aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Primair onderwijs

 

Hieronder treft een lijst met informatie over de kwaliteit van onderwijsgebouwen. Wanneer u aanvullingen heeft, dan ontvangen wij deze graag. 
 
Algemeen:
 
Gebruikskwaliteit als school en werkplek
 • Gebruikerservaring scholen in het primair onderwijs (HEVO, sept 2011).
 • Monitor andere schooltijden (PO-Raad en projectbureau Andere tijden, mei 2011). Conclusie: bij scholen is vooral het vijf-gelijke-dagen model en het continuerooster populair. Het gebouw vormt daarbij nauwelijks een beperking. Kinderen lunchen tussendoor vaak in de klas. 
 • Onderzoek onder jonge ouders over schooltijden (BOinK i.o.v. projectbureau Andere tijden in onderwijs en opvang, mei 2011). Conclusie: bij ouders is vooral het bioritme model en het 7 tot 7 model populair. Deze vragen ruimtelijke en organisatorisch een hele andere banadering. Ruim de helft van de ouders vindt het prettig als school en buitenschoolse opvang op één locatie te vinden zijn. Plaatselijk kunnen verschillen bestaan.
 • Onderzoek onder Amsterdamse gebruikers van basisscholen (gemeente Amsterdam i.s.m. Trouw, mei 2010). Conclusie: ouders hebben liever een ruimte dan een brede school. Frisse lucht, ruimte en sfeer zijn belangrijker dan veel faciliteiten. Bestaande gebouwen krijgen een 6,3.
 • Werkomstandigheden: leraren zijn ontevreden over de klimaatbeheersing, thuiswerkvoorzieningen en het gebrek aan werkruimtes buiten de lessen om, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsmarkt in 2010.
 • Uitzending van Netwerk (juli, 2010): deze uitzending gaat onder meer in op het ontbreken van goede overblijfvoorzieningen. Meestal is er op basisscholen geen kantine, terwijl steeds meer kinderen op een overblijfvoorziening zijn aangewezen.
 • Onderzoek onder ouders (tijdschrift J/M, 2009). Top vijf aan ergernissen: (1) communicatie school en ouders, (2) onderhoud en hygiëne, (3) grootte school en klassen, (4) kwaliteit van onderwijs, (5) leerkrachten en onderwijs.
 

Energie en binnenklimaat

 • Uitspraak Rechtbank Leeuwarden (de Rechtspraak, september 2012): rechtbank acht aanvraag van school voor vergoeding van voorzieningen binnenklimaat ongegrond.
 • Onderzoek eisen ventilatie in scholen (Ministerie van BZK, augustus 2012).
 • Ventilatieprestatiekeuring kinderdagverblijven en scholen (installmeda.nl, 2012): de ventilatie op scholen en kinderdagverblijven schiet vaak tekort.
 • Onderzoek schoolgebouwen in acht Groningse en Drentse gemeenten, (Scholenbouwmeester, februari 2012): alle scholen blijken teveel energie te verbruiken en hebben een ongezond binnenklimaat door slechte ventilatie.
 • Onderzoek: luisteren naar schoolgebouwen (architectenvereniging BNA, 2011): analyse binnenmilieu, gebruikerservaringen en kosten bij tien scholen die enkele jaren in gebruik zijn. Kun je met die kennis scholenbouw verbeteren? Opmerkelijke conclusie: investeringen in technische installaties levert niet altijd betere prestaties op. Soms zijn simpele en goedkope oplossingen het beste.
 • Onderzoek energiebesparingsmonitor gebouwde omgeving Utiliteitsbouw (Stratus i.o.v. Agentschap NL, maart 2012): met metingen en energiebesparingspotentieel bij onderwijs en kantoren.
 • Uitzending van Netwerk(2 juli, 2010): deze uitzending gaat onder meer in op de slechte luchtkwaliteit en de beperkte ruimte. Op 8 van de 10 scholen is het binnenklimaat onder de maat, zo erg dat het de leerprestaties negatief beïnvloed. Op een kantoor hebben mensen gemiddeld 18 m2 ruimte per persoon. Op een school is dat gemiddeld 6 m2.
 • Adviesrapport Gezond en Goed, scholenbouw in topconditie (Rijksbouwmeester, juli 2009): status qua binnenmilieu en bouw van basisscholen (7.000 vestigingen in Nederland). En ook aanbevelingen, oplossingsrichtingen en onderzoeksagenda (om inzicht te krijgen in budgetten en bouwopgave voor scholenbouw).
 • Onderzoek binnenmilieu kindcentra (Ministeries van VROM en OCW, juni 2009): een aantal onderzoeken laten zien dat de kwaliteit van het binnenmilieu te wensen overlaat op de aspecten: luchtkwaliteit tijdens het stookseizoen, stoorgeluid en het klimaat in de lokalen in de zomerperiode. 88 % van de scholen voldoet niet aan het Bouwbesluit.
 • Onderzoek energie-efficientie en een goed binnenmilieu (oktober 2009): onderzoek door DWA in opdracht van Senter Novem naar de relatie tussen energie-efficiëntie en binnenmilieu.
 • GGD-richtlijn beoordelen ventilatie scholen (2008): de helft van de 4.000 onderzochte scholen zou aan de ventilatienorm kunnen voldoen als zaken beter worden ingeregeld. Bij de andere helft is de ventilatie te weinig.
 • Binnenklimaat nieuwe schoolgebouwen onder de maat (Schoolfacilities, november 2007): veel nieuwe schoolgebouwen blijken last te hebben van een slecht binnenklimaat. Slechte luchtkwaliteit en hoge temperaturen in de zomer zijn hierbij de meest voorkomende klachten. De oorzaken van de klachten zijn doorgaans snel aan te wijzen: meestal gaat het om onvoldoende deskundigheid in het ontwerpteam.
 • Onderzoek het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool (TNO januari 2007). Conclusie: kinderen presteren beter bij een goed geventileerd schoolgebouw;
 • Gezondheidskundig toetswaarden voor ventilatie in scholen en kindcentra (GGD 2006). 
 • Literatuuronderzoek naar het binnenmilieu en energieverbruik in Nederlandse scholen (TU Delft, 2006) over de relatie tussen binnenmilieu, gezondheid en leerprestaties bij scholen in het primair onderwijs (29), voortgezet onderwijs (5) en één multifunctioneel centrum waarvan een deel als school in gebruik is en één in gymzalen/sporthallen. 
 • Energielabel: 4.000 scholen hebben EPA.
 

Bouwtechnische staat van onderhoud

 • Onderzoeken cluster Educatie van het gemeentefonds (Ministerie van BZK, november 2011). Informatie over het onderzoek naar de bouwtechnische kwaliteit van onderwijshuisvesting. En het verschil tussen feitelijke gemeentelijke uitgaven op het gebied van educatie en het normatieve bedrag in het subcluster onderwijshuisvesting van het gemeentefonds.
 • Staat van onderhoud schoolgebouwen in 12 gemeenten (PRC, april 2011). Samenvattend: 1) de kwaliteit van de onderzochte voorraad is over het algemeen goed te noemen; 2) de grote verschillen in bestedingen uit het gemeentefonds lijken vooral te worden veroorzaakt door verschillen in de leeftijd van de voorraad; 3) de oudere gebouwen zorgen voor een overbesteding.
 

Asbest

 • Asbestinventarisatie van scholen in Amsterdam (Gemeente Amsterdam, augustus 2012).
 • Artikel over asbest (Cobouw, oktober 2012): wordt asbest wel serieus genomen? Duizenden scholen weigeren de gebouwen te checken op de aanwezigheid van asbest.
 • Asbestkaart scholen (Ministerie van I&M, Interprovinciaal Overleg - IPO en de VNG, i.s.m. provincies en gemeenten e.a.): deze site geeft informatie over de asbestsituatie in schoolgebouwen. Asbest is toegepast in circa 80% van de schoolgebouwen van vóór 1994. In Nederland is de verkoop, het gebruik en bewerken van asbest vanaf 1994 verboden vanwege de gevaren voor de gezondheid.

 

Toekomstwaarde/alternatieve aanwendbaarheid

 • Taxatiewijzer scholen (VNG, 2011): met richtlijnen voor gecorrigeeerde vervangingswaarde voor basissscholen, voortgezet onderwijs, chreches, peuterspeelzalen en kinderdagopvang.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners