LinkedInYouTubeTwitter

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen vallen onder het vreemd vermogen waaruit voorzienbare toekomstige verplichtingen voldaan kunnen worden. De voorziening heeft altijd een onderliggend doel waarvan de omvang en het tijdstip van optreden op de balansdatum onzeker zijn. Voorzieningen zijn om deze reden dan ook niet vrij te besteden.

 

De Commissie BBV noemt verschillende posten die onder de voorzieningen vallen:

  • Verplichtingen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is maar wel redelijkerwijs te schatten is;
  • Op de balansdatum bestaande risico’s van te verwachten verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar hun oorsprong mede vindt in het huidige begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren;
  • De bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven;
  • Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen vanuit de EU en overheid.

 

Bronnen: