LinkedInYouTubeTwitter

Herontwikkeling

Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

 

Omschrijving 1

(Keeris, 2001) Het geheel aan activiteiten met betrekking tot een zodanig ingrijpende aanpassing naar de eisen van de tijd van het prestatieniveau van een bestaand vastgoedobject op organisatorisch, financieel en architectonisch, bouwkundig en installatietechnisch niveau, dat daardoor – en mede ten gevolge van een wijziging van de oorspronkelijke functie – voldaan kan worden aan de vraag van nieuwe (potentiële) doelgroep(en), dan wel invulling gegeven kan worden aan een (eventueel) toegekende maatschappelijke functie, waardoor het object vervolgens geclassificeerd dient te worden in een andere (beleggings)categorie. 

 

Omschrijving 2

(Keeris, 2001) Het begrip wordt ook wel gehanteerd conform omschrijving 1, echter zonder dat het betreffende vastgoedobject daarmee noodzakelijk van beleggingscategorie verandert. Deze laatste omschrijving wordt voorgeschreven bij de ROZ/IPD-Vastgoedindex. Dat is in dat verband logisch, aangezien de index categoriebepaald is. Bij een herontwikkeling conform de eerste omschrijving zou het object opgenomen worden in de andere, met de nieuwe functie corresponderende index.

 

Om te voorkomen dat ten behoeve van de opstelling van de ROZ/IPD-Vastgoedindex een object eindeloos uit de portefeuille wordt gehouden via een herontwikkeling, moet deze periode als beëindigd worden beschouwd wanneer aan één van de volgende voorwaarde is voldaan, te weten:

 • meer dan 75 % van het object is verhuurd;

 • na de opleveringsdatum van de werkzaamheden betreffende die herontwikkeling is meer dan een jaar verstreken.

 

Omschrijving 3

Sloop en nieuwbouw (gemeente Breda, 2014 en Woonstichting Valburg, 2012)

 

 

Verschil tussen herontwikkeling en herbestemming

Er is sprake van een gradueel verschil tussen de begrippen herbestemming en herontwikkeling. Bij herbestemming ligt het accent op het geven van een nieuwe functionele bestemming aan het object en daar kan de ingreep van de herontwikkeling voor ten dienste staan. Bij deze laatste ligt het accent meer op het ingrijpende karakter van de ingreep in de structurele opzet van het object. In beide gevallen is het resultaat de beoogde nieuwe functionele bestemming.