LinkedInYouTubeTwitter

Oss

 

Als gemeente bestaat Oss uit een flink aantal kernen.

 

Ambitie

De gemeente wil in 2050 CO2 neutraal zijn.

 

Aanpak

De gemeente ziet voor zichzelf een voorbeeldrol weggelegd als het om de verduurzaming gaat; ook (maar niet alleen) wat betreft het eigen vastgoed. Ze pakt de verduurzaming praktisch aan. Zo zijn er in de loop van de jaren projecten uitgevoerd waarmee ervaring is opgedaan. Voorbeelden zijn:

 • 2006: Beghem met Zuiderlicht - nieuwbouwproject met kleine WKO
 • 2008: Gemeentehuis - verbouwproject van label G naar A
 • 2012: Onderd’n Plag - MFA vmet voetbalvereniging, dorpshuis, carnaval, enz - groen dak, warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, solar tubes, ect.
 • 2016: MFA Ooijen met school, opvang en dorpshuis - BENG met zonnepanelen op het dak en aan de gevel en een biomassacentrale
 • 2019: Gemeentewerf - BENG, gasloos 

Sinds juli 2016 ondersteund de gemeente sportverenigingen bij energiebesparing en het opwekken van duurzame energie via een lening, aansluitend op de landelijke regegeling.

 

Opinienota

In maart 2020 heeft de gemeente een Opinienota Maatschappelijk vastgoed opgesteld. Daarin zijn de ambities en uitgangspunten voor de hele portefeuille beschreven en drie scenario's om in 2050 aan de ambitie te voldoen (sneller, via onderhoud of afwachten met een eindsprint). Kern van de aanpak is:

 • bestaand vastgoed beter benutten (op termijn minder meters) zoals vastgelegd in voorzieningenplannen en vastgoednota van 2014
 • verduurzamen kernvoorraad, inclusief scholen en panden die in 2050 nog eigendom van de gemeente zijn
 • wettelijk kader is uitgangspunt (Wet milieuwbeheer, Bouwbesluit). Alle kantoren voldoen al aan label C plicht.
 • uitvoering primair via onderhoud en natuurlijke (vervangings) momenten. In theorie komen dan de meeste panden voor 2050 aan de beurt.
 • de planning via de wijkaanpak is leidend 
 • op gemeentelijke panden is geen ruimte voor zonnepanelern van derden
 • kosten zijn opgenomen in Meerjaren Onderhoudsprogramma, de programmabegroting en het Meerjaren Investeringsplan (MIP) waarin steeds vier jaar vooruit wordt gekeken
 • vanwege hogere kosten voor bouw- en onderhoud van een duurzaam gebouw (meerkosten benoemd) is extra geld nodig. Hoeveel is grofweg berekend. Gebruikers betalen mee aan de verduurzaming.
 • om in 2050 de doelen te halen wordt een DMJOP en investeringsplan opgesteld.    

 

Meer informatie