LinkedInYouTubeTwitter

3.7 Aanpassen, uitbreiden en verduurzamen

Keurmerk ChefproofBij een wens van de eigenaar of huurder tot aanpassing, uitbreiding of verduurzaming van een gebouw wordt in eerste aanleg een quick scan uitgevoerd naar de technische haalbaarheid en de (financiële) consequenties voor de waarde van het gebouw voor de eigenaar en huurder. Bij het beoordelen van de vraag wordt ook de wenselijkheid bezien vanuit het strategische beleid.

 

Indien door de eigenaar wordt ingestemd met de aanpassing, zijn er twee mogelijkheden:

  1. De huurder krijgt van de eigenaar een schriftelijke toestemming met voorwaarden om de aanpassing/uitbreiding zelf te realiseren, waarbij de daarmee samenhangende kosten zowel van de investering als toekomstige kosten volledig door de huurder worden gedragen. Als voorwaarde kan gesteld worden dat bij beëindiging van de huurovereenkomst het gebouw in de oude toestand dient te worden hersteld of dat de aangebrachte voorziening automatisch eigendom van de verhuurder wordt.
  2. De aanpassing/uitbreiding wordt gerealiseerd door de eigenaar. De aanpassing/uitbreiding op verzoek van de huurder tijdens de exploitatieperiode wordt of bekostigd in de vorm van een huurverhoging of wordt rechtstreeks aan de huurder gefactureerd.

 

Als zowel de eigenaar als huurder belang hebben bij de aanpassing, uitbreiding en/of  verduurzamingen, kunnen specifieke afspraken over de kostenverdeling tussen de eigenaar en huurder worden gemaakt. Deze worden altijd contractueel vastgelegd. 

 

Toelichting
Bij het verduurzamen van een gebouw kan de kostenverdeling ingewikkeld zijn. Gemeentelijke doelstellingen op dat terrein kunnen niet zonder meer financieel naar de huurder (zie ook levenscyclusbeheer) worden verlegd. In dit geval kunnen specifieke afspraken worden gemaakt.

 

Bron
Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (gemeente Breda, mei 2014). Aangepast door redactieteam (2016)

 

Meer informatie