LinkedInYouTubeTwitter

19 Verkassen en verbouwen

Het wegwerken van de overmaat, betere benutting, hergebruik en transformeren staat al sinds 2013 op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed. Vastgoed dat geen maatschappelijke functie meer heeft kan eventueel (tijdelijk) voor andere doelen worden ingezet. 

Verkassen en verbouwen 2019

Dat het vastgoed geen functie meer heeft wordt deels veroorzaakt doordat we soms dingen op andere plaatsen doen; dichter of juist verder van huis. De activiteiten zijn verkast en het pand kan worden getransformeerd voor een andere functie. Dat proces zal zich nog wel enkele jaren voortzetten. Daarbij hebben we een flinke opgave in het verduurzamen van het vastgoed. Lege panden kunnen (ook tijdelijk worden gebruikt) om de grote verbouwing te kunnen accommoderen. Kortom er valt heel wat te verkassen en verbouwen. 

 

Ook in 2019 pakken we het onderwerp bij de kop, onder andere met:

  • het netwerk Makelpunten (zicht op vraag en het aanbod van ruimte op andere plekken)
  • het netwerk verduurzamen (zicht op behoefte aan schuifruimte voor verduurzaming publiek vastgoed en de verduurzamingsopgave)
  • partners en partijen die zich verder bij ons aanmelden rond dit punt.  

 

Onderstaand een greep uit onze activiteiten in eerdere jaren. 

 

Smaakmakers (recepten voor hergebruik)

In 2017-2018 hebben we in netwerkverband en samen met het H-team en met steun van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie recepten voor hergebruik van maatschappelijk vastgoed ontwikkeld. Het accent daarbij lag op de transformatie naar wonen. De resultaten zijn te vinden op smaakmakers.space en een hand-out en gepresenteerd en besproken tijdens de Bouwstenen-jaarsbijeenkomst eind 2018.  

 

Magazine Hergebruik leegstaand gemeentelijk vastgoed

Samen met Platform31 hebben we een digitaal magazine over het hergebruik van leegstaand gemeentelijk vastgoed gepubliceerd. Doel was informeren, agenderen en stilumeren. Er worden onder meer zes succesvolle voorbeelden beschreven. Begin april 2018 is de publicatie 'Waarde maken uit leegstand' online gegaan.

 

 

Ruimte om te Wonen

Informatie rond concrete cases worden gedeeld via de kaart op de website van Ruimte om te Wonen (waar ook uw transformatieproject een plekje kan krijgen). Meer algemene informatie wordt verspreid via de website van Bouwstenen. 

 

 

 

 

Voortbouwen

Met bovengenoemde activiteiten bouwen we voort op eerdere acitiviteiten, waaronder:

  • 2016: Meedenken met het in kaart brengen van de leegstand via big en open data in samenwerking met Geonovum, het Kadaster en diverse provincies, hetgeen heeft geleid tot de eerste aanzet van de leegstandsmonitor.
  • 2016: Het zoeken naar mogelijkheden om leegstand en mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling in kaart te brengen, ervaring te delen en initiatiefnemers bij elkaar te brengen via de website Ruimte om te Wonen (handmatig, voor initiatiefnemers en crowedknowlege).
  • 2013: Een verkenning van de leegstand(sopgave) en mogelijke oplossingen. De resultaten zijn o.a. verspreid via de publicatie Maatschappelijk Vastgoed in de Etalage (Bouwstenen, 2014) en hebben geleid tot een verbreding van het Expertteam Kantoortransformatie naar Expertteam Transformatie. Sindsdien is Bouwstenen hierin ook vertegenwoordigd.

 

 

Ook meedoen?

Word dan partner van Bouwstenen en draai mee in één van onze netwerken. Samen vooruit!