aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Subsidie duurzaam inkopen

Tot 30 september 2019 is het mogelijk € 5.000 tot € 10.000 subsidie aan te vragen voor een advies rond klimaatneutraal en circulair inkopen.  

 

Gemeenten, scholen en andere aanbestedende diensten die de ambitie hebben klimaatneutraal, circulair en/of maatschappelijk verantwoord in te kopen kunnen van deze subsidie gebruikmaken. Het gaat dan om vragen die niet vanuit de eigen kennis en capaciteit beantwoord kunnen worden.

Waarvoor 

Organisaties kunnen eenmalig van deze subsidie gebruikmaken voor een van de twee onderstaande activiteiten:

 • Een concreet inkooptraject, waar het thema klimaatneutraal en circulair inkopen (KCI) een rol bij speelt. subsidie € 10.000,-
 • Een concreet inkooptraject of een project met een ander thema van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Bijvoorbeeld: social return on investment, milieuvriendelijk inkopen, aandacht voor internationale sociale voorwaarden in het inkoopproces, innovatiegericht inkopen, of het verkennen/kennismaken met circulariteit binnen de organisatie via een symposium of workshop.

Tot en met september

De subsidieregeling loopt tot 30 september 2019, 12:00 uur.

Op 28 augustus 2019 was er nog subsidieruimte voor 55 adviezen voor klimaatneutrale en circulaire inkooptrajecten en voor 3 andere trajecten. Regel is: toekenning gebeurt op basis van volgorde; op is op. 

Voorbeelden

Als er aanspraak wordt gemaakt op subsidie gekoppeld aan een inkooptraject (een concreet voorgenomen aanbesteding) kan je denken aan vragen die materiedeskundigheid, inkoopkennis of organisatiedeskundigheid vragen, of een combinatie van die drie. Bijvoorbeeld:

 • Bij de geplande nieuwbouw of renovatie van pand xx in jaar xx is het doel om maximale energiebesparing en/of materiaalbesparing te realiseren, hoe vraag ik dat uit in de markt? Welke weegfactoren, eisen en gunningscriteria pas ik toe? Hoe leg ik beheerafspraken vast in contracten?
 •  Advies heb bij het beter inzicht krijgen/verzamelen van LCA/MKI-gegevens (Levenscyclus analyse/milieukostenindicatoren) van materialen en hoe die toe te passen in  voorgenomen aanbesteding xx in jaar xx
 • Advies bij de te kiezen inkoopstrategie voor het realiseren van zoveel mogelijk winst in grondstoffenbesparing/energiebesparing in aanbesteding xx, begeleiding bij het concretiseren van die strategie binnen de organisatie, advies bij het opstellen van een inkoopleidraad 

Wat verder nog belangrijk is, is dat het gevraagde advies gelijk moet zijn aan het bedrag van € 5.000 of € 10.000. Het advies zelf moet in 2019 uitgebracht worden.

Procedure

De procedure is als volgt:

 • Je kunt een aanvraag indienen via de website van RVO. Inloggen via E-herkenning niveau 1 (vraag dit na binnen de organisatie, nieuwe aanvraag kost aantal dagen).
 • In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar:
  • De contactgegevens van degene die het project leidt/de aanvraag indient;
  • De contactgegevens van de tekenbevoegde (verantwoordelijke) van het traject (die de aanvraag ondertekent);
  • Een korte omschrijving van het inkooptraject of project, omschrijving van de beoogde besparing van CO2-uitstoot en/of grondstoffen (bij een KCI aanvraag) en de adviesvraag. Vraag goed formuleren kost ongeveer 0,5-1 uur. Er is bewust gekozen om het indienen van de vraag makkelijk en laagdrempelig te houden.
 • RVO beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, waarbij er onder andere gekeken wordt of het project gericht is op een wezenlijke impuls op het gebied van klimaatneutraal of circulair inkopen of maatschappelijk verantwoord inkopen, gericht op een concreet inkooptraject (voor KCI aanvragen), gericht op uitvoering in 2019, of er genoeg ambitie op het gebied van MVI is, of het om een nieuw advies gaat en geeft binnen 4 weken antwoord.
 • Na toekenning van de subsidie volgt een startgesprek om je verder op weg te helpen met de hulpvraag en je te informeren over de voorwaarden en verplichtingen van de regeling. Bouwstenen gaat graag een keer mee. Je kiest zelf een adviseur.
 • Het advies/rapport lever je op aan RVO nadat het is uitgebracht en je wordt geacht mee te werken aan het openbaar maken van het advies, niet later dan twee jaar na uitbrenging (met het doel kennisdeling).  Ook Bouwstenen ontvangt graag het advies om (desgewenst annoniem)  te delen. Een voorwaarde van de subsidieversteller is ook om mee te werken aan een meetonderzoek van RIVM.
 • De subsidie wordt direct verleend en vastgesteld. Steekproefsgewijs wordt er gecontroleerd of er aan de voorwaarden van de regeling is voldaan en er volgt een evaluatie.
 

Meedoen?

Kom naar één van onze bijeenkomsten:

 • Voor het onderwijs op 4 september 2019

 • Voor gemeenten op 24 september in Eindhoven, 1 oktober in Amsterdam of 8 oktober in Zwolle

Fijn als gemeenten en scholen meedoen met de landelijke Bouwstenen enquête (in een half uurtje te doen), met o.a. vragen over verduurzaming en ervaring met duurzaam inkoop. 


 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners