aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1106 Startbijeenkomst

Op 9 juni 2011 is het netwerk Bouwstenen voor Kinderopvang van start gegaan. Daarbij is met 20 kinderopvangorganisaties gesproken over actuele en toekomstige thema’s. Onderstaand een weergave.

 

Thema’s die nu spelen hebben te maken met:

 

  • Visie: Er wordt steeds meer samengewerkt en – gebouwd met onderwijs, maar het ontwikkelen van een visie op spelen en leren blijft daarbij achter; zowel landelijk als lokaal. Een gemeentelijke visie ontbreekt vaak en daarmee ook een goede vertaling naar huisvesting. Schoolbesturen willen wel, maar bij schoolleiders is er weerstand tegen inhoudelijke samenwerking. Het is interessant te zoeken naar motieven achter het samen huisvesten van kinderopvang en onderwijs. Wat zijn motieven voor kinderopvang, wat voor het onderwijs: lopen die parallel?  Welke rol moet kinderopvang daarin nemen / spelen: hoe oefen je invloed uit en hoe krijg je een gelijkwaardige positie ten opzichte van andere partners (financieel en inhoudelijk).  Dubbelgebruik van ruimten (lokalen) vereist samenwerking, hoe realiseer je dat? Zijn er good practices?
  • Vormgeving: Het Integraal Kindcentrum (0 – 12 jaar): moet dat leiden tot een ‘kindgebouw’ of zijn er andere opties denkbaar? Denk aan een centrum (onderwijs en kinderopvang) voor nul tot zes in de nabijheid van een centrum van zes tot twaalf, een campusmodel, of alles onder een dak.
  • Vastgoed; Wie bouwt en wie huurt (gemeente, corporatie, projectontwikkelaar)? Bij samenwerking zijn er in principe twee mogelijkheden; de kinderopvang huurt of wordt mede-eigenaar (vereniging van eigenaren). Wat zijn de consequenties voor exploitatie en zeggenschap voor de korte en langere termijn. Wat zijn voor- en nadelen, welke constructies bestaan er. Huur- en bouwprijzen lopen sterk uiteen. Het is zinvol een benchmark op te zetten met vierkante meterprijzen (ook voor de inrichting). Kinderopvangorganisaties met eigen vastgoed staan voor de keus: houden of afstoten. Wat zijn op de langere termijn de voor- en nadelen?
  • Regelgeving. Harmonisatie van peuterspeelzalen: als dit halve dagopvang wordt, wat zijn consequenties voor de huisvesting (denk aan delen van ruimten met bso). De WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) lijkt negatief uit te pakken. Nieuwe wijzigingen en hun consequenties zijn niet altijd tijdig bekend.  De aanbevelingen van de commissie Gunning rond huisvesting (glas tussen ruimten). Welke oplossingen zijn er mogelijk zonder dat de pedagogische werkwijze onder druk komt te staan.

 

Thema’s voor de (nabije) toekomst zijn:

  • Bezuinigingen leiden tot vraaguitval, sluiting van kindercentra en tot bezuinigingen op huisvesting. Er zal mogelijk kleiner, schraler en minder duurzaam gebouwd worden. Wat zijn slimme oplossingen?
  • Veranderingen in de vraag naar kinderopvang (hoeveelheid, soort) vraagt om flexibiliteit in de huisvesting. Hoe realiseer je dat tegen lage kosten en zonder kwaliteitsverlies?
  • Goede huisvestingsconcepten voor integrale kindcentra zijn nodig, waarbij de doorgaande lijn als leidraad geldt. Knelpunten zijn: geen samenhangende visie (vanuit kind, spelen en leren, overtuigen op pedagogiek), verschillende motieven om te participeren, hokjes denken (ieders eigen Pve staat in de weg, niet toekomstgericht), cultuurverschillen.
  • Maatschappelijke ontwikkelingen; welke zal leidend worden: schaalvergroting met als doel kosten te besparen of juist meer wijkgericht werken met bijbehorende kleinschalige voorzieningen? (school en kinderopvang op loopafstand)
  • Realiseren van duurzame gebouwen; ondanks financiële tegenwind.

 

Meer informatie:

 

 

 

 

 

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners