LinkedInYouTubeTwitter

Short stay voorzieningen (opvang)

Short stay-woningen zijn woningen gericht op mensen die op zoek zijn naar huisvesting voor een kortere periode. Het gaat dan om een huurperiode die eigenlijk te lang is om in een hotel te verblijven, maar te kort om een reguliere woning te huren.

 

Over de duur van short stay is geen eenduidig beeld:

  • Vesteda (2004) benoemd een verblijfsperiode van enkele maanden tot één à twee jaar. 
  • Gemeente Amsterdam (2012) hanteert een verblijfsperiode van minimaal 5 nachten tot maximaal 6 maanden.

 

Belangrijk in de definitie van short stay zijn de Huisvestingswet en het bestemmingsplan (Meester advocaten, 2014);

  • Huisvestingswet: Het begrip ‘wonen’ betekent hierin: bewoning volgens vast patroon met een normaal huurcontract door een huishouden voor langere tijd. In artikel 30 wordt de woningonttrekking geregeld. Hiermee wordt gedoeld op situaties waarin een woonruimte niet langer wordt gebruikt ten behoeve van bewoning maar ten behoeve van kantoorgebruik, hotel of nog iets anders. Indien een woning wordt gebruikt ten behoeve van short stay, dan kan dat worden geduid als woningonttrekking. Indien een gemeente echter het gebruik van een woning ten behoeve van short stay bestempelt als woningonttrekking, dan is daar vaak een vergunning voor nodig.
  • Bestemmingsplan regelt oa voor welke functie een gebouw gebruikt mag worden. De bestemming ‘wonen’ komt – logischerwijs- veelvuldig voor. Het is echter te vraag of short stay onder de definitie wonen valt. Dit zal ook afhankelijk zijn van de definitie die in het bestemmingsplan is opgenomen van het begrip 'wonen'. Als de definitie is geënt op langdurig of permanent verblijf, dan kan het gebruik als short stay in strijd komen met het bestemmingsplan.

 

De werkwijze en opstelling van gemeenten ten aanzien van short stay is wisselend. 

 

Huurbescherming (Deterink, 2012)

Volgens het Nederlandse huurrecht genieten huurders van woningen huurbescherming, ongeacht of partijen iets anders met elkaar overeenkomen. Een belangrijke uitzondering hierop maakt de wet wanneer de huur ziet op een gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is. Gedacht moet worden aan evidente gevallen waarin het niet de bedoeling kan zijn dat er huurbescherming geldt, zoals bij de huur van een hotelkamer.

Wanneer vast komt te staan dat er sprake is van een huurovereenkomst naar de aard van korte duur, kan een huurder zich niet beroepen op huurbescherming. Een van de belangrijkste gevolgen daarvan is dat de huurder het gehuurde dient te verlaten op het moment waarop de huur volgens de bepalingen in de huurovereenkomst eindigt.

Er zijn verschillende rechtsspraken geweest naar aanleiding van een short stay huurcontract. De civiele rechter heeft nog geen eenduidig oordeel gegeven over de kwalificatie van short stay.

 

Andere benamingen

Short stay wordt ook wel tijdelijke of kort verblijf genoemd.

 

Bronnen