LinkedInYouTubeTwitter

1105 Verkoop maatschappelijk vastgoed en fasering scholenhuisvesting

Op 27 mei 2011 zijn de Chefs vastgoed bijeen als gast van stadsdeel Oost (Amsterdam) in het Centrum Voor Cultuur op IJburg.

 

Verkoop gemeentelijk vastgoed

 

Het voormalige stadsdeel Zeeburg (nu onderdeel van stadsdeel Oost) heeft naam gemaakt vanwege de "verkoop van haar vastgoed". De trekkers van dit project (Luc van Dijk en Marije Koudstaal) hebben toelichting gegeven wat het project inhield en hoe het project tot stand is gekomen. De belangrijkste boodschap is dat de verkoop van het vastgoed voornamelijk een samenwerkingsafspraak is met corporaties over het investeren in de Indische buurt.

 

Doelstelling was het delen van verantwoordelijkheid voor de buurt tussen gemeente en drie corporaties als grote woningeigenaren, maar voor de gemeente ook het vrijmaken van het vermogen dat vastzat in haar vastgoed. Door afspraken te maken over de benutting van de 'kernvoorraad' van maatschappelijk vastgoed en het overig vastgoed heeft de gemeente waar nodig inhoudelijk grip gehouden op haar voorzieningenniveau. Ook zijn afspraken gemaakt over de wijze van exploiteren en de wijze van afstemming via een programmaraad.

 

In de discussie bleef ongewis of de verkoop van het vastgoed noodzakelijk was om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Vast staat wel dat door de verkoop de afspraken tussen gemeente en corporaties heel concreet dienden te worden vastgelegd en de nodige realisatiedruk op het project te zetten. Dus wellicht was verkoop niet noodzakelijk, het hielp wel bij de totstandkoming van de samenwerking.

 

Fasering huisvesting scholen

 

Een tweede bijdrage van Albèrt Duyst ging in op scholenbouw. De realisatie van de scholen in IJburg 1 heeft het stadsdeel veel problemen opgeleverd door de onvoorspelbaarheid van de bevolkingsgroei (dus leerlingbestand) en de afstemming op de bouw van scholen. Resultaat was een groot aantal verhuisbewegingen van scholen en kosten voor tijdelijke maatregelen.

 

De nieuwe benadering is een combinatie van alle opgedane ervaringen die tot succes leidden:

  • een 'moeder'-school wordt de vaste gebruiker, een tweede 'dochter'-school huist in totdat ze voldoende gegroeid is om zelf in een volgend gebouw als moederschool te gaan fungeren;
  • het gebouw wordt gebouwd op flexibel ruimtegebruik, naast de scholen worden in het gebouw kindgerelateerde organisaties gehuisvest en in de startperiode kunnen ook startende ondernemers een plek krijgen;
  • de scholen worden voor een kortere levensduur (30 jaar) ontworpen, waardoor de investeringen in het flexibele gebouw goedkoper zijn dan in een 'eeuwig' gebouw. Het concept is voor de hele levensloop doorgerekend en leidt tot een kostenbesparing ten opzichte van traditionele gebouwen terwijl er een hogere gebruikskwaliteit wordt bereikt."

Bijlage Size
presentatie Verkoop Vastgoed Indische Buurt v6.pdf (1.99 MB) 1.99 MB
Nieuwe Scholen.pdf (15.28 KB) 15.28 KB