aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Leusden

Ambitie

‘De gemeente Leusden wil duurzaam ontwikkelen en een goede en gezonde fysieke
kwaliteit van de leefomgeving realiseren. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling
die niet ten koste gaat van toekomstige generaties of mensen die elders wonen.’

 

Het streven is om 16 kton minder CO2 uit te stoten in 2020 (tov 2008). 

 

Aanpak 

In 2006 heeft de basisschool St Jozef meegedaan aan het landelijke project ‘Frisse scholen’. In 2009 hebben 8 scholen deelgenomen aan het VROM-project 'Verbetering ventilatie basisscholen'.

 

In 2009 heeft de gemeente Leusden In het Milieubeleidsplan 2009-2013 (verlengd tot 2015) is onderscheid gemaakt naar ambities en doelstellingen op de lange termijn (2020) en doelstellingen en activiteiten voor de planperiode.

Eén van de speerpunten uit het Milieubeleid is: 'De gemeente als voorbeeld'. Met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed worden de volgende ambities en doelstellingen genoemd:

Ambitie: In 2020 worden nieuwe gemeentelijke gebouwen energieneutraal gebouwd. 

Doelstellingen 2009-2013: De gemeentelijke organisatie:

  • is een klimaatneutrale organisatie in 2010 en compenseert Leusden maximaal 25%;
  • koopt in 2013 100% duurzaam in conform de Landelijke duurzaamheidcriteria voor inkoop (Senter Novem);
  • realiseert 2% energiebesparing per jaar bij bestaande gemeentelijke gebouwen (20% in 2012 t.o.v. 2003);
  • onderzoekt in 2011 de mogelijkheden voor toepassing van duurzame energie in gemeentelijke gebouwen;
  • gaat uit minimaal van een aangescherpte EPC van 20% bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen;
  • past duurzaam bouwen beleid toe bij eigen gebouwen;
  • neemt deel aan de benchmarks – Milieubarometer voor overheidskantoren (SenterNovem) en De Lokale Duurzaamheidsmeter (COS) – en communiceert hierover. 

Een ander speerpunt is het 'Binnenklimaat' van nieuwe en bestaande verblijfsgebouwen, waaronder scholen. Doelstellingen hierbinnen zijn o.a.:

  • het vroegtijdig inbrengen van het aspect binnenmilieu in de planprocessen voor nieuw te bouwen MFC’s en andere verblijfsgebouwen;
  • scholen en andere verblijfsgebouwen dienen minimaal aan de voor dat gebouw vereiste ventilatiewaarden te voldoen. 

 

In het milieu-uitvoeringsprogramma 2013 wordt het binnenklimaat van scholen nog steeds onvoldoende genoemd. Daarom is in 2013 een Integraal Huisvestings Plan Scholen opgesteld voor de scholen buiten de MFC's. Onderdeel hiervan zijn meerjaren onderhoudsplannen (MJOP's).

 

Meer informatie

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners