LinkedInYouTubeTwitter

1606 Huisvesting vergunninghouders en crisisopvang

Op donderdag 16 juni is het netwerk Zorgvastgoed bij elkaar in de Rooie Cent in Amersfoort. Thema van vandaag is de huisvesting van vergunninghouders.

 

Dilemma’s en vraagstukken

De toestroom vluchtelingen zorgt voor veel dilemma’s en vraagstukken, maar biedt ook kansen. De vraag naar huisvesting voor vergunninghouders is omvangrijk en loopt achter op de planning. De transformatie van vastgoed en de versnelling om te huisvesten komt traag op gang. Daarnaast is ook nog noodopvang nodig. Onder leiding van Margrieta Haan gaan deelnemers vanuit verschillende sectoren met elkaar in gesprek om te leren van elkaars ervaringen.

 

De praktijk

Roy Severein van Marga Klompé geeft ons een goede inkijk in de keuken van een zorginstelling die zorgvastgoed transformeert naar noodopvang voor vluchtelingen. Hij geeft een beeld van de veelheid aan partijen en het ingewikkeld krachtenveld (top down-bottum up dilemma's die de businesscase ingewikkeld maken). En een beeld over de rol en opstelling van gemeenten, COA en het College Sanering (saneren of doorexploiteren?).

 

Waar liggen de risico’s?

Met de herbestemming van het zorgvastgoed komt de zorgorganisatie in een enorm krachtenveld terecht. Iedereen heeft daarin zijn eigen belangen. Wat de deelnemers daarbij opvalt is dat de risico’s die hiermee gepaard gaan onevenredig zijn verdeeld en overwegend bij één partij liggen. Vanuit instanties worden nauwelijks harde toezeggingen gedaan (of is slechts een huurcontract mogelijk voor 2 jaar, terwijl toch investeringen moeten worden gepleegd). En met het vastgoed ben je er niet alleen. Het is belangrijk van te voren na te denken over het sociaal beheer, 24 uurs toezicht en wat risico’s zijn t.a.v. calamiteiten en hoe iedere belanghouder op zijn/haar manier kan bijdragen dat de huisvesting van deze doelgroep naar wens verloopt.

 

Checklist ‘huisvesten vergunninghouders’

René Middelkoop van bbn adviseurs heeft meerdere malen ondersteuning geboden bij dit type projecten en beschrijft eenzelfde dynamiek. Hij ziet dat er landelijk veel initiatieven zijn, maar dat deze vaak moeizaam van de grond komen. René laat ons zien hoe het wel kan! Hij heeft een checklist ontwikkeld die hierbij kan helpen en onderscheidt een drietal aandachtsgebieden:

  • sociale en omgevingsanalyse
  • huisvestingsfactoren en
  • wet- en regelgeving.

Opgemerkt wordt dat wat betreft de laatste twee gebieden er altijd wel oplossingen zijn te vinden. Het zijn bijna altijd de sociale en omgevingsfactoren die maken of iets tot een succes leidt of niet. Waar een wil is, is een weg (eigenaar – gemeente – bevolking). Verdere succesfactoren zijn:

  • gemixte samenstelling huurders (reguliere huurders, studenten, starters)
  • zorgvuldige communicatie
  • aandacht voor woonbegeleiding en sociaal beheer

René ziet vooral kansen voor afgeschreven verouderd zorgvastgoed.

 

Belang van sociaal beheer en dagbesteding

Deelnemers geven aan dat de eigenlijke uitdaging van het huisvesten van vluchtelingen is om initiatieven vanuit een breder geïntegreerde visie en samenwerking neer te zetten (met lange termijn perspectief en aandacht voor ieders belangen op langere termijn). Een dak boven je hoofd is belangrijk, er is echter meer. Wil je veilig en prettig wonen, hoe biedt je deze doelgroep perspectief en een zinvolle dag invulling? In de situatie bij Roy, verzorgt de zorgorganisatie zelf 24 uur per dag het sociaal beheer en de veiligheid. Landelijk zijn verschillende uitwerkingen. Er zijn bijvoorbeeld ook RIBW’s die deze begeleiding op zich nemen en die middels Wmo-budget daarvoor budget beschikbaar stellen. Een andere partner zou de welzijnsstichting kunnen zijn.

 

Kortom

Het vraagstuk rondom het huisvesten van statushouders vraagt goede samenwerking met allerlei verschillende partijen. Het is complex en meestal nieuw voor de betrokkenen, wanneer een pand bestemd moeten worden gemaakt voor statushouders. Zorgvastgoed heeft het grote voordeel dat er al eerder sprake was van een woonbestemming en dit helpt bij de transformatie. Er is breed draagvlak nodig om de plannen voor alle betrokkenen goed te realiseren.

 

Na de zomer

De volgende bijeenkomst vindt plaats na de zomer. Programma en datum volgen spoedig.