LinkedInYouTubeTwitter

Herbestemming

(Keeris, 2001) Een begrip waarmee een wijziging van de oorspronkelijke functionele bestemming van een vastgoedobject of gedeelte daarvan, wordt aangeduid, uit het oogpunt van een beoogde (hoger) renderende exploitatie en als het resultaat van een aanpassing van het eerdere prestatieniveau van dat object, zodat voldaan kan worden aan de (aangenomen) vraag van de nieuwe (potentiële) doelgroep(en), dan wel invulling gegeven kan worden aan de (eventueel) toegekende maatschappelijke functie.  

 

Bij zowel het begrip herbestemming als het begrip herontwikkeling is sprake van een wijziging van de functionaliteit van het betreffende vastgoedobject. Dit in tegenstelling tot hergebruik. Daarbij wordt echter bij herbestemming niet aangegeven de mate van het ingrijpend zijn van de aanpassingen en dit kan betrekking hebben op het gehele object of op een bepaald gedeelte ervan. Bij herontwikkeling is dat ingrijpende karakter impliciet wel in het begrip opgenomen en tevens heeft het betrekking op het gehele object. Zodoende betreft een herontwikkeling wel een herbestemming, maar dat geldt niet omgekeerd. 

 

Transformatiearchitect (2013) voegt hieraan toe dat bij herbestemming de uiterlijke verschijningsvorm niet veranderd. Dit is contrast met transformatie.