LinkedInYouTubeTwitter

Exploitatie

 

Definitie 1

De sturing op kosten en opbrengsten gedurende de beoogde levensduur van vastgoedobjecten met als doel per saldo een positief nettoresultaat te behalen om de continuering te waarborgen.

 

Het begrip exploitatie wordt vaak in één adem genoemd met beheer. Zij hebben dan ook een grote onderlinge relatie. Waar beheer meer slaat op de fysieke kant, heeft exploitatie meer betrekking op de financiële kant van het beheren van een vastgoedobject.

 

Bron: Nicole Huisman (2009) Multifunctionele accommodaties - Inzicht in kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie (blz. 13)

 

Definitie 2

 

Bij exploitatie gaat het om alle kosten en opbrengsten die voortkomen uit gebruik van de accommodatie. Het begrip exploitatie van een accommodatie valt, in de context van multifunctionele accommodaties, veelal uiteen in drie componenten:

  • Kale huur; De kale huur wordt door de eigenaar in rekening gebracht bij de huurders. De kale huur omvat een kostencomponent voor de kapitaallasten van de accommodatie. Daarnaast worden reserveringen of vergoedingen voor onderhoud buitenzijde, verzekering (opstal), eigenaarlasten, leegstand en administratieverrekend in de kale huurprijs.
  • Servicekosten; Aanvullende dienstverlening door de eigenaar wordt middels servicekosten in rekening gebracht bij de huurders. Hierbij is sprake van een situatie waarin de eigenaar werkzaamheden uitvoert die eigenlijk onder de beheersverantwoordelijkheid van de gebruikers vallen, zoals schoonmaak of onderhoud van de binnenzijde van het gebouw.
  • Exploitatiekosten; De exploitatiekosten omvatten de kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw te kunnen gebruiken en gebruiksgeschikt te houden, zoals kosten gas, water en elektra

 

Bron: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam (2007) Beheer en exploitatie van Amsterdamse brede scholen in multifunctionele accommodaties (blz 47)

 

Commissie BBV definieert exploitatie als de baten en lasten van een taakveld die tot uiting komen in de begroting, de meerjarenramingen en de jaarrekening. Naast de baten en lasten zijn ook het resultaat en de mutaties in de reserves belangrijke begrippen voor de exploitatie.

 

Bronnen: