aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

maatschappelijk

Toekomstbestendig vastgoed

Vraagstelling

Maatschappelijk vastgoed is doorgaans slecht opgewassen tegen de eisen van morgen. Versnelde afschrijving is dan het gevolg. Er is behoefte aan vastgoedconcepten die het veranderend ritme van de samenleving kunnen volgen, die steeds wisselende programma's kunnen accommoderen. Daar horen ook passende beheer- en exploitatieformules bij.

 

Activiteiten rond dit onderwerp

Aanbesteden en uitbesteden

 

Aanbesteden is de levering of uitvoering van een werk (publiek of onderhands) tegen een bepaalde prijs, na vergelijking van de ontvangen inschrijvingen.

 

Algemeen

Almere

 

In 2006 heeft het Rijk Almere gevraagd om verdere uitbreiding van de stad. Het plan wordt beschreven in 'Schaalsprong Almere 2030' met duurzaamheid als centraal thema. In de Almere Principles (2008) is de duurzaamheidsambitie van de gemeente geformuleerd.  

 

Deventer

Deventer heeft sinds 2013 één vastgoedafdeling met circa 300 gebouwen.  

 

Ambitie

In 2009 stelde de gemeente de Visie Duurzaam Deventer op. Hierin geeft zij aan in 2030 klimaatneutraal te willen zijn. 

Zoetermeer


Ambitie

Zoetermeer heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal zijn.
De gemeente Zoetermeer heeft 270 objecten in bezit, waarvan 100 scholen.

 

Aanpak 

Amersfoort (via SRO)

 

Ambitie

In 2008 heeft de gemeente de ambitie geuit om in 2030 een CO2-neutrale gemeente te zijn. In 2020 is de gemeente nog steeds hard met die doelstelling aan het werk.

 

Aanpak

De gemeente Amersfoort heeft tot doel gemeentebreed (met bedrijven, organisaties en inwoners) en via SRO het vastgoed te verduurzamen:

Gemeenten in Friesland (dorpshuizen via Doarpswurk)

 

Ambitie

De Provincie Friesland stelt als ambitie in 2020 20% energie te besparen in het maatschappelijk vastgoed (scholen, sportvoorzieningen, zwembaden) en 16% meer gebruik te maken van duurzame energie ten opzichte van 2010. Daarnaast is de ambitie om in 2050 100% onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen (GS, 2013).

 

Aanpak

In Friesland is er een provinciale aanpak voor het verduurzamen van 250 dorpshuizen. Er worden 3 pilots uitgevoerd (in Oost en West Stellingenwerf en Oudkarspel), gericht op:

Zeist

 

De gemeente Zeist heeft circa 200 gebouwen in de portefeuille. In het Programma Duurzaam Zeist 2012-2016 vermeldt de gemeente haar duurzaamheidsdoelen.

 

Ambitie

's-Hertogenbosch

 

Ambitie

In 2008 heeft haar duurzaamheidsambities uitgesproken en vastgelegd in Energie- en klimaatprogramma 2016-2020.

's-Hertogenbosch heeft de volgende ambities:

Leusden

Ambitie

‘De gemeente Leusden wil duurzaam ontwikkelen en een goede en gezonde fysieke
kwaliteit van de leefomgeving realiseren. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling
die niet ten koste gaat van toekomstige generaties of mensen die elders wonen.’

 

Het streven is om 16 kton minder CO2 uit te stoten in 2020 (tov 2008). 

 

Aanpak 

Breda

 

Ambitie

Breda wil CO2-neutraal zijn in 2044. Speerpunt daarbij is het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen uit het Energieakkoord 2013. 

 

Vastgoed 

Wat betreft het gemeentelijk vastgoed zijn de doelen:

Utrecht

Op weg naar energieneutraal gemeentelijk kernvastgoed

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ is een stevige ambitie uitgesproken om het vastgoed van degemeente Utrecht te verduurzamen. Al het eigen kernvastgoed moet uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn.Hiervoor zijn in het coalitieakkoord financiële middelen opgenomen. In de raadsbrief van 12 oktober 2018 istoegelicht hoe wij deze middelen inzetten en welke strategieën wij volgen.

 

Aanpak

Westland

Gemeente Westland

 

Afbeelding Duurzaam Westland

Beesel

 

Ambitie
In 2030 wil Beesel een energieneutrale gemeente zijn. Met andere woorden: Beesel gebruikt in 2030 niet meer energie dan ze duurzaam opwekt. In 2011 won Beesel een prijs voor de duurzame renovatie van haar gemeentehuis.

Aanpak
Beesel zet naast fysieke maatregelen ook in op gedragsverandering, bij woningeigenaren, huurders en gebruikers van maatschappelijke gebouwen.

Almelo

Ambitie

Het integraal verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed in Almelo, inclusief het bijbehorende beheer. Almelo wil het maatschappelijk vastgoed verduurzamen, vooruitlopend op een verplichting om voor 2020 de energieprestaties van het vastgoed aanmerkelijk te verbeteren. De gemeente zelf geeft daarin het goede voorbeeld; het stadhuis van Almelo ontving in 2016 het BREEAM-NL Excellent duurzaamheidscertificaat en is het meest duurzame stadhuis van Nederland. 

 

Aanpak

Helmond

Ambitie

Helmond wil graag in 2035 klimaatneutraal zijn.

Enschede

Ambitie

Vanaf september 2014 werkt Enschede aan het Actieplan duurzaamheid. Vanaf januari 2015 zijn daarvoor contacten gelegd met partijen uit de samenleving. Ook peilde Enschede bij haar inwoners welke duurzame initiatieven er al in de stad worden gedaan. Hier zijn 19 duurzame deals uit voortgekomen. Het streven is dat in 2030 op eigen grondgebied de hernieuwbare energie minimaal 12 procent bedraagt en in 2050 minimaal 27 procent.


Aanpak

Den Haag

 

Ambitie
Voor de lange termijn is het doel een klimaatneutrale en –bestendige stad in 2040. Voor de middellange termijn sluit Den Haag aan bij de doelstellingen van het klimaatakkoord Gemeenten en Rijk. De doelstelling voor 2020 is 30% minder CO2-uitstoot. Ten opzichte van 1990, 20% energiebesparing en 20% opwekking van duurzame energie.


Aanpak
In het project EnergieRijk Den Haag wordt samen met het rijk onderzocht hoe de rijks- en gemeentegebouwen kunnen worden voorzien van goedkope, betrouwbare en schone energie.

Bankgarantie

 

Een bankgarantie is een persoonlijke zekerheid, een eenzijdige rechtshandeling, mede

steunend op een overeenkomst van lastgeving (en wellicht ook van borgstelling) tussen huurder

en bank, waarbij een bank betaling toezegt aan de verhuurder indien de huurder tekortschiet in

de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. De huurder stort geld op een

geblokkeerde rekening van de bank: de zogenaamde contragarantie. De formulering van de

bankgarantie is belangrijk.

 

Waarborgsom

Waarborgsom is een bedrag dat de huurder (of een derde) een borg bij aanvang van de

huurovereenkomst aan de verhuurder in depot stort. Het is juridisch te kwalificeren als een

verplichting voor de huurder die rechtstreeks voortvloeit uit de huurovereenkomst. Het is voor

de verhuurder van belang om de verplichtingen van de huurder waarvoor de waarborgsom

worden bedongen zo ruim mogelijk te formuleren in de huurovereenkomst. Het is een

rechtstreekse adequate zekerheid.

Bron: Twynstra Gudde

Raad voor Onroerende Zaken (ROZ)

Lidmaatschap van de ROZ is voorbehouden aan brancheverenigingen die opkomen voor eigenaarbelangen, in de breedste zin van het woord, in onroerend goed. De ROZ heeft een platformfunctie en houdt zich onder andere bezig met het bijhouden van standaard modellen voor huurcontracten en vastgoedmanagement.

 

Bron: Twynstra Gudde

Wet Wion

Bij uitvoering van projecten dient het in kaart brengen van eventuele kabels en leidingen (Wet Wion) integraal te worden meegenomen en dat de daaruit verkregen meetinformatie verwerkt wordt in de digitale plattegronden.

Bron: Twynstra Gudde

 

Zuivere kapitaalslasten methode

De kostprijsdekkende huur bij de kapitaalslastenmethode wordt samengesteld als optelsom van de jaarlijks optredende kosten en vormt de zuivere kostprijsdekkende huur. Ieder jaar worden de kosten exact gedekt door de huur.

 

Bron:
Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)
Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (juli, 2015)

Kostprijsdekkende huur met index

Bij deze methode start de huur op kostendekkend niveau en wordt de huur jaarlijks verhoogd met een index (bijv. CPI).

 

Bron: Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 Gemeente Breda (mei, 2014)
Aangepast naar aanleiding van:

  • Overleg redactieteam Spelregels (juli, 2015)

Zaanstad

Ambitie

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn.

Aanpak

Het klimaatprogramma is opgebouwd uit drie pijlers:

1. Energiereductie
2. Schone energieproductie
3. Innovatie/hergebruik

Vacatures

Onderstaand treft u vacatures.Ze zijn ingedeeld naar de verschillende te onderscheiden rollen rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Voor vrijwel al deze rollen hebben we een netwerk waarbij de deelnemers elkaar vooruit helpen.

Nijmegen

Ambitie
Nijmegen wil als gemeentelijke organisatie 2030 energieneutraal zijn. Het energiezuiniger maken van het gemeentelijk vastgoed past in dit streven. Als stad wil ze in 2045 energieneutraal zijn.


Nijmegen wil:

Apeldoorn

Ambitie

Apeldoorn wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Door jaarlijkse evaluatie kan worden ingeschat of het sneller kan of langzamer moet. Apeldoorn heeft de vastgoedportefeuille goed in beeld.

Aanpak

Eindhoven

 

Ambitie

De gemeente Eindhoven wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. Dat betekent dat er een evenwicht is tussen het energiegebruik en de duurzame productie. En dat de energie (waar financieel en technisch) mogelijk, in de stad zelf opgewekt wordt.

Aanpak

Dordrecht

Ambitie
De gemeente Dordrecht streeft naar een energieneutrale stad in 2050. In haar duurzaamheidsaanpak richt de gemeente zich op de kernportefeuille, die bestaat uit ca. 70 panden. 


Aanpak

Voor de huisvesting van de eigen organisatie wordt gedacht aan:

Molenwaard

Ambitie
De gemeente Molenwaard stimuleert ondernemers graag om duurzamer te ondernemen. Daarnaast worden er door organisaties zoals Blauwzaam en het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden initiatieven ontplooid om bedrijven te helpen in een duurzame bedrijfsvoering.

 

Aanpak

Bouwstenen voor de toekomst

Dat is de titel van het boek, uitgegeven in het kader van het afscheid van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Naast een terugblik wordt er ook vooruitgekeken naar nieuwe concepten.

Amsterdam klimaatneutraal

Een CO2 neutrale en aardgasvrije gemeentelijke organisatie in 2030. Dat is één van de doelen uit de Amsterdamse routekaart die januari 2019 is uitgebracht.

Inkoop inspecties kan beter

Inkoop van inspecties rond brandveiligheid, installaties en onderhoud kunnen veel beter, zegt Patrick Zeilemaker op basis van zijn ervaring als opdrachtnemer.

19 Wegwijs in de informatieplicht

Op 1 juli 2019 is in het kader van de Wet Milieubeheer de informatieplicht van kracht worden. Om meer inzicht te krijgen in wat er op scholen, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties af komt hebben we tot en met juli 2019 drie verschillende organisaties in hun proces.  

 

Planning

De planning zag er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina's

Abonneren op maatschappelijk

Snel naar

Partner worden?

Corona