LinkedInYouTubeTwitter

Scripties 2015

 

Ruimte voor het alternatief: Gemeentelijke rol bij kantoortransformaties in Overijssel
A. Meijberg

Saxion Hogeschool, Master of Urban and Area Development
December 2015

Kwalitatief onderzoek dat zich richt op de gemeentelijke rol in kantoortransformaties en de wijze waarop gemeentes invulling kunnen geven aan hun rol. Hierbij is specifiek ingezoomd op drie Overijsselse steden; deze vallen buiten de Randstad en onder de zogenaamde ‘onderdrukgebieden’ van Nederland. Zwolle, Deventer en Enschede fungeren in dit onderzoek als voorbeelden voor provinciale steden en hun wijze van acteren in kantoortransformaties.

Uit het onderzoek is gebleken dat de drie steden ieder een andere rol spelen in
kantoortransformaties: Zwolle heeft een uitnodigende en samenwerkende rol, waarbij zij marktpartijen actief benadert en accountmanagement en acquisitie inzet als middelen. Deventer is faciliterend en heeft een visie geformuleerd op de toekomstige programmering van de stad en de diverse deelgebieden. Hierin laat zij ondernemers met initiatieven komen en faciliteert de haalbaarheid ervan. Enschede is tenslotte de meest behoudende van de drie met een consoliderende rol; zij wacht af tot marktpartijen met initiateven komt en toetst dan in hoeverre hieraan meegewerkt kan worden. Opvallend is dat alle drie de steden hun rol passend vinden gezien de marktomstandigheden, politieke situatie en beschikbare middelen in hun stad. Dit pleit voor maatwerk in de wijze van rolbepaling.

Leegstand van maatschappelijk vastgoed 
Steef van Santen, gemeente Emmen
Hogeschool NCOI, HBO Bachelor Bedrijfskunde
Oktober 2015

Onderzoek naar leegstand in maatschappelijk onderzoek in de Emmense wijk Emmerhout met een vergelijking van de leegstandsbenaderingen in Drenthe met die van de rest van Nederland.

Het maatschappelijk vastgoed in Emmerhout bestaat uit scholen, sportgebouwen en kinderopvang. Hiervan heeft 44% te maken met verschillende soorten van leegstand. Er wordt 55% van het vastgoed afgestoten door het o.a. te slopen. Voor de boekwaardeproblematiek moet nog een oplossing gevonden worden. Als het gaat om de benadering van leegstand is de opvallende uitkomst dat in Drenthe leegstand vastgoed weliswaar een belangrijk gegeven is, maar dat dit nog niet als een groot probleem wordt ervaren. Veel minder dan in de rest van Nederland. Rapport eindigt met tien aanbevelingen voor het Emmens vastgoedbedrijf.

 

Creatieve bouwstenen voor de wijk?
Julia de Jong
Universiteit Utrecht, Geowetenschappen, Stadsgeografie
Juli 2015

Kwalitatief onderzoek naar de sociale effecten van creatieve broedplaatsen in wijken met een relatief lage sociaaleconomische status.

Julia onderzocht in hoeverre de doelstellingen en veronderstelde sociale effecten van creatieve broedplaatsen met een maatschappelijke functie in wijken met een lage sociaaleconomische status gehaald worden. In haar scriptie beschrijft ze de ervaringen èn percepties van bewoners en betrokkenen met twee creatieve broedplaatsen:  Eiland8 (Kanaleneiland-Noord, Utrecht) en HW10 (Slotervaart, Amsterdam).

Belangrijke conclusies in het onderzoek zijn dat beide broedplaatsen veel interne mogelijkheden bieden; kunstenaars en creatieve ondernemers hebben de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en om deel uit te maken van creatieve netwerken. Echter zijn de sociale effecten van de broedplaatsen op de wijk nog maar beperkt. Lees ook het nieuwsbericht over de scriptie.

 

Professioneel beheer: de sleutel tot succesvol (beleggen in) zorgvastgoed !?
Erna Jonkman
Hanzehogeschool Groningen 
Instituut voor bedrijfskunde, Vastgoed en Makelaardij
Maart 2015

Een rapport over het onderzoek naar de toegevoegde waarde van professioneel beheer van zorgvastgoed.

 

De grootste toegevoegde waarde van een professionele beheerder ligt bij een ‘Scheiden van wonen en zorg’ constructie. De beleggers zijn erg geïnteresseerd in de ‘Scheiden van wonen en zorg’ markt vanwege de grote demografische drivers en stabiele/stijgende vraag naar dit zorgvastgoed. Wat hen tegenhoudt zijn de individuele huurcontracten met bijbehorende onaangenaamheden als leegstandsrisico, het vinden van nieuwe individuele huurders en ingrijpen bij huurachterstanden. Een professionele beheerder kan, bijdragen aan het creëren van een ‘Scheiden van wonen en zorg’ constructie. Zorgexploitanten houden zich minder bezig met deze constructie, omdat zij hierin alleen nog de rol van zorgleverancier vervullen. Zij richten zich liever op de zwaardere zorg vanwege de huisvestingscomponent die vanuit de Wet Langdurige Zorg nog wordt vergoed en de zeggenschap die zij over bijvoorbeeld toewijzing van nieuwe cliënten hebben. De belegger en zorgexploitant moeten beter samen gaan werken en meer afspraken met elkaar maken om tijdens de looptijd van het (vastgoed)project onduidelijkheden te voorkomen. De beheerder weet hoe hij deze duidelijkheid moet scheppen en weet waar afspraken over moeten worden gemaakt en kan daardoor waarde toevoegen voor zowel de belegger als de zorgexploitant.

 

Empty Schools
Daniël Matthijs Vos
Delft University of Technology
Faculty of Architecture, Real Estate & Housing
Januari 2015

Quantitative research on hidden vacancy among primary schools in the Netherlands

 

In de media verschijnen regelmatig berichten over een groeiende verborgen leegstand onder Nederlandse basisscholen. Als mogelijke oorzaken worden de vergrijzing en daling van de bevolking genoemd. Verborgen leegstand is gedefinieerd als: de situatie waarin een school meer vloeroppervlak ter beschikking heeft dan waarop de school recht heeft op basis van de overheidsregulering. Helaas geeft de literatuur weinig inzicht in de daadwerkelijke omvang van dit probleem. En ook over de oorzaken en mogelijke voorspellers van leegstand onder basisscholen is weinig tot niets bekend. Daarnaast is de relatie tussen de keuze van ouders voor een school en het schoolgebouw onduidelijk. Schattingen van de oppervlaktes van de huidige voorraad basisscholen lopen sterk uiteen en zijn niet beschikbaar op schoolniveau (alleen op landelijk niveau). Hierdoor is het onmogelijk om een gedegen uitspraak te kunnen doen over de omvang van het huidige probleem, laat staan de mogelijke oorzaken te benaderen. Het onderzoek beperkt zich tot de reguliere basisscholen. Dit is belangrijk om te weten, aangezien onnodig leegstaande schoolgebouwen publiek geld kosten. Geld, wat beter besteed had kunnen worden aan de kernactiviteiten van de school.
Daarom zijn de onderzoeksvragen van dit onderzoek:
- Wat is de huidige vraag en het huidige aanbod in vloeroppervlak van basisscholen?
- Wat veroorzaakt de huidige leegstand onder basisscholen?
- Wat is de toekomstige vraag aan vloeroppervlak onder basisscholen; en wat kan er gezegd worden over een toekomstige mismatch?

 

Wonen, werken, leven – een goede combinatie in Regio Stedendriehoek?!
M. W. Wiederhold
Kenniscentrum Saxion Hogescholen te Deventer
Regio Stedendriehoek vertegenwoordigd door Gemeente Apeldoorn
Januari 2015

Een thesis- adviesrapport over woon-werkvormen.

Binnen dit thesisproject staat een tweetal hoofdvragen centraal:
- Welke soorten innovatieve woon-werkvormen zijn geschikt voor jongeren in Regio Stedendriehoek wanneer er gericht wordt op de periode tot 2025?
- Welke rol kan leegstand binnen Regio Stedendriehoek spelen bij het huisvesten van de innovatieve woon-werkvormen?
Conclusie: woon-werkvormen dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen om geschikt bevonden te worden voor jongeren in Regio Stedendriehoek. Woon-werkvormen dienen nabij voorzieningen te liggen, financiëel aantrekkelijk te zijn, flexibiliteit en tijdelijkheid te ondersteunen, voldoende mogelijkheid tot sociale interactie te geven en zouden veelal uit zachte materialen moeten bestaan. Uit de tweede hoofdvraag blijkt dat twee locaties in Deventer (Brinkgreverweg 6 en Leeuwenbrug 45) het meest geschikt zijn bevonden voor herbestemming tot woon-werkvorm.