LinkedInYouTubeTwitter

1401 Het leerwerkbedrijf binnen de MFA


De MFA ondernemers en de deelnemers van de werkgroep Wmo-onderneming zijn op donderdag 23 januari 2014 te gast bij Het Gebouw te Leiden. Glenn heet de aanwezigen welkom en we maken kennis met elkaar.

 

Het Leerwerkbedrijf binnen de MFA

Willem van der Craats vertelt over zijn ervaring met leerwerkbedrijven binnen MFA’s.

In Nederland zijn ongeveer 400 MFA’s. Doorgaans is geen sprake van eigenaarschap (geborgd in organisatie of entiteit) en blijft gastvrijheid onderbelicht. Juist in de sfeer van gastvrijheid zijn goede Het Gebouwhospitalityconcepten op basis van leerwerkbedrijven op te zetten.

 

De volgende stappen worden doorlopen:

 • Waar zit bedrijvigheid? (bijv. hospitality)
 • Om welke functies gaat het? En hoeveel? (bijv gastheer/-vrouw, horeca, schoonmaak)
 • Zijn er passende opleidingen bij te vinden? (opleiding in werk brengen)

 

Vervolgens ga je met een pakketje aan werkzaamheden en functies in gesprek met een onderwijsinstelling. Beveiliging valt buiten de context omdat hier specifieke voorschriften op van toepassing zijn.

 

De rolverdeling:

 • Beroepsonderwijs levert studenten (kan ook jongeren uit wajong);
 • MFA levert het werk;
 • Leerwerkbedrijf (LWB) voert opdracht uit.

LWB heeft feitelijk 3 functies: dienstverlener, werkgever en opleider. Bij een LWB wordt het leren in werken gebracht. Werkmeester is ook leermeester.

 

Wat is een LWB?

Een leerwerkbedrijf is als volgt te omschrijven:

 • Zelfstandig bedrijf (coöperatie UA blijkt meest passende vorm);
 • Leveranciers, partners en onderwijsinstelling worden lid;
 • Coöperatie wordt opdrachtnemer;
 • Onderwijs, MFA en eventueel gemeente (gekoppeld aan specifieke doelgroepen) brengen middelen in;
 • Functionarissen zijn medewerkers van de coöperatie (bijv mfa-ondernemer als leerwerkmeester);
 • Studenten zijn trainee;
 • Minimaal 15 werkplekken.

Noot: niet elke docent is geschikt omdat het systeem van werken afwijkt.

 

Financiering van het LWB

De volgende mogelijkheden zijn er om een LWB te financieren:

 • Inkomsten exploitatie;
 • Bijdrage uit Beroepsonderwijs: € 5.000,--;
 • Regionaal investeringsfonds MBO 2014-2017 (min € 200.000 max € 2.000.000). Voorwaarden hierbij zijn: Lokale of regionale visie op werk(en),  duidelijk plan van aanpak, meerjarenbegroting en een intentieverklaring tot samenwerking tussen de MFA en de onderwijsinstelling.
 • Eventueel reïntegratiemiddelen.

 

Hoe kom je tot een LWB?

De stappen die ondernomen moeten worden om te komen tot een LWB zijn:

 1. Quickscan;
 2. Businesscase;
 3. Bedrijfsplan.

Willem biedt geïnteresseerde deelnemers aan mee te kijken naar de quickscan. Zijn presentatie is bijgevoegd.

 

Rondleiding door Het Gebouw

Ivo Bakker Schut, zakelijk leider, geeft een korte toelichting op de ontstaansgeschiedenis en ambities van Het Gebouw, waarna we door het pand lopen.

Het Gebouw is ontworpen door Venhoeve CS (partner van Bouwstenen).

 

Terug- en vooruitblik MFA-ondernemers

Vorig jaar hebben we een stevige ambitie neergelegd. We willen uitgroeien tot TOP-MFA’s. Is die ambitie er nog? Liggen we op koers?

 • Kennisuitwisseling; vindt volop plaats. De gekozen thema’s (op basis van input vanuit de groep), sprekers en locatiebezoeken werken daarin positief.
 • Gezamenlijke productontwikkeling; blijft achter, alhoewel geconstateerd wordt dat door andere MFA’s een beroep wordt gedaan op de kennis en expertise van individuele leden.
 • Vergroten van de inkoopkracht; nog onvoldoende aan toegekomen
 • Opbouwen van een landelijk strategisch netwerk; nog onvoldoende aan toegekomen.

 We discussiëren rondom de vragen:

 • Is de ambitie nog actueel?
 • Liggen we op koers?
 • Op welke onderwerpen gaan we ons in 2014 richten?

 

We hebben ervoor gekozen de evaluatie samen met mensen van het netwerk WMO-onderneming te doen. Dit netwerk heeft een bewuste keuze gemaakt zich te richten op de consequenties van de transities en daarop businessmodellen te ontwikkelen. Focus voor het eerste jaar ligt op transitie AWBZ. Tijdens de gesprekken daarover wordt vastgesteld dat de MFA een rol zou kunnen vervullen als locatie waar dagbesteding en werk gefaciliteerd zou kunnen worden. Wanneer hier ook de ambitie van MFA-Ondernemers ligt zouden beide netwerken extra effectiviteit bereiken door samen op trekken.

 

De lijn voor 2014

Thema’s voor de komende periode:

 • Dagbesteding en werk (samen met netwerk WMO-Onderneming);
 • Hoe krijg je samenwerking tussen gebruikers voor elkaar? En hoe organiseer je zeggenschap voor gebruikers?;
 • Klant in beeld: wie is de klant? wat zijn behoeften? hoe spelen we hier op in? Wat vraagt dat qua aanpassing van de organisatie?
 • Politieke context. Hoe omgaan met (de verwachtingen) van de lokale politiek?

 

Aanpak

 • In de vorm van masterclasses die door experts worden geleid en waar deelnemers hun casussen op voorbereiden. Resultaat is een product dat vermarkt kan worden.
 • De meetings worden gepland op bijpassende locaties (werkbezoeken blijven dus onderdeel van het programma)

 

We spreken tevens af periodiek stil te staan bij de inhoud van het Manifest Ondernemen met MFA’s, waardoor we lading blijven geven aan de betekenis, behoefte en verwachtingen rondom MFA’s.

 

Glenn zal een voorzet maken voor de inrichting van de bijeenkomsten voor dit jaar, en spiegelt dit met Annemieke, Hans en Marc.

 

Glenn dankt Ivo voor zijn gastvrijheid.

 

Informatie

 

 

 

Bijlage Size
1401 Hospitality-concept.pdf (1.33 MB) 1.33 MB