aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Emmen

Ambitie

In 2050 wil Emmen een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat betekent dat alle energie die wordt gebruikt duurzaam wordt opgewekt. Het doel is om in 2050 per saldo geen CO2 meer uit te stoten. Deze ambitie vraagt om (verregaande) energiebesparing en snelle groei van het duurzame energiegebruik. Eén ding is duidelijk: met het huidige tempo van energiebesparing en duurzame energieproductie halen we onze ambities niet. Versnelling en intensivering is daarom nodig. We kiezen voor een pragmatische aanpak: aanpakken en doen! Met dit programma willen we zelf meer en sneller resultaten boeken én andere partijen in de gelegenheid stellen dat ook te doen. Daarbij zoeken we steeds verbinding met economische ontwikkelkansen, vermindering van de energiekosten voor onze inwoners en een goede ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen.

 

Aanpak

Het energieprofiel laat zien dat bedrijven (industrie englastuinbouw) belangrijk zijn in de energietransitie. Daarom wil Emmen met hen projecten ontwikkelen die bijdragen aan de transitie. Voor het realiseren van hun doelen bij het bedrijfsleven ziet zij tevens een rol weggelegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Ook verkent zij de mogelijkheden om restwarmte in te zetten in de gebouwde omgeving via warmte-koude netten.

  • Er ligt een grote opgave in de gebouwde omgeving. In de woonomgeving wordt de komende decennia steeds minder fossiele energie gebruikt met als uiteindelijk doel om in 2040 alleen nog duurzame energie te gebruiken. Emmen zorgt ervoor dat de snel stijgende energielasten op termijn niet leiden tot te hoge woonlasten voor haar inwoners.
  • De productie van duurzame energie moet snel groeien. Emmen zet daarbij stevig in op zon. Het aandeel zon is nu nog relatief klein maar groeit explosief. Zij ondersteunt met de zonnelening de groei van zonnepanelen op woningen, het stimuleren van de ontwikkeling van zonneakkers en ondersteunt bij collectieve zonprojecten via energiecoöperaties. Over windenergie zijn afspraken gemaakt met het Rijk en deprovincie (95,5 MW). Die afspraken komt Emmen na.
  • Voor de warmtevoorziening zal Emmen steeds meer gebruik maken van warmtepompen, warmte-koudeopslag in de bodem en verkent zij de mogelijkheden voor geothermie en de verdere ontwikkeling van warmtenetten.
  • Een ander belangrijk thema in het energiebeleid is internationale samenwerking. Europa heeft de ambitie tekomen tot een Europese Energie Unie. Daarom zet Emmen haar goede relatie met Duitsland in bij de ontwikkeling van grensoverschrijdende projecten. Dit doet zij in het kader vanhet SEREH project (Smart Energy Region Emmen Haren). Stad Haren produceert op dit moment ongeveer 150% duurzaam. De ontwikkeling van een energieregio waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan een duurzaam grensoverschrijdend energiesysteem, als belangrijke vestigingsfactor voor bedrijvenen motor voor innovatie, is daarom een belangrijke pijler in de strategie.
  • Speciale aandacht is er voor het verduurzamen van eigen gebouwen, het wagenpark en inkoop.
  • Ten slotte maakt Emmen een begin met de verkenning van de ontwikkeling van een waterstofeconomie in haar regio. De mogelijkheden voor ‘groene waterstof’, geproduceerd uit zonne- of windenergie in de industrie of transportsector worden daarbij onderzocht. Met name het gebruik van duurzame waterstof in de transportsector, geproduceerd met duurzame elektriciteit van zonneparken, biedt kansen. De verduurzaming van brandstoffen voor voertuigen in Europa en Nederland zet door. Rijkswaterstaat geeft tenders uit voor de bouw van waterstof vulpunten in Nederland (mei 2017). De firma Holthausen heeft concrete plannen voor de bouw van een CNG-LNG en waterstof vulpunten-station op hetbedrijvenpark A37. De gehele fysieke keten is betrokken bij de beoordeling van dit initiatief.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners