aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Flinke organisatorische opgave

Het is naast een technische en financiële, ook een organisatorische opgave van formaat om de klimaatdoelen te realiseren, blijkt uit Bouwstenen onderzoek. 

Van alle denkbare oplossingen om de eigen gebouwenvoorraad te verduurzamen, verwachten gemeenten en scholen het meest van het verduurzamen via het onderhoud en het meerjaren onderhoudsprogramma’s (MJOP), blijkt uit het onderzoek. 

Duurzaam MJOP in de maak

Gemeenten en scholen verwachten ook dat 98 % van hun huidig bezit over 10 jaar nog staat; grotendeels met dezelfde functie als nu. Maar nog lang niet alle gemeenten en scholen hebben een MJOP waarin de verduurzaming meteen in het onderhoud wordt meegenomen, blijkt uit de voorlopige resultaten van een Bouwstenen-enquête. Zo’n 20% van de geënquêteerden heeft een DMJOP en 45% heeft er een in de maak.

Meer dan een programma 

Het hebben van een duurzaam onderhoudsprogramma is beslist niet voldoende, aldus betrokkenen. Het slim verduurzamen van de bestaande voorraad vraagt ook om meer informatie, andere werkprocessen, betere afstemming tussen beleid en vastgoed en klare taal waarmee iedereen op zijn eigen niveau aan de slag kan. 

Nog weinig houvast

Uit de Bouwstenen-enquête is op te maken dat veel gemeenten en scholen nog worstelen met het operationaliseren van de klimaatdoelen.  Ze hebben vaak wel iets van beleid, maar in de meeste gevallen is dit nog niet vertaald naar meetbare grootheden waarop gestuurd en gemonitord kan worden. Bij zo’n 15 % van de geënquêteerden wordt verantwoording afgelegd over de voortgang en de behaalde resultaten van de verduurzaming van de eigen gebouwen richting bestuur en/of via een openbaar jaarverslag. 

Nog niet geoperationaliseerd

Het duurzaamheidsbeleid is ook nog lang niet altijd vertaald naar concrete gebouwen, concrete energiemaatregelen, interne bedrijfsplannen, het gebruik van materialen en de te maken afspraken met huurders of afspraken over hoe met het gebouw om te gaan in het dagelijks gebruik, blijkt uit de enquête. 

Meer nodig

Om het beleid te operationaliseren is volgens de geënquêteerden vooral meer geld en tijd nodig, gevolgd door meer draagvlak, meer kennis, competenties en meer innovatie. Veel organisaties hebben bijvoorbeeld nog geen ervaring met circulair inkopen. Ook geeft bijna de helft van de geënquêteerden aan meer gegevens nodig te hebben dan nu beschikbaar. 

 

 

Meer weten?


Het resultaat van het onderzoek (inclusief inspirerende voorbeelden en houvast voor het beoordelen van de eigen organisatie) verschijnt op 28 november 2019 in een Bouwstenen-publicatie. 
Het vervolg hierop is ook onderwerp van gesprek tijdens onze jaarbijeenkomst. 

 

Zie hier het programma. Aanmelden kan via de knop hiernaast.  

 

 

 

Nog meedoen?

Gemeenten en scholen kunnen nog meedoen met de enquête:


    

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners