Bouwstenen

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Utrecht

Ambitie energieneutraal gemeentelijk kernvastgoed 2040

In het coalitieakkoord “Ruimte voor Iedereen” is er een stevige duurzaamheid ambitie uitgesproken. Het gemeentelijk kernvastgoed moet uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor zijn financiële middelen in het coalitieakkoord opgenomen om meer vastgoed te verduurzamen. In de raadsbrief van 12 oktober 2018 'versnellingsopgave energieneutraal kernvastgoed' is toegelicht hoe wij deze middelen inzetten en welke strategieën wij volgen. 

 

Aanpak

In 2016 heeft UVO haar vastgoedportefeuille laten doorlichten op de mogelijkheden voor het energieneutraal maken van haar gemeentelijk kernvastgoed. Ze heeft ECN part of TNO gevraagd om een onderbouwde inschatting te maken van de financiële consequenties om circa 300 gemeentelijke panden met een beleidsdoel energieneutraal te maken. De uitkomsten hiervan is in MPUV 2016 gedeeld, waarbij de uitvoering van maatregelen het beste kunnen plaatsvinden op de natuurlijke momenten van groot onderhoud/renovatie of bij mutatie. Hierdoor kunnen de kosten en daarmee de onrendabele top worden beperkt. Hierbij is tevens het advies om op die momenten door te pakken met de verduurzaming als de toekomst verwachting van het pand dit rechtvaardigt. 

 

Het verduurzamen van het kernvastgoed vraagt om een procesmatige aanpak (zie MPUV 2018).

De investeringscyclus voor de verduurzaming van eigen vastgoed vraagt een keuze voor een vier-jaarsperiode, die gelijk loopt met de looptermijn van de Nota Kapitaalgoederen. Elke vier jaar wordt teruggekeken op de vorige vier jaar en er wordt een raming voor een volgende vier jaar afgegeven. Daarbij wordt de hoogte van de geraamde investeringen aangegeven en welk deel daarvan onrendabel is. Met deze procesmatige aanpak wordt duidelijk welk deel van de investering nog gedekt moet worden. De benodigde kapitaallasten gedurende vier jaren worden dan onderdeel van de Nota Kapitaalgoederen.

 

De versnelling die we door het coalitieakkoord 'Ruimte voor Iedereen' realiseren heeft tot gevolg dat we ook meer CO2 besparing genereren. Door meer gebouwen uit diverse bouwjaarklassen aan te pakken doen we ervaring op met het verduurzamen in verschillende bouwjaarklassen en daardoor kunnen we in volgende investeringsperioden sneller en effectiever verduurzamen. Daarnaast gaan we een aantal jongere gebouwen, door middel van actief en efficiënt energiemanagement, energiezuiniger maken. Op deze wijze kunnen we in de toekomstige coalitieperioden de gerealiseerde besparingen uit energielastenverlaging inzetten bij toekomstige natuurlijke momenten. 

 

Nota kapitaalgoederen 2020-2023

In deze nota wordt een kwalitatieve en kwantitatieve raming gegeven voor de investeringen in het maatschappelijk vastgoed voor de komende vier jaar. De kosten van de verduurzaming (rendabel en onrendabel) zijn bepaald op basis van kengetallen en worden daarmee opgenomen in de totale kosten per project. 

 

Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2019 

Om op een zuivere en eenduidige manier te verantwoorden over de inzet van coalitiemiddelen moeten de investeringskosten en financiële besparingen die gerelateerd zijn aan de versnellingsopgave gescheiden worden van de reguliere kosten en baten. Aangezien we op natuurlijke momenten verduurzamen, is er altijd sprake van verschillende dekkingsstromen voor een investering welke onderling zich gaan vermengen. We willen dit ondervangen door een nieuwe programmadoelstelling en nieuwe subdoelstellingen en producten te formuleren die gekoppeld zijn aan de versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed. In het onderstaande voorbeeld is een derde van het deel dat in verduurzaming wordt geïnvesteerd onrendabel (lichtgroen), dat zal worden gedekt uit de middelen volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 die zijn gereserveerd in de bestemmingsreserve. Elk jaar zal er een onttrekking ten laste van de reserve plaatsvinden. Dit deel komt ten bate van de gebouwexploitatie, onder het sub-product Energieneutraal Kernvastgoed.

 

Verder ontwikkelen we een duurzaamheidsdashboard waarmee we de energiestromen in gebouwen accuraat kunnen monitoren, de programmering van de verduurzamingsopgave kunnen aanscherpen en effectiever kunnen rapporteren over de voortgang van het verduurzamen van het kernvastgoed en inzet van de coalitie middelen. De effecten van duurzaamheidsinvesteringen in bestaand vastgoed willen we beter laten aansluiten op de nieuwe eisen voor Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG-eisen). We gaan niet meer rapporten op het niveau van energie labels, maar over de werkelijke energieprestatie van gebouwen in kilowattuur per vierkante meter vloeroppervlak per jaar (kWh/m2 BVO per jaar).

 

Hieronder is afgebeeld hoe de coalitiemiddelen, als onderdeel van meerdere geldstromen, ingezet worden:

Snel naar

Partner worden?

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner