aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Verkoop

Chefs: ter discussieBij de keuze voor verkoop (zie eerdere spelregels) geeft het makelpunt/makelaar een advies over de verkoopbaarheid en de aanpak van de verkoop aan het management die vervolgens haar advies voorlegt aan het bestuur (B&W) die de uiteindelijke beslissing neemt. Daarna gaat het pand in de verkoop.

 

Bij afstoten moet rekening worden gehouden met de concurrentie van objecten onderling.

 

Behoud maatschappelijke functie

Verkoop aan de huidige gebruiker met behoud (maatschappelijke) functie is mogelijk na een collegebesluit, gebaseerd op transparantie, zakelijkheid en een kort verkenningstraject. Daarmee kan snel op basis van de prestatiecriteria uit de scorecard-methodiek de realiteitszin worden getoetst. Ook kan ongewenste precedentwerking naar andere vastgoedobjecten worden voorkomen. En kan worden voorkomen dat onderhandelingen leiden tot indirecte subsidiëring en daarmee tot onrechtmatige staatssteun. Bij een dergelijke verkoop zal de fiscus de overdrachtsbelasting over de reële verkoopwaarde hanteren.

 

Wanneer het bestuur (college of raad) akkoord gaat met initiatiefnemers die de maatschappelijke functie willen behouden, dan krijgen de initiatiefnemers een vooraf bepaalde periode de tijd om aan te tonen dat hun initiatief realistisch is. Het object gaat in de stille verkoop. De eigenaarslasten zijn in deze periode voor de initiatiefnemer.

 

Wijziging bestemming/functie 

Door de bestemming c.q. de functie van een pand te wijzigen, kan een pand aantrekkelijker zijn voor potentiële kopers en/of initiatiefnemers. Deze bestemming kan in principe (niet)  gewijzigd worden, tenzij door het college (afwijkingsbesluit) of de raad (postzegelbestemmingsplan).

 

Verkoop 

Bij verkoop zijn er twee mogelijkheden:

  • De gemeente verkoopt één op één aan een geïnteresseerde verkoper. De vraagprijs en koopsom worden in dat geval gebaseerd op een taxatie door een beëdigd taxateur.
  • Bij veel belangstelling kan worden besloten tot verkoop bij inschrijving. In dat geval is een taxatie niet verplicht, maar wel nodig om inschrijvingen op waarde te kunnen schatten.

 

De koper krijgt in de koopovereenkomst het recht om voor de eigendomsoverdracht een bodem- en asbestonderzoek te laten doen. Wanneer de koper geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, ligt het risico bij de koper.     

 

Wanneer er overeenstemming is met de koper over de verkoop, neemt de verantwoordelijk bestuurder (wethouder) hierover een beslissing. Afhankelijk van de hoogte van de koopsom tekent een verantwoordelijk manager of bestuurder.  

 

 

Bron

Gebaseerd op de Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (Gemeente Breda, mei 2014)

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners