LinkedInYouTubeTwitter

1303 Regionalisering accomodatiebeleid

Structuurschets voorzieningenOp donderdag 14 maart 2013 zijn enkele deelnemers van het netwerk kleine gemeenten bijeengekomen bij de gemeente Neder-Betuwe. Onderwerp voor deze bijeenkomst was het thema: Regionalisering accomodatiebeleid. Dit onderwerp werd ingebracht door Ruben Badal van de gemeente Neder-Betuwe als actueel vraagstuk waar de gemeente mee speelt.

 

Dit actuele onderwerp is mede gekozen doordat in vele gemeenten de financiën op dit moment onder druk staan en de samenleving & behoeften van deze samenleving, aan het veranderen zijn. Voor het accomodatiebeleid kan dit grote gevolgen hebben. In het geval van de gemeente Neder-Betuwe wordt er gekeken naar nieuwe keuzes in dit beleid in combinatie met slimme oplossingen, waaronder het bovenlokaal bekijken van het accomodatiebeleid.

 

Actuele ontwikkelingen

Na een welkomstwoord van de wethouder heeft de bijeenkomst zich toegespitst op een intervisiebijeenkomst op basis van bovenstaand, door de gemeente Neder-Betuwe ingebracht, onderwerp.

 

De intervisie zorgde voor een levendige discussie over diverse onderwerpen die in meerdere gemeenten van het kleine netwerk speelden. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • het op peil houden van het voorzieningenniveau;
  • het voorzieningenbeleid start vanuit de functiebehoefte (kwantitatief); Welke functies moeten de gemeenten accommoderen/faciliteren en hoe moeten deze verdeeld zijn over de kernen om ze vervolgens zo efficiënt mogelijk te accommoderen (kwalitatief);
  • het gebruik van bovenregionale accommodaties in kleine kernen door enkel de lokale bevolking;
  • sentimenten vanuit de gemeenschap en het verleden waar men tegenaan loopt.

 

Gemeenten kunnen niet voor 100% voldoen aan de wensen van de bewoners. En in deze tijd gaat het er ook om een gedeelte van het initiatief terug te leggen bij de gemeenschap zelf. De rol van de gemeente wordt hierbij voorwaarde scheppend en minder in de vorm van initiator en hoofdfinancier van de voorziening. Mogeijk is dit een oplossing voor de korte termijn. Maar komt op de langere termijn de leefbaarheid van voorzieningen niet onder druk te staan? Daarover werd gesproken aan de hand van een stelling.

 

Emoties rond leefbaarheid

Bij het bespreken van de stelling kwam naar voren dat het niet altijd de gemeenschap zelf hoeft te zijn die streeft naar voorzieningen op korte afstand. En voorzieningen kunnen ook “footloose”  zijn, misschien wel meer dan momenteel in gemeenteland wordt gedacht. De kans bestaat dat er door gemeenten wordt gewerkt aan problemen die door de gemeenschap niet echt als probleem wordt ervaren. Voldoende interactie tussen de gemeenschap en gemeente blijft hierbij dan ook altijd cruciaal om reacties en beslissingen uit enkel emotie te voorkomen.

 

Regionalisering

Regionalisering van het voorzieningenniveau wordt steeds meer als kans in plaats van bedreiging gezien. Ook hierbij blijft het echter een kwestie van voldoende afstemming en een goede balans zoeken tussen de ratio van het probleem en de emotie die dit soort vraagstukken met zich meebrengen. Alle deelnemers waren er van overtuigd dat dit wel de lijn van de toekomst is, met de financiën als belangrijkste drijfveer om deze weg in te slaan.

 

Positief over de werkmethode

De deelnemers aan de bijeenkomst waren tevreden over de intervisie als werkmethode. Het gaf een mogelijkheid om open een actueel probleem te bespreken waar meerdere partijen op diverse manieren mee bezig zijn. Juist door deze kruisbestuiving en uitwisseling van ervaringen kwamen er ook concrete aanbevelingen uit naar voren die door de gastgemeente opgepakt gaan worden.

 

De intervisie werd afgesloten werd met een terugkoppeling aan de wethouder van de gespreksonderwerpen, aanbevelingen en tips.

 

Ontwikkeltrajecten binnen Bouwstenen

Als afsluiting van de bijeenkomst hebben wij stil gestaan bij een paar ontwikkeltrajecten binnen Bouwstenen waar de deelnemers van het netwerk bij aan kunnen sluiten.

  1. De update van het VNG-spoorboekje Maatschappelijke voorzieningen (zie hier de opzet en aanpak). Indien een deelnemende gemeente een aanpak heeft waar anderen iets van kunnen leren hoort Bouwstenen het graag. Deze goede voorbeelden worden op de website verzameld. Wanneer een gemeente partner van BvS is/wordt dan kan zij ook een case inbrengen. Bouwstenen komt dan met een aantal experts van buiten (partners en relaties van Bouwstenen) een middag meedenken.
  2. Het referentiemodel voor de exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Ook hier kunnen de deelnemers aan meedoen/mee-ontwikkelen.
  3. Met het thema bewonersbeheer en wijkondernemingen gaat Bouwstenen verder aan de slag zowel met een netwerk voor gemeenten als voor ondersteuning wijkondernemers. Om dat netwerk voor wijkondernemers goed aan de praat te krijgen en de subsidie-afhankelijkheid van de overheid te beperken is het van belang dat zoveel mogelijk wijkondernemers met het netwerk mee gaan doen. Op de website voor wijkondernemers staan zaken als model exploitatie voor wijkondernemingen en veel voorbeelden. Gemeetnen kunnen wijkondernemers hiernaar verwijzen.

 

Volgende bijeenkomsten

  • 27 juni, demografische ontwikkelingen, trends tips en ervaringen voor vastgoed en accomodatiebeleid
  • 19 september, Vastgoedbeheer en maatschappelijke doelstelling, verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed