LinkedInYouTubeTwitter

1603 Transformatie in Zorgvastgoed

Op donderdag 17 maart komt het netwerk Zorgvastgoed bij elkaar in De Rooie Cent in Amersfoort. Een grote opkomst, het onderwerp leeft! Deelnemers uit diverse sectoren delen hun ervaring.

 

Ruimteomtewonen.nl

De druk op de woningmarkt is in sommige gebieden enorm groot, start  Ingrid de Moel van Bouwstenen voor Sociaal. En er staan ook gebouwen leeg. Bouwstenen inventariseert daarom waar lege gebouwen staan en verzamelt goede voorbeelden waar leegstaande scholen, verzorgingshuizen en ander publiek vastgoed een woon-functie hebben gekregen. Er blijkt veel mogelijk. Zij doet een oproep om leegkomende gebouwen en/of juist mooie voorbeelden van herontwikkeling te melden op Ruimteomtewonen.nl.

 

Ondernemerschap loont, een meewerkende gemeente ook

Netty van Triest van Platform31 licht de resultaten toe uit het onderzoek ‘Transformatie Zorgvastgoed’ dat zij in opdracht van het ministerie van BZK heeft uitgevoerd. Ze laat een variatie aan praktijkvoorbeelden zien. Opvallend is dat geen van de projecten op elkaar lijkt; er is grote variatie aan eigenaren en exploitatiemodellen. Er zijn mooie voorbeelden met verschillende zorgdoelgroepen, starters, studenten, arbeidsmigranten en een voorbeeld met vergunninghouders. In alle gevallen is te zien dat ondernemerschap loont. Echter er is niet overal markt voor dit type transformatie, dat vraagt echt maatwerk. Ook valt bij een aantal praktijkvoorbeelden de positieve en meewerkende houding van de gemeente op. Mooie manier om te laten zien hoe het ook kan!

 

Transformatie vastgoed is geen harde wiskunde

Han van Diepen, vastgoedmanager van woningbouwcorporatie GoedeStede in Almere, vertelt over zijn ervaring met de transformatie van een school naar zorgwoningen. Hij laat de schetsen zien, deelt de sommen en gaat nader in op het proces; een proces van twee stappen vooruit en één achteruit. Werken aan breed draagvlak is noodzakelijk gezien de (grote) risico’s. Er liggen zeker kansen, het is echter ook belangrijk vanaf het begin realistisch te zijn. Zijn ervaring is dat verbouwkosten meestal in het verlengde liggen van nieuwbouwkosten. Dat betekent dat de inbrengwaarde van het bestaande onroerend goed vaak in de buurt van de kale grondprijs ligt (residuele grondwaarde). Het kan echter zijn dat het vastgoed nog niet geheel is afgeschreven. Dat kan dan de eerste hobbel zijn in het proces om tot een reëel eindplaatje te komen.

 

Rode draad

Tijdens de drie inleidingen ontstaan spontaan diverse gesprekken. Ellen Olde Bijvank gaat met de deelnemers op zoek naar de rode draad. Enkele in het oog springende conclusies:

  • Herontwikkeling is geen harde wiskunde, er zijn tal van keuzes te maken. Echter als je iets heel graag wilt en er volop energie in stopt, kom je heel ver.
  • De processen verlopen regelmatig traag. Oorzaken zijn onder meer: de urgentie is niet groot genoeg, vastgoedeigenaar wil niet afwaarderen en laat het pand liever leeg staan, het bereiken van draagvlak bij een veelheid aan betrokkenen vraagt veel tijd, een steeds veranderend speelveld etc.
  • Er ontstaat nog discussie over het nadeel van onze cultuur van polderen en de mate waarin de samenleving (en oplossingen voor leegkomende panden) maakbaar is.
  • De gemeente kan bij herontwikkeling een belangrijke faciliterende en stimulerende rol vervullen.

 

Wonen en/in zorgWie doet er mee?

De netwerken die binnen Bouwstenen draaien zijn erop gericht elkaar vooruit te helpen. Dat is niet gratis (geen subsidie), maar daar staat tegenover dat we onze eigen (onafhankelijke) agenda volgen. De publicaties, berichten en inhoud van de website laten zien wat we in netwerkverband kunnen. We horen graag of u deel wilt uitmaken van het netwerk Zorgvastgoed en Voorzieningen. U kunt zich hier aanmelden.

 

 

Informatie/achtergrond

 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op een dinsdag- of donderdagochtend halverwege juni en heeft als thema ‘Huisvesting van statushouders/vergunninghouders en deel crisisopvang’. Programma en datumprikker volgt.