LinkedInYouTubeTwitter

Bouwkosten

Bouwkosten zijn kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (= het bouwen) van de bouwwerken (NEN2699:2012). 

 

Volgens NEN 2631, lid 3.2 omvatten bouwkosten de posten (gemeente Utrecht, 2006):

 • kosten van de bouwkundige werken,
 • kosten van huisinstallaties, verlichting, verwarming, ventilatie, roltrappen en liften,
 • kosten van de vaste inrichtingen, zoals computervloeren, machinefunderingen e.d.,
 • terreinkosten, zoals verhardingen, afscheidingen, leidingen e.d.

 

De volgende kosten worden ook wel bijkomende kosten (of indirecte kosten) genoemd. En worden soms tot de bouwkosten gerekend:

 • grondkosten (verwervingkosten, kosten voor infrastructurele voorzieningen en kosten voor het bouwrijp maken),
 • inrichtingskosten (zoals installaties, apparatuur en meubilair),
 • honoraria voor architecten en adviseurs,
 • kosten voor grondonderzoek,
 • verzekeringspremies,
 • omzetbelasting en andere heffingen.

 

De bouwkosten zijn gelijk aan de aanneemsom, al dan niet vermeerderd met de omzetbelasting. De aanneemsom is het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen. De omzetbelasting is hierin niet inbegrepen (UAV, 1989).

 • de gemeente Rotterdam (2014)  berekent de bouwkosten zonder de omzetbelasting maar met het meer- en minderwerk,
 • de gemeente Utrecht (2006) berekent de bouwkosten met omzetbelasting.

 

Bronnen

Gemeente Rotterdam (2014) Uitleg bij aanslag bouwleges.

Gemeente Utrecht (2006) Beleidsregel vaststellen maatstaaf leges bouwvergunningen.

UAV (1989) Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989, lid 1.1.