aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

beleid

Buurtkamer

onderstenaa De handleidingen voor de buurtkamers, vindt je hier:

 

Portfoliobeleid

In het portfoliobeleid worden de keuzes vastgelegd ten aanzien van de vastgoedportefeuille. In een bepaalde regelmaat (eens per een of twee jaar) wordt bekeken hoe de vastgoedportefeuille ervoor staat en of deze nog aansluit op de vraag en op welke wijze de portefeuille hierop kan worden aangepast. Dit kan gedaan worden door vastgoedobjecten te verbeteren, te slopen, te bouwen, aan te kopen of te verkopen.

 

Rolverdeling gemeentelijke vastgoedorganisatie

De hoofdlijn voor de rolverdeling tussen de beleidsafdelingen en de gemeentelijke vastgoedorganisatie bestaat in de kern uit de scheiding tussen beleid en eigendom. Vanuit deze expliciete rollenscheiding ontstaat op natuurlijke wijze een belangrijke basis voor een goede balans tussen het maatschappelijk en financiële rendement van het gemeentelijk vastgoed.

Onderverdeling vastgoedtypen en interne eigendomssituatie

Gemeenten dienen een onderverdeling te maken in vastgoedtypen welke gebruikt kan worden voor onder andere het uitvoeren van benchmarks. In het schema hieronder wordt een onderverdeling naar typen vastgoed weergegeven, deze kan per gemeente verschillen. 

 

1. Beleid


Bij maatschappelijk vastgoed draait alles om de politieke/bestuurlijke wens 'maatschappelijke waarde te creëren'. Zonder deze wens en de daarvoor noodzakelijk geachte 'activiteiten' is er geen vastgoed of locatie nodig. Vragen die daarbij een rol spelen zijn:

1.1 Rolverdeling

Keurmerk ChefproofDe rolverdeling tussen de beleidsafdelingen en de gemeentelijke vastgoedorganisatie bestaat in de kern uit de scheiding tussen beleid en eigendom.

1.2 Preambule met bedoeling en verwachting

Keurmerk ChefproofHet doel van het vastgoed is ………… (zelf invullen). Betrokken partijen verwachten dat dit doel vooral kan worden gerealiseerd door ………… (zelf invullen).

 

1.3 Wet- en regelgeving

Keurmerk ChefproofHet vastgoed en het gebruik daarvan moeten voldoen aan wet- en regelgeving.

 

1.4 Aansluiten bij beleidsdoelen en bestaande afspraken

Keurmerk ChefproofDe beleidsdoelen van het gemeentebestuur worden vertaald naar het vastgoedbeleid en waar mogelijk in meetbare indicatoren voor de te leveren prestaties (ook wel KPI’s - Kritische Prestatie Indicatoren - genoemd). Er worden in ieder geval KPI’s geformuleerd voor ………… (zelf invullen).

 

1.5 Begroten en verantwoorden

 

Keurmerk Chefproof Voor de uitvoering van het vastgoedmanagement wordt aangesloten bij de begrotings- en verantwoordingscyclus van de gemeente.

 

Eens in de vier jaar wordt de raad geconsulteerd over de volgende zaken:

1.6 Afwijkingen

 

Keurmerk ChefproofAfwijkingen van vastgesteld beleid worden altijd aan het College van B&W, en eventueel vervolgens aan de gemeenteraad, voorgelegd. 

 

Tynaarlo

Ambitie

In de periode 2018 - 2022 wil Tynaarlo energieneutrale of -verbeterende keuzes maken ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. Voor de energietransitie wordt nog een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het programma gaat het onder meer over de vraag hoe om te gaan met zonne- en windenergie en de transformatie van gas naar andere energiebronnen.

Haarlemmermeer

Ambitie

In het collegeprogramma 2014- 2018 is verduurzaming één van de vier thema’s waarmee het college invulling wil geven aan de ambities. Het programma duurzaamheid is een verbindend programma en heeft betrekking op alle portefeuilles.

Alphen aan den Rijn

Ambitie

De gemeente Alphen aan den Rijn wil in 2050 fossiele brandstofvrij, energie- en CO2-neutraal zijn. Er wordt stevig ingezet op energiebesparing en verduurzamen van de gebouwde omgeving (woningvoorraad, bedrijfs- school- en verenigingsgebouwen). De transitie naar een circulaire economie speelt daarnaast een belangrijke rol (o.a. bouw of renovatie tot nul-op-de-meter of aardgasloze woningen en wijken). 

Huur: uitstel of kwijtschelding

Huur innen

Gemeenten gaan verschillend om met het innen van huur in tijden van corona. De meeste verlenen uitstel van betaling, maar er wordt ook huur kwijtgescholden. 

Abonneren op beleid

Snel naar

Partner worden?

Corona