LinkedInYouTubeTwitter

1203 Duurzaamheidsambities

Op 9 maart 2012 hebben 12 gemeenten bij de gemeente Apeldoorn met elkaar een gesprek gevoerd over hun organisaties en hun duurzaamheidsambities.

 

Typeringen vastgoedorganisatie

Allereerst is door Sidney Mac Gillavry (trekker van de Chefs) verslag gedaan van zijn gespreksronde met 7 grotere gemeenten over hoe hun vastgoedafdelingen zijn te typeren: vaak wordt gesproken over ‘vastgoedafdeling’ of ‘vastgoedbedrijf’, maar hoe zijn de afdelingen nu echt te typeren? Hiertoe zijn van de afdelingen enkele kenmerken in kaart gebracht:

Wat is hun rol in het gemeentelijk vastgoedbezit? Welke taken voeren ze uit? Wie zien de afdelingen als hun klant? Welke ruimte krijgt de afdeling voor haar taak (financiële en organisatorische spelregels)? Welke ruimte neemt de afdeling (reputatie, klant opzoeken, rapporteren)? Op basis van deze vragen zijn vier typische afdelingen geschetst, die leiden tot enkele conclusies:

  • Professionalisering van het gemeentelijk vastgoed is een gemeentebrede opgave: niet alleen de vastgoedafdelingen moeten zich ontwikkelen als aanbieder, maar ook de beleidsafdelingen moeten zich als opdrachtgever ontwikkelen en het management moet de rollen bewaken.
  • Doordat de taakopvatting van gemeenten verandert, moeten vastgoedafdelingen zich nadrukkelijker op de gebruikers als klant gaan richten (zie ook het artikel van Marc van Leent in Real Estate Magazine).
  • Elke typische vastgoedafdeling kan uitbesteden, maar voor uitbestedingsvragen van meer tactische/strategische aard heb je afdelingen nodig die weten wat ze doen én ruimte hebben om zelf invulling te geven aan hun taak.

Zie hier de presentatie. Naar aanleiding van het verhaal zijn vervolgafspraken gemaakt met enkele geïnteresseerde gemeenten om ook hun afdeling te typeren. Bovendien is binnen de groep Chefs Vastgoed afgesproken om als vervolgactie de opbouw van de formatie en portefeuille in kaart te brengen.

 

Duurzaam bouwen

Vervolgens is een gesprek gevoerd met Irma Thijssen, adviseur utiliteitsbouw bij Agentschap NL. Zij heeft in een presentatie de kansen geschetst voor gemeenten om budgetneutraal gebouwen te verduurzamen: hoe kunnen gemeenten de voorraad professioneel beheren, energiegebruik monitoren en een werkbare aanpak ontwikkelen voor verduurzaming? Irma heeft het beleid en het aanbod van Agentschap NL toegelicht, onder andere aan de hand van de ervaringen bij de Rijksgebouwendienst, zoals:

  • De ervaringen met de door de RGD ontwikkelde integrale inspectiemethode RGDBoei.
  • Ervaringen met Energy Service Companies (ESCo's): bedrijven die aanleg, onderhoud en beheer van de (klimaat-)installaties van gebouwen overnemen.
  • Energielabels, Frisse Scholen, 100% duurzaam inkopen, etcetera.

 

Omdat het Agentschap NL gemeenten verder wil helpen in hun duurzaamheidsambities, zijn zij op zoek naar goede voorbeelden. Hiervoor wordt onder de chefs vastgoed een vragenlijst uitgezet. De aangeleverde voorbeelden zullen gebundeld worden verspreid.  

 

Meer informatie:

Zie hier meer informatie over de gemeentelijke vastgoedorganisatie

Aanvullingen zijn welkom