink

 

Wegnemen belemmeringen/leegstand als procedurele opgave

  • oplossing voor vraagstuk rond bestemmingsplannen (wie?)

 

Verkenning oplosssingsrichtingen, maatregelen, aanpak

 

Arbeidsmigranten

Andere woonoplossingen

Overig

  • Tilburg en Amsterdam hebben een leegstandsboete sinds 2012
  • Provincie Utrecht heeft een bouwstop
  • Amersfoort trekt oude bouwvergunningen in
  • Rudy Stoink pleit voor triade verkopen, slopen en herbestemmen (in zijn essay over de overmaat rijksvastgoed)
  • De aanpak bij het rijk, impact/afstemming gemeenten.

 

Besprekingen

 

Relaties

Er zijn en worden diverse contacten gelegd en gezocht met partijen waarmee we dit onderwerp verder kunnen brengen, waaronder Nationaal Platform Herbestemming, het Experteam Transformatie, Het Nationaal Renovatie Platform, Hoge Scholen en Universiteiten.

Door Ingrid e.a.

 

Overige activiteiten (zie werkgroepen)

 

Informatie verzameling en verspreiding