LinkedInYouTubeTwitter

Boeken over transformatie

Stedelingen veranderen de stad. Over nieuwe collectieven, publieke domein en transitie. (2011)

Auteur: Mariska van den Berg.

Stedelijke bottom-up projecten zijn hot. Bewoners nemen het initiatief om de openbare ruimte in hun buurt of wijk naar eigen inzicht in te richten. Stedelingen veranderen de stad gaat in op deze kleinschalige initiatieven waarmee bewoners, activisten, kunstenaars, architecten en andere burgers naar eigen inzicht ingrijpen in de publieke ruimte. Het boek brengt inspirerende bottom-up initiatieven in de stad in kaart. Het onderzoekt de nieuwe rolverdeling in het publiek domein tussen burgers, overheid en maatschappelijke instituties. De initiatieven bieden aanvullende visies en functies voor de stad die buiten de professionele kaders. 

 

Nieuwe ideeën voor oude gebouwen (2008)

Auteur: R. Bekenkamp

ISBN: 978-90-5662-449-1

Op vele plaatsen zijn coalities gevormd van gemeenten, eigenaren van oude industriële panden, gebiedsontwikkelaars en de creatieve sector. Oude industriële gebouwen zouden op deze manier behouden en hergebruikt kunnen worden. Zeven projecten worden geanalyseerd in het boek. Het is een praktijkboek dat inzicht geeft in de wijze waarop met de creatieve economie kan worden omgegaan, in welke milieus creativiteit bloeit, hoe de groei versneld kan worden, hoe waardeontwikkeling bevorderd kan worden en hoe creatieve economie kan bijdragen aan de herontwikkeling van gebouwen en wijken.

 

Transformatie van Kantoorgebouwen (2007)

thema’s, actoren, instrumenten en projecten.

Auteurs: T. van der Voordt, R. Geraedts, H. Remoy en C. Oudijk

In Nederland staat een record aantal kantoorgebouwen leeg. Tegelijkertijd is er een grote vraag naar woningen. Dit boek laat experts aan het woord over de achitectonische, stedenbouwkundige, functionele, financiële, technische en juridische aspecten van transformatie. Het boek bespreekt het fenomeen transformatie vanuit verschillende invalshoeken en brengt tal van succesvol gerealiseerde transformatieprojecten binnen Nederland in beeld. Hierbij wordt besproken daarbij kansen liggen en hoe obstakels kunnen worden overwonnen. Bij elk transformatieproject wordt een beschrijving van het vastgoed gegeven, worden betrokken actoren wordt aangegeven, worden instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming gepresenteerd en worden leerpunten aangegeven.

In het boek worden meer dan dertig projecten kort beschreven, waarvan vijftien meer gedetailleerde projectanalyses. Bij deze gedetailleerde projectanalyses ligt de focus op herbestemming van kantoren tot woningen.