aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Utrecht; zelfbeheer wijkaccommodaties

 

 In Utrecht is in 2013 een gemeentelijke visie op buurthuizen in zelfbeheer opgesteld. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met raadsleden, actieve bewonersorganisaties en gemeentelijke afdelingen (zowel bilateraal als in breder verband), met reflectie op eigen situatie en input van ervaring elders in het land - op zoek naar het Utrechtse model. De Wijkplaats heeft de gemeente hierbij ondersteund.

 

Visie en uitvoeringskader in 2013 gepubliceerd

De visie en bijbehorend uitvoeringskader is in oktober 2013 gepubliceerd. Kern van de visie is dat zelfbeheer door bewoners wordt gestimuleerd en dat de gemeente een financiële bijdrage ter beschikking stelt die afhankelijk is van de reeds beschikbare 'welzijnsruimte'. Is er al (te) veel ruimte dan wordt geen steun beschikbaar gesteld, in andere gevallen gelden de volgende criteria voor ondersteuning.

 

Criteria voor ondersteuning

Kern van zelfbeheer is dat de gemeente niet teveel stuurt en de samenleving de ruimte laat. Daarom hanteert de gemeente voor financiële ondersteuning van bewonersinitiatieven slechts twee beoordelingscriteria:

  1. Past het binnen de doelstelling van Vernieuwend Welzijn Utrecht? 
  2. Wordt via het initiatief overheidsgeld efficiënt besteed?Ontwikkelrichtingen buurthuizen

 

In gesprek over overmaat en rendement

 Voor de overmaat aan welzijnsruimte moeten andere functies worden gezocht. Omdat bewoners die zelf een buurthuis willen runnen alleen voor financiële steun in aanmerking komen als er geen overmaat is, en het geld maar één keer kan worden uitgegeven, wordt het wegwerken van de overmaat een gezamenlijke opgave en het maatschappelijk rendement van het buurthuis onderwerp van gesprek tijdens wijkoverleg.

 

Uitwerking en ondersteuning

Bewoners hebben de nieuwe lijn opgepakt (zie ook de kaart bij www.wijkonderneming.nl).
 
Ter ondersteuning heeft de gemeente een stroomschema tot zelfbeheer ontwikkeld en samen met een wijkonderneming en de Hogeschool Utrecht een Handleiding Bewonersbeheer opgesteld. Daarin komen zaken aan de orde als hoe stel je een ondernemingsplan op (met canvas) en wat bewoners van de gemeente mogen verwachten; meedenken in het mogelijk maken en een kritische blik op de maatschappelijke meerwaarde als er om geld wordt gevraagd.
 
Ook is er een Utrechts netwerk zelfbeheer opgestart.     

 

Vastgestelde beleidsregel juni 2014

Het college van B&W van Utrecht heeft op 15 juli 2014 de beleidsregel "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer" vastgesteld. Hiermee gaat Utrecht verder met de uitvoering van het beleid "Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer". In de beleidsregel zijn criteria en voorwaarden opgenomen waaraan een initiatief moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie.

 

Afspraken tussen beleid en vastgoed

Ook zijn interne afspraken gemaakt tussen de beleidsafdeling en de vastgoedafdeling van de gemeente hoe over de rolverdeling en de kaders en wijze van uitvoering (afsprakenkader UVO - ontwikkeling 2016).

 

 

Meer info

Onderstaand achterliggende documenten, met meer informatie over de Utrechtse aanpak 

Zie ook de website van Utrecht:

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners