aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Rekenkamer onderzoeken - Burgerparticipatie

 

Burgerparticipatie

 

Onderzoek burgerparticipatie Etten-Leur (West-Brabant, 2013)

Onderzoek naar de manier waarop de gemeente Etten-Leur haar burgers betrekt bij haar beleid. De Rekenkamer concludeert dat burgerparticipatie een onderdeel is van het reguliere beleidsproces. Het participatiebeleid is echter onvoldoende ingeburgerd in de resuliere werkwijze. Deelnemers aan het participatieproces ervaren weinig invloed op de vormgeving en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Bovendien is er onvoldoende aandacht voor evaluatie van participatietrajecten en feedback van de deelnemers.

 

Onderzoek burgerparticipatie (West-Brabant, )

Onderzoek naar burgerparticipatie in verschillende gemeenten in West-Brabant. De rekenkamer concludeert dat de burgerparticipatie een maatschappelijk, fundamentele opgave is die centraal dient te staan in het handelen van de gemeente. Men dient zich te richten op de benodigde organisatie en een gemeenschappelijke aanpek. Kan dit niet, dan dienen er goede afspraken gemaakt te worden tussen de gemeente en de samenwerkingspartij. De gemeente moet ook zorgen dag de wijkplatforms voldoende ruimte hebben.
Voor onderzoek per gemeente zie ook: het overzicht

 

Wijkplatforms, wat is nu hun rol in het wijkgericht werken? (Sittard-Geleen, 2013)

Dit onderzoek brengt in beeld hoe het fenomeen van de wijkplatforms in de gemeente Sittard-Geleen is georganiseerd. Hierbij wordt de inhoud van de taken en bevoegdheden van de wijkplatforms in relatie tot de raad bezien. Uit het onderzoek blijkt dat in de stadsdeelplannen en de verantwoording niets concreets is te vinden. Tevens is onduidelijk wat de inhoudelijke rol van de raad, het college en de wijkplatforms is.

 

Wijkgericht werken (Venlo, 2013)

Onderzoek naar de resultaten van wijkgericht werken, de kosten en opbrengsten hiervan en de ervaring van de burgers in deze. Op basis van de bevindingen kan de rekenkamer constateren dat de beoogde "Venlose cyclus"als methode uit 2009 voor wijkgericht werken niet is ingevoerd. Dit ten gevolge van een bewuste en vastgestelde beleidskeuze en/of evaluatie van de raad. Deze is wel gestimuleerd een omslag in het denken te maken ten aanzien burgerparticipatie.

 

Burgerparticipatie(beleid) in de gemeente Zoetermeer (Zoetermeer, 2013)

Onderzoek in hoeverre de gemeente Zoetermeer invulling geeft aan de ambities op het gebied van burgerparticipatie. De rekenkamer concludeert dat vooral in de fase voorafgaand aan een traject en na afloop daarvan, verbeteringen mogelijk zijn.

 

Wijkplatforms in Barneveld. (Barneveld, 2012)

Onderzoek naar het functioneren van wijkplatforms in de gemeente Barneveld. De rekenkamer concludeert dat een wijkplatform een instrument is dat ervoor zorgt dat er informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen gemeente en inwoners. Gemeente en inwoners vinden dit belangrijk. De wijkplatforms fungeren als de ogen en oren van de wijk.

 

Onderzoek Burgerinitiatieven (Maastricht, 2012)

De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de besteding van de buurtplatformgelden in de gemeente Maastricht. De rekenkamer constateert dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de bestedingen van het budget Geld voor de Buurten in het algemeen niet doelmatig of rechtmatig zijn verlopen.

 

Bruggen slaan met buurtgericht werken. (Amsterdam, 2011) 

In dit onderzoek is beschreven hoe de gemeente amsterdam buurtgericht wil gaan werken om zo in de stadsdelen bruggen te bouwen naar de burger. In het onderzoek is geïnventariseerd hoe de situatie nu is en welke aanpak de stadsdelen volgen. Uit het onderzoek blijkt dat de stadsdelen hiervoor niet zo zeer de belemmerende factor zijn.Advies

 

Wijkontwikkeling in de Hoge Vucht - Doornbos - Linie (Breda, 2011)

Onderzoek naar de wijkontwikkeling van de Hoge Vucht-Doornbos-Linie, een wijk die voorheen niet goed functioneerde en waar de gemeente actie heeft ondernomen. De actie van de gemeente is hierin geëvalueerd.

 

Onderzoek kwaliteit burgerparticipatie (Nijmegen, 2011)

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van burgerparticipatie. Hieruit blijkt dat het beleid niet voldoet aan de daaraan gestelde normen. Bovendien blijkt dat burgers belemmerd worden door de gemeente bij het participeren in burgerinitiatieven.

 

Burgerparticipatie in Zaanstad (Zaanstad, 2011)

De rekenkamer heeft onderzocht of de gemeente haar ambities voor burgerparticipatie waarmaakt. Hiergij is met name gekeken naar de burgerparticipatie via wijkoverleggen en klankbordgroepen. De rekenkamer concludeert dat deze burgerparticipatie in beperkte mate doeltreffend is. Dit is, aldus de rekenkamer, vatbaar voor verbetering.

 

Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen (onderzoek wijkgericht werken) (Zeist, 2011)

Een onderzoek naar de opzet, doeltreffendheid en doelmatigheid van wijkgericht werken in Zeist. De rekenkamer concludeert uit dit rapport dat wijkgericht werken goed en doelmatig functioneert. Er is echter maar weinig informatievoorziening en weinig bekendheid bij de burgers.

 

Onderzoek burgerinitiatieven (Maastricht, 2010)

De Rekenkamer Maastricht heeft een beknopt onderzoek uitgevoerd met een inventariserend karakter, met als doel zicht te krijgen op de ingediende initiatieven en de manier waarop deze zijn behandeld door de gemeente.

 

Het venijn zit in de start (Zwolle, 2010)

Onderzoek naar dialogen in de gemeente Zwolle. De Rekenkamer is van oordeel dat de onderzochte instrumenten (Beginspraak en Wijkplatforms) in de praktijk niet altijd de vooraf beoogde werking hebben. Voorts blijken de wijkplatforms minder duidelijk en minder effectief te functioneren dan blijkt uit het eigen onderzoek van de ambtelijke organisatie.

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners