aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Breda

 

Ambitie

Breda wil CO2-neutraal zijn in 2044. Speerpunt daarbij is het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen uit het Energieakkoord 2013. 

 

Vastgoed 

Wat betreft het gemeentelijk vastgoed zijn de doelen:

  1. het maken van gemiddeld twee labelstappen in 2020 over alle gebouwen.
  2. het bereiken van gemiddeld label A (energie-index)
  3. alle gebouwen gemiddeld energieneutraal in 2044

Aanpak

  • Focus op het verduurzamen van de kernportefeuille.
  • Een sluitende businesscase voor 49 gebouwen die in de eerste fase worden opgepakt. In 2017 voltooit Breda de businesscase voor de tweede fase.
  • Een realistische en kostenefficiënte aanpak en zo op korte termijn verduurzamingsstappen zetten.
  • Hierbij de Trias Energetica volgen (1. beperken energievraag 2. efficiënt gebruik 3. duurzaam opwekken).
  • Klimatologische ervaringen in het gebouw van de huurder/gebruiker meenemen in maatregelen.
  • Een maatregelenpakket uitrekenen om een gebouw zo energieneutraal mogelijk te maken (het scenario ‘richting energieneutraal’).

Maatregelen sluiten zo veel mogelijk aan op de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Er is € 1,5 mln. beschikbaar uit het meerjaren investeringsprogramma (MIP) voor onrendabele investeringen. 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners