LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Financiële Experts tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

In 2023

In april op bezoek bij de gemeente Den Haag (prijswinnaar beste begroting 2022) om de kunst af te kijken en ons met Rotterdam verdiept in de verwerking van vervangingsinvesteringen in de begroting (kapitaallastenmethode). In oktober in Haarlemmermeer de diepte in rond de financiële aspecten van circulariteit en (met de VNG) over de planning en verantwoording van investeringen. Ondertussen en achterlangs concreet aan de slag met de echte prijs van po-scholen via een bredere online bijeenkomst in maart over uitgangspunten en kosten (wat is normaal en wat kost dat per leerling per jaar) en eind 2023 via een onderzoek naar de kosten voor po en vo onderwijs bij vijf gemeenten. Tijdens de jaarbijeenkomst de info gedeeld en ook al weer vooruit gekeken naar de verantwoording op duurzaamheid.

 

In 2022

In 2022 allerlei actualiteiten uitgewisseld en informatie verzameld over geldstromen (algemene middelen, SPUK's en subsidies) en de wijze waarop gemeenten omgaan met voorzieningen en reserves. Onderzoek gedaan naar mogelijkheden het geld sneller en beter naar het werkveld te krijgen (met Argumentenfabriek) en de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bij 12 gemeenten. Alles besproken met elkaar tijdens netwerkbijeenkomsten, controlers bij gemeenten (VNG-congres gemeentefinancien) en de commissie BBV (tijdens de jaarbijeenkomst). Den Haag won de prijs voor de beste begroting.

 

In 2021

We zijn het jaar gestart met een bijeenkomst rondom de kosten en opbrengst van circulariteit. De rest van het jaar stond in het teken van de BBV en de nota kapitaalgoederen. Een groep Financiële Experts heeft samen met enkele chefs en controllers hier onderzoek naar gedaan. Op basis van een enquête, analyse van begrotingen en diverse gesprekken ligt er nu een voorstel hoe het beter kan. We zijn hierover ook in gesprek met enkele leden van de Commissie BBV. 

 

In 2020

In 2020 hebben waren alle bijeenkomsten in verband met COVOD online. Belangrijkste thema's waren de verduurzamingsopgave en de kostprijsdekkende huur. Via een enquete en gesprekken deed Annemieke Lübbert (gemeente Utrecht) onderzoek naar de huursystematiek. Ook organiseerde we een actualiteitencollege over BTW-kwesties (samen met het BTW-Instituut) en over de kostprijshuur (met Ede en Almere). 

 

In 2019

Centraal thema in 2019 was de financiering van de verduurzamingsopgave. Het laaghangend fruit is inmiddels wel geplukt, maar hoe dan nu verder? Gedurende de bijeenkomsten is daarom met name gesproken over de financiële effecten van de verduurzaming: Wat kost het, hoe financier je het, hoe betaalt die verduurzaming zich terug, en hoe verwerk je het in de begroting? Ook kreeg het netwerk aan het begin van het jaar een 'college' over actuele fiscale zaken (o.a. BTW-kwesties) van fiscalist Joep Swinkels (Utrecht).

 

In 2018 

Centraal thema in 2018 was de wijze van begroten en verantwoorden bij gemeenten (de BBV). We zijn begonnen met een verkenning van vragen en onduidelijkheden (februari), hebben vragen neergelegd bij de commissie BBV, nader onderzoek gedaan naar de wijze van begroten en verantwoorden in de gemeentelijke praktijk via een bredere enquête onder gemeenten en een ASRE-onderzoek en steeds de resultaten en de volgende stap met elkaar besproken (april en september). In oktober hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden van de burgerbegroting. De resultaten van dit werk is gepresenteerd tijdens de jaarbijeenkomst van Bouwstenen op 4 december 2018.

 

In 2017

Centraal thema in 2017 was verduurzamen. Welke ambities zijn er op dit vlak en welke financiële aspecten spelen daarbij een rol? Aan de hand van de GRESCO en de ESCO is een aantal best practices besproken om uiteindelijk samen met het netwerk verduurzamen te komen tot een eigen Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan. De daarbij behorende Infographic is nog in de maak.

 

In 2016

In het tweede jaar van dit netwerk is met onverminderd enthousiasme verder gewerkt. Er is gesproken over hoe maatschappelijk vastgoed te waarderen en welke vraag stel je aan de taxateur. Hier is de Taxatiewijzer uit ontstaan. De spelregels vastgoedmanagement zijn bekeken vanuit financieel perspectief. Volgende thema dat uitgediept wordt zijn de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) voor financieel-strategisch portefeuillemanagement.

 

In 2015

In 2015 is met groot enthousiasme gestart met dit netwerk. Er is veel inhoudelijke kennis gedeeld over de kostprijsdekkende huur. Dit heeft uiteindelijk gerusulteerd in de publicatie 'Wat kost dat? menukaart voor een kostprijsdekkende huur van gemeentelijk vastgoed'. Deze publicatie is gedeeld met het breder platform tijdens de najaarsbijeenkomst 2015 en via de VNG naar alle gemeenten is gestuurd.