aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Gemeenten in Friesland (dorpshuizen via Doarpswurk)

 

Ambitie

De Provincie Friesland stelt als ambitie in 2020 20% energie te besparen in het maatschappelijk vastgoed (scholen, sportvoorzieningen, zwembaden) en 16% meer gebruik te maken van duurzame energie ten opzichte van 2010. Daarnaast is de ambitie om in 2050 100% onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen (GS, 2013).

 

Aanpak

In Friesland is er een provinciale aanpak voor het verduurzamen van 250 dorpshuizen. Er worden 3 pilots uitgevoerd (in Oost en West Stellingenwerf en Oudkarspel), gericht op:

  • energiebesparing (o.a. via technische maatregelen)
  • energieopwekking

De maatregelen zijn gebaseerd op een EPA-advies. Financiering via:

  • 4/5 deel uit subsidies o.a. verbouwen dorpshuizen
  • 1/5 deel uit eigen middelen buurthuizen (men leent liever niet, zelf voorfinanciering is lastig, Oranjefonds  is wellicht optie)         

Er wordt een inventarisatie gemaakt van het energieverbruik van buitensportaccommodaties, scholen, dorpshuizen en zwembaden. En wordt er een pilot gedaan met een ESCo. Op basis van de pilot wordt een plan van aanpak gemaakt voor de grootschalige aanpak van maatschappelijk vastgoed. 

 

Fryske Challenges richten zich op verankering van de thema's energie en water in het onderwijs. Hierdoor wordt ook bespaard op de energie- en waterkosten van de scholen. 

 

Het Friese dorp Heeg is ambitieus: in 2025 wil Heeg een energieneutraal dorp zijn. Bij het opstellen van deze dorpsvisie maakten ze gebruik van 5XBeterBezig, een uit Zweden afkomstige methodiek met als stelregel: duurzaam denken is duurzaam doen. Deze ambities komen o.a. tot uiting in het aanleggen van zonnepanelen en het oprichten van een eigen lokaal energiebedrijf.

 

Het Netwerk Duurzame Dorpen is een landelijk platform met provinciale steunpunten en landelijke netwerkpartners. Het is begonnen als initiatief in Friesland.

 

Meer informatie

Links naar

 

En onderstaande informatie

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners