aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Utrecht

Op weg naar energieneutraal gemeentelijk kernvastgoed

In het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ is een stevige ambitie uitgesproken om het vastgoed van degemeente Utrecht te verduurzamen. Al het eigen kernvastgoed moet uiterlijk in 2040 energieneutraal zijn.Hiervoor zijn in het coalitieakkoord financiële middelen opgenomen. In de raadsbrief van 12 oktober 2018 istoegelicht hoe wij deze middelen inzetten en welke strategieën wij volgen.

 

Aanpak

Hoe maak je het gemeentelijk kernvastgoed energieneutraal? Om de mogelijkheden daarvan te onderzoeken,heeft UVO haar vastgoedportefeuille in 2016 laten doorlichten. ECN part of TNO is gevraagd om eenonderbouwde inschatting te maken van de financiële consequenties om circa 300 panden van het kernvastgoedenergieneutraal te maken.

 

De uitkomsten hiervan zijn in MPUV 2016 gedeeld. Het energieneutraal maken van de panden kan het besteplaatsvinden tijdens natuurlijke momenten van groot onderhoud/renovatie of bij mutatie. Hierdoor kunnen dekosten en daarmee de onrendabele top worden beperkt. Tevens het advies om op dergelijke momenten door tepakken met de verduurzaming als de toekomstverwachting van het pand dit rechtvaardigt.

 

Investeringscyclus

Deze opgave vraagt om een procesmatige aanpak (zie MPUV 2018). De investeringscyclus voor deverduurzaming van eigen vastgoed, vraagt een keuze voor een vierjaarsperiode, die gelijk loopt met de termijnvan de Nota Kapitaalgoederen. Om de vier jaar wordt er geëvalueerd en wordt er een raming gemaakt voor devolgende vier jaar.

 

Daarbij wordt de hoogte van de geraamde investeringen aangegeven en welk deel daarvan onrendabel is. Dezeaanpak maakt duidelijk welk deel van de investering nog gedekt moet worden. De benodigde kapitaallastengedurende vier jaren worden dan onderdeel van de Nota Kapitaalgoederen.

 

Sneller en effectiever

De versnelde verduurzaming die we dankzij het coalitieakkoord kunnen realiseren, betekent dat we ook meerCO2-besparing genereren. Door meer gebouwen uit diverse bouwjaarklassen aan te pakken, doen we ervaringop met het verduurzamen in verschillende bouwjaarklassen. Daardoor kunnen we in volgendeinvesteringsperioden sneller en effectiever verduurzamen.

 

Daarnaast gaan we een aantal jongere gebouwen energiezuiniger maken door middel van efficiëntenergiemanagement. Op deze wijze kunnen we in toekomstige coalitieperioden de gerealiseerde besparingen uitenergielastenverlaging inzetten voor toekomstige natuurlijke momenten.

 

Nota kapitaalgoederen 2020-2023

In deze nota wordt een kwalitatieve en kwantitatieve raming afgegeven voor de investeringen in hetmaatschappelijk vastgoed voor de komende vier jaar. De kosten van de verduurzaming (rendabel en onrendabel)zijn bepaald op basis van kengetallen en worden daarmee opgenomen in de totale kosten per project.

 

Meerjaren Perspectief Utrechts Vastgoed 2019

De inzet van coalitiemiddelen vergt een zuivere en eenduidige manier van verantwoording. Hiervoor moeten deinvesteringskosten en besparingen die gerelateerd zijn aan de versnellingsopgave, gescheiden worden van dereguliere kosten en baten. Aangezien we op natuurlijke momenten verduurzamen, is er altijd sprake vanverschillende dekkingsstromen voor een investering die zich onderling gaan vermengen. We willen ditondervangen door een nieuwe programmadoelstelling en nieuwe subdoelstellingen en producten te formulerendie gekoppeld zijn aan de versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed.

 

In het onderstaande voorbeeld is een derde van het deel dat in verduurzaming wordt geïnvesteerd onrendabel(lichtgroen). Dat zal worden gedekt uit de middelen volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 die zijngereserveerd in de bestemmingsreserve. Elk jaar zal er een onttrekking ten laste van de reserve plaatsvinden.Dit deel komt ten bate van de gebouwexploitatie, onder het sub-product Energieneutraal Kernvastgoed.

 

Verder ontwikkelen we een duurzaamheidsdashboard waarmee we de energiestromen in gebouwen accuraatkunnen monitoren, de programmering van de verduurzamingsopgave kunnen aanscherpen en effectiever kunnenrapporteren over de voortgang van de verduurzaming en inzet van de coalitiemiddelen. De effecten vanduurzaamheidsinvesteringen in bestaand vastgoed willen we beter laten aansluiten op de nieuwe eisen voorBijna Energie neutrale Gebouwen (BENG-eisen). We gaan niet meer rapporten op het niveau van energielabels,maar over de werkelijke energieprestatie van gebouwen in kilowattuur per vierkante meter vloeroppervlak perjaar (kWh/m2 BVO per jaar). 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners