aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Contextrijke IHP voor Delft

Gemeente en scholen in Delft hebben een nieuw plan voor onderwijs-huisvesting opgesteld; met oog voor en verbinding met de typisch Delftse situatie. 

Beslist geen standaardplan. Het plan gaat primair over de onderwijshuisvesting waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, maar gaat verder dan dat...

Samenwerking binnen de technisch onderwijs 

Ad Holkers is programmeur Maatschappelijke voorzieningen bij gemeente Delft en vertelt over het IHP: "We hebben ook relaties gelegd met het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en de Technische Universiteit in onze gemeente. Op deze wijze willen we de samenwerking in het technisch VMBO onderwijs versterken. De kenniswerkers van de TU en het HBO hebben ook mensen nodig om de innovatieve techniek te kunnen maken en te onderhouden."

Regionale afstemming

Ad: "Ook hebben we het plan afgestemd met de regiogemeenten, waaronder Den Haag, Rijswijk en Midden-Delfland met als doel betere samenwerking te hebben om leerlingenstromen vanuit alle gemeenten beter in beeld te krijgen en te onderzoeken en afspraken te maken ten behoeve van een betere spreiding van leerlingen op scholen in de wijken die direct aan elkaar grenzen."

Zekerheid ook op termijn 

Ad Holkers

"In de financiële paragraaf van het plan is te vinden hoe we met de voorgenomen investeringen op termijn, buiten de 4 jaarlijkse (college) periode, omgaan. Zo hebben we nu al inzichtelijk gemaakt op welke voorgenomen investeringen in de periode 2024-2027de gemeente zich wil inzetten. Daarmee willen we, het de raad meer inzicht geven in en commitment vragen over de plannen waar we nu aan werken en die in de periode 2024-2027 gerealiseerd moeten gaan worden."

Samen met scholen

Ad: "Het IHP is samen met de schoolbesturen opgesteld, onder andere via visiebijeenkomsten, interviews en werksessies per onderwijstype. Ook de gemeenteraad is betrokken geweest. In het Delfts Convenant Onderwijshuisvesting, te vinden op bladzijde 68 van het IHP, hebben we afspraken gemaakt hoe gemeente en schoolbesturen ook in de toekomst gezamenlijk willen sturen op toekomstbestendige onderwijshuisvesting."

 

Besluitvorming

Het bijgestelde Integraal Huisvestings Plan (IHP) Delft 2020/2036 is 14 juli 2020 door het College van B&W vastgesteld en wordt in september ook ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 

 

Meedoen?

Dat kan? 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners