LinkedInYouTubeTwitter

Restauratie

(Keeris, 2001) Het begrip is niet eenduidig gedefinieerd.

 

Omschrijving 1: Een bijzondere vorm van de uitvoering van instandhoudingswerkzaamheden, welke gekenmerkt wordt door het feit dat het betreffende object onderdeel uitmaakt van het (inter)nationale of gemeentelijke culturele erfgoed. Het object heeft een algemeen erkende cultuurhistorische waarde, waardoor de aanpassing ervan dient te geschieden met respect voor deze waarde en moet worden uitgevoerd volgens daarvoor opgestelde, algemeen geldende richtlijnen en specifiek opgelegde randvoorwaarden, als waarborg voor de na te streven zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

Omschrijving 2: Het begrip wordt ook wel omschreven als het terugbrengen van een vastgoedobject in de oorspronkelijke,  dan wel (mogelijk) oorspronkelijk beoogde bouwkundige staat.

 

Volgens de eerste omschrijving dient het een erkend cultureel erfgoed te betreffen, derhalve geplaatst op een monumentenlijst, terwijl dat volgens de tweede omschrijving niet noodzakelijk is. In dat laatste geval wordt volstaan met het terugbrengen in de oorspronkelijke bouwkundige staat. 

 

Volgens beide omschrijvingen kan de functionele bestemming daarbij eventueel gelijktijdig gewijzigd worden, hetgeen volgens een van de omschrijvingen van het begrip renovatie niet het geval is. In dat geval zou gesproken worden van herontwikkeling. In vergelijking met bedoelde omschrijving van renovatie wordt verder ook geen criterium aangelegd met betrekking tot de hoogte van de uitvoeringskosten.