LinkedInYouTubeTwitter

Rekenkamer onderzoeken - Huisvesting en vastgoed algemeen

 

Huisvesting en vastgoed algemeen
 

Onbegonnen werk (Utrecht, februari 2022)

Rekenkamer Utrecht doet onderzoek naar de energietransitie. Dit onderzoek gaat over de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed.

 

Zicht op vastgoed (Utrecht, mei 2018)
Rekenkamerverslag om inzicht te verkrijgen in de doelen en resultaten van het in Utrecht gevoerde vastgoedbeleid. Wat zijn de gestelde doelen in 2018 voor het vastgoedbeleid van de gemeente Utrecht en ontvangt de gemeenteraad voldoende informatie om de voortgang bij het realiseren van deze doelen te kunnen beoordelen? 

 

Doorwerking aanbevelingen rekenkameronderzoek vastgoedbeleid (Enschede, mei 2016)

Rekenkamerverslag van de doorwerking van de aanbevelingen van het rekenkameronderzoek naar vastgoedbeleid in 2013. De Rekenkamer constateert dat Enschede alle aanbevelingen van destijds in de volle breedte heeft opgepakt en doorgevoerd. 
 

Maatschappelijk vastgoed in Borger-Odoorn (Borger-Odoorn, december 2015)

Onderzoek van de rekenkamercommissie naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het vastgoedbeleid. De Rekenkamercommissie ziet in de beleidsstukken en de interviews onvoldoende relatie tussen de vragen: Wat willen we (maatschappelijk) bereiken met vastgoed? Wat gaan we daarvoor doen? Hoe meten / zien / monitoren we of het gelukt is? Wat mag het kosten? De rkc constateert dat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het maatschappelijk vastgoedbeleid van de gemeente Borger Odoorn onvoldoende toetsbaar is.
 

Brief aan de Tweede Kamer over Vastgoed Defensie 2015 (Algemene Rekenkamer, oktober 2015)

Deze brief is naast eerder Rekenkameronderzoek gebaseerd op onderzoek dat in de zomer van 2015 bij Defensie is uitgevoerd. 
De brief besteedt aandacht aan:
1. de veranderopgave voor het Defensievastgoed
2. normen en aanbevelingen uit eerder vastgoedonderzoek van de Algemene Rekenkamer
3. aandachtspunten bij het strategisch vastgoedbeleid, het opdrachtgeversconvenant met het Rijksvastgoedbedrijf en de halfjaarrapportages

 

Vastgoedtransacties op wankel fundament (Hoogeveen, september 2015)

Onderzoek naar de manier waarop bij de gemeente Hoogeveen vastgoedtransacties plaats vinden. De gemeente Hoogeveen heeft geen integraal vastgoedbeleid. Beleidskaders met betrekking tot de aan- en verkoop van vastgoed zijn niet opgesteld; derhalve zijn de kaders niet actueel, niet transparant en ontoereikend. Vastgoedtransacties worden inhoudelijk op vakkundige wijze uitgevoerd. Ten aanzien van de uitvoering van de werkprocessen en de dossiervorming zijn echter een aantal zaken te noemen die onvoldoende geborgd zijn in de organisatie; denk aan transparantie rond aan- en verkoopprocessen, borgen van integriteit en onvoldoende dossiervorming. Ook vindt er geen consequente en systematische evaluatie plaats na iedere vastgoedtransactie. Ten slotte is er geen integrale verkoopstrategie met daaraan gekoppelde (financiële) doelstellingen.
 

Huisvesting Nationale Politie (Algemene Rekenkamer, juli 2015)

De nieuwe vormen van dienstverlening van de Nationale Politie stellen andere eisen aan het vastgoed van de organisatie. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie noodzakelijk. Goed vastgoedmanagement is bij de uitvoering van zo’n operatie cruciaal. Besparen op publiek vastgoed is namelijk een langdurig proces met risico’s en onzekerheden die zoveel mogelijk moeten worden beheerst omdat het om grote bedragen gaat.
De Nationale Politie heeft een aantal elementen van het vastgoedmanagement op orde, zoals een vastgoedstrategie met uitgewerkte maatschappelijke en financiële doelen.

Uit dit onderzoek blijkt echter dat onderstaande elementen uit het vastgoedmanagement eind 2014 nog niet op orde waren:

  • inzicht in de gerealiseerde en nog te realiseren besparingen;
  • een meerjareninvesteringsprogramma;
  • benodigde expertise voor het afstoten van panden;
  • beschikbare informatie over de vastgoedportefeuille en de voortgang van de operatie.

 Huisvesting door het Rijksvastgoedbedrijf (Algemene Rekenkamer, juni 2015)

Dit rapport richt zich op het Rijksvastgoedbedrijf (rvb), dat een grote rol heeft bij het realiseren van de beoogde besparingen op het rijksvastgoed. Specifiek richt het zich op de gebouwen die onder het beheer van het rvb vallen. Het onderzoek maakt deel uit van het bredere onderzoeksprogramma van de Algemene Rekenkamer naar de wijze waarop de rijksoverheid en de met het Rijk verbonden organen hun vastgoed (gebouwen, gronden en infrastructuur) beheren. Eerder is al onderzoek gedaan naar het vastgoed van de Ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken (Algemene Rekenkamer, 2014a;d). De conclusies zijn als volgt:
Voor wat betreft de toename efficiëntie rijkshuisvesting: er is een sluitend kostprijsmodel nodig bij Rijksvastgoedbedrijf; de efficiëntieverbetering Rijksvastgoedbedrijf moet beter worden onderbouwd; benchmarking is nuttig voor beter beeld van doelmatigheid Rijksvastgoedbedrijf; escalatiemodel nodig voor rijksbrede afweging kosten en baten. Voor wat betreft de besparingen op kantoorhuisvesting: de daadwerkelijke besparing is niet bekend; de doelmatigheid is onbekend; er is risico op vertraging.
En tenslotte de bijdrage van vastgoed aan maatschappelijke doelen: de eerste stappen zijn gezet naar meer aandacht voor maatschappelijke doelen; er is een dilemma tussen twee publieke doelen: financieel en maatschappelijk belang.

 

Quick scan Vastgoed (Leiden, juni 2015)

Naar aanleiding van het onderzoek in 2014 heeft de Rekenkamer medio 2015 opnieuw onderzoek gedaan naar het vastgoedbeheer. Eind 2015 heeft de Leidse raad ingestemd met de conclusies van dit onderzoek. Conclusie is dat het vastgoedbeheer in grote lijnen op orde is. Een flinke verbetering t.o.v. het eerdere onderzoek. 

 

Onderzoek maatschappelijk vastgoed (Haren, februari 2015)

Onderzoek van de rekenkamercommissie in opdracht van de gemeenteraad. De rekenkamercommissie concludeert dat Haren al grote stappen heeft gezet in het professionaliseren en verbeteren van het beheer en onderhoud van het maatschappelijk vastgoed in de brede zin. Verbeterpunt is dat er nog geen volledig integraal accommodatiebeleid is ontwikkeld.

Zicht op Leids vastgoed (Leiden, september 2014)

Onderzoek van de Leidse Rekenkamer in opdracht van de gemeenteraad. Uit het rapport blijkt dat bij zowel de praktijk van het beheer als het beleid veel te verbeteren valt. 

 

Vastgoedportefeuille (Deventer, juni 2014)

Motivatie van de Rekenkamer Deventer om vooralsnog geen onderzoek te doen naar het vastgoedmanagement bij de gemeente.

Vervolgonderzoek vastgoed (Eindhoven, november 2014)

In 2013 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de vastgoedinformatie. De conclusie was dat de kwaliteit van bedrijfseconomische informatie onvoldoende was. Het college rapporteerde in januari 2014 dat het basisbeheer op orde is. Op verzoek van de raad (motie van 17 juni 2014) heeft de rekenkamercommissie hier preciezer onderzoek naar gedaan. Conclusie: de kwaliteit van de bedrijfseconomische informatie is nog steeds niet voldoende; de basis is nog niet op orde. 

Vastgoed; Eigen huis op orde. (Eindhoven, 2013)

De Rekenkamer in Eindhoven uit kritiek op het portefeuille- management van de gemeente. Rekenkamer voorzitter Janssen: ‘De sector heeft de basisinformatie niet op orde. Hoe kun je als raad en college dan verantwoord sturen?’

 

Vastgoedinformatie en -sturing (Enschede, 2013)

In het rapport 'Veronderstelde werkelijkheid: conclusies en aanbevelingen betreffende het vastgoedbeleid van de gemeente Enschede' geeft de Enschedese rekenkamercommissie aan dat het beeld dat de gemeente schetst van het gemeentelijke vastgoed in een aantal gevallen niet overeenkomt met de realiteit en dus een veronderstelde werkelijkheid laat zien. Dit beeld lijkt vooral veroorzaakt door de gehanteerde administratieve, beheersmatige benadering van het vastgoedbeleid. Daarnaast is volgens  de rekenkamer onvoldoende inzichtelijk op welke manier het vastgoed bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van de Enschedese beleidsprogramma’s. De Rekenkamer adviseert onder andere een realistische huurprijs te hanteren voor vastgoed waarin eigen organisatie of subsidierelaties zijn gehuisvest. Indien geen marktconforme huurprijs wordt gehanteerd zou de Raad daarover ingelicht moeten worden.

Zie ook:

 

 

Systematiek berekening huurprijzen gemeentelijk vastgoed (Amstelveen, 2010)

De rekenkamercommisie heeft onderzoek gedaan naar de bepaling van huurprijzen van het gemeentelijk vastgoed. Het blijkt dat de gemeente binnen de verschillende categoriën vastgoed, ongeveer dezelfde huurprijzen aanhoudt. Het streven is dan ook dit beleid zo veel mogelijk aan te houden.