LinkedInYouTubeTwitter

1709 Vraag en aanbod woonzorggroepen

Op maandag 25 september 2017 komt het netwerk Zorgvastgoed bij elkaar in Amersfoort. De hoofdvraag die deze middag centraal staat is: Hoe krijgen we een reëler beeld van vraag en aanbod en wat is het nut en/of de meerwaarde van diverse vraag-/aanbodonderzoeken?

 

Traditionele onderzoeken voldoen niet

Al jarenlang wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonzorg-voorzieningen, intramuraal en ook wat betreft andere beschutte woonvormen. Veel van deze onderzoeken zijn redelijk klassiek. Naast vraaganalyse naar wonen en zorg op basis van vooral leeftijdssamenstelling van een gebied, wordt het aanbod van wonen en zorg in beeld gebracht. Dat aanbod blijft vaak beperkt tot alleen het overzicht van intramurale voorzieningen en bijvoorbeeld direct aanpalende woningen, zoals aanleunwoningen.

 

Woonzorgwijzer biedt zicht op behoeften doelgroepen

Het ministerie van BZK heeft samen met Platform31, onderzoeksbureau RIGO en de gemeenten Amsterdam en Tilburg het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de Woonzorgwijzer. Netty van Triest, projectleider bij Platform31, vertelt over de ervaringen. Het aantal verhuizingen bij het ouder worden neemt af. Corporaties zijn beperkt om woningen aan middeninkomens te verhuren. Ook door de toename van ‘internet der dingen’ en van het feit dat producten & diensten vaker aan huis worden geleverd is men minder geneigd te verhuizen. Bovendien hebben mensen in hun buurt het netwerk, welke je in een nieuwe omgeving minder snel opbouwt. Netty vraagt zich af of we wat betreft ouderenhuisvesting niet te veel wensdenken. Het All-in aanbod (van voorheen de intramurale woonzorgcentra) neemt steeds verder af. Aan eén ding blijft wel behoefte, namelijk de behoefte aan gezelschap.

 

Bij vraag en aanbod wordt nog te veel in standaardoplossingen gedacht. Echter voor iemand met één specifiek beperkingsprofiel, zijn meerdere oplossingen denkbaar. Daar moet het over gaan. Het mooie van het Woonzorgwijzerproject is dat wordt gewerkt aan kwantificering van groepen met beperkingen, ook voor GGZ, gehandicaptenzorg en bijvoorbeeld mensen die doof of slechtziend zijn. Duidelijkheid over kwantificering van doelgroepen is belangrijke input voor aanbieders van wonen, zorg & welzijn en voor beleidsmakers.

 

Toename Web-bases technologie

Anton Los, één van de initiators van de start-up Perfect Place laat  zien hoe nieuwe technologieën en big data achtige toepassingen het mogelijk maken om nieuwe oplossingen te bedenken die het voor organisaties gemakkelijker maken om tot de beste beslissingen te komen. Zij kunnen gemeenten, corporaties en zorgorganisaties een web-based platform bieden waar alle relevante beslisinformatie in één keer integraal beschikbaar komt. Het reikt verder dan informatie over wonen en zorg: zij maken o.a. inzichtelijk waar belangrijke voorzieningen zich bevinden. Het platform maakt op die manier de geschiktheid van een locatie of gebied inzichtelijk voor een investering en/of beleid voor een specifieke vraag of doelgroep. Deelnemers waren enthousiast over de wijze waarop voorzieningen visueel helder in beeld zijn te krijgen m.b.v. tientallen databronnen.

 

Langer thuis kan ook ander huis zijn

Annemiek Schut van Woonz.nl, bij velen bekend als ‘het Funda’ voor wonen, service en zorg voor senioren, vertelt over hun ervaringen. Zij presenteert de resultaten uit de zoekersanalyse 2016 en dat levert verrassende resultaten op. Wonen is concessies doen, consument maakt keuzes. Dan moet je weten wat zij belangrijk vinden. Uit het zoekgedrag blijkt dat ouderen vooral de volgende zoekcategorieen belangrijk vinden:

  • Aantal personen dat in appartement kan (meesten hebben voorkeur voor appartement dat voor twee personen geschikt is)
  • Toegankelijkheid
  • Ligging (waarbij mensen regelmatig voorkeur hebben voor ligging aan het water…)

 

Verder wordt steeds duidelijker dat naast de presentatie van het ‘keiharde’ aanbod aan woningen, ermeer behoefte is aan informatie over de zachte belevingskant zodat mensen zich begrepen voelen. Dan gaat het om verhalen van echte mensen, heldere informatieverstrekking en bijvoorbeeld bij het aanbod ook een foto vanuit de binnenkant van de woning naar buiten zodat er een beeld is van het uitzicht. Alle deelnemers zijn het erover eens dat het huidige woonruimteverdeelsysteem onvoldoende geschikt is voor het vinden van seniorenwoningen. Deelnemers wensen Woonz.nl veel succes toe bij verdere uitrol van hun dienstverlening.

 

Openstaande vragen en aandachtspunten

Tijdens de drie inleidingen ontstaan spontaan diverse interessante gesprekken. Gesprekleider Ellen Olde Bijvank vraagt de deelnemers wat volgens hen de belangrijkste bevindingen waren en/of punten die nog omverdere uitwerking vragen.  Enkele in het oog springende vraagstukken:

  • Hoe kom je tot betekenisvolle woonconcepten en meer woonvariatie dan nu het geval is (nu is het bijna uitsluitend eengezinswoning of appartement);
  • Gelijkgestemden zoeken elkaar op. In hoeverre blijven behoeften van mensen behoorlijk hetzelfde en/of wijzigen deze in de tijd (omdat iemand beperkt raakt)?
  • We weten botweg nauwelijks wat het aanbod is (wonen en diensten). Dit moet veel transparanter (kunnen)! Informatie is nog verre van ontsloten. Hier ligt een belangrijke opgave. Voor wie?
  • Integraliteit tussen wonen, ontmoeten en dienstverlening van diverse aanbieders is nog weinig sprake van. Nog te vaak wordt alleen vanuit één perspectief naar het aanbod gekeken (de woning staat centraal). Ontmoeting en welzijn komen snel op de tweede plaats. De vraag die werd gesteld: is een woonomgeving met passende voorzieningen niet veel belangrijker dan de woning zelf?
  • Tijdens de sessies ging er relatief veel aandacht naar de doelgroep ouderen. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat de oudere doelgroep (met regelmatig de beschikking over een middeninkomen) steeds minder in de corporatiewoning (gaat) wonen. Tvens zijn er zorgen over de toename van het aantal verwarde personen. Deelnemers hebben wisselende ideeën over de omvang van dit probleem. Wel wis men het erover eens dat door landelijk overheidsbeleid en beleid rond scheefwonen leefbaarheid in kwetsbare wijken onder druk staat.

 

Al met al een inspirerende bijeenkomst waar de deelnemers nog lang niet over zijn uitgepraat. Het is waardevol om eens specifiek rond het thema ‘vraag en aanbod’ rond de tafel te zitten. We staan immers nog aan de vooravond om de nieuwe (woon/zorg)marktdynamiek te leren begrijpen. Vandaag geven we daar een mooie impuls aan!

 

 

What's next?

We zien elkaar in ieder geval tijdens de Najaarsbijeenkomst op 30 november a.s. in Veenendaal. Eén van de parallelsessies besteedt aandacht aan de Zorg in de nieuwe context. Ook deelnemen? Aanmelden kan hier: aanmelden.

 

En houd mail en website in de gaten voor de nieuwe thema's en data voor de bijeenkomsten van dit netwerk in 2018.

 

 

 

Meer informatie: