aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

begrip

Kulturhus

Definitie 1

 

Het Kulturhusconcept staat voor een combinatie van profit- en non-profitorganisaties onder één dak (bijv. postkantoor, winkels, consultatiebureau, kinderopvang, zorgloket, kunsteducatie, bankfiliaal, huisarts). Ook een school kan deel uitmaken van deze formule. Het in stand houden van de voorzieningen in kleinere plaatsen is voor een Kulturhus een belangrijk doel.

 

Bron: Landelijk Steunpunt Brede Scholen - Begrippenlijst

 

Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Volgens Wikipedia: Een multifunctionele accommodatie (mfa) is een samenwerkingsverband waarbij verschillende maatschappelijke organisaties vanuit een centrale locatie hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden. In veel gevallen zijn de organisaties gehuisvest in één gebouw. Soms betreft het een locatie met verschillende gebouwen, in dit geval wordt ook wel gesproken van een multifunctionele zone of centrum.

Sterrenschool

De Sterrenschool is een effectief georganiseerd vijf sterren kindcentrum, gebaseerd op vijf sterren:

Ster 1. 52 weken per jaar open

Ster 2. Leren in een klimaat

Ster 3. Maatwerk

Ster 4. Rekenen, taal en lezen

Ster 5. Binding met de buurt

 

In dit YouTube-filmpje wordt uitleg gegeven wat het model van De Sterrenschool inhoudt.

 

Bron: Website De Sterrenschool

 

 

Brede school

Brede scholen zijn er in vele soorten en maten, maar de basisprincipes zijn grotendeels hetzelfde: "Een brede school is een samenhangend netwerk van toegankelijke en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt. Er is sprake van een structurele samenwerking tussen scholen en één of meerdere instellingen voor kinderopvang, welzijn, zorg, cultuur en sport. Er is een gezamenlijke visie en een doorgaande lijn in de werkwijze. Bovendien is er een organisatorische en financiële verankering in het beleid en de uitvoering van de betrokken organisaties."

Beheer

Definitie 1

Beheer omvat werkzaamheden gerelateerd aan huisvesting, facilitaire diensten, services en middelen met als doel het waarborgen van de continuering van het dagelijkse gebruik van een vastgoedobject.

 

Bron: multifunctionele accommodaties, inzicht in kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie (Nicole Huisman, 2009, blz. 13).

 

Definitie 2

Exploitatie

Definitie 1


De sturing op kosten en opbrengsten gedurende de beoogde levensduur van vastgoedobjecten met als doel per saldo een positief nettoresultaat te behalen om de continuering te waarborgen.

 

Het begrip exploitatie wordt vaak in één adem genoemd met beheer. Zij hebben dan ook een grote onderlinge relatie. Waar beheer meer slaat op de fysieke kant, heeft exploitatie meer betrekking op de financiële kant van het beheren van een vastgoedobject.

 

Dorpshuis

Definitie 1

 

Een ontmoetingsplaats in een dorpsgemeenschap. 

 

Bron: Encyclo

 

Definitie 2

 

Een dorpshuis is een ontmoetingsplaats voor bewoners en vaak de enige voorziening in een dorpsgemeenschap (en omgeving) voor:

 • het verenigingsleven 
 • theater en muziekuitvoeringen 
 • peuterspeelzaal 
 • sport

 

Bron: Website Dorpshuizen

 

Strategisch vastgoedmanagement (ook wel CREM)

De definitie van strategisch vastgoedmanagement hangt af van de optiek waarmee ernaar gekeken wordt. Vanuit de gebruiker van vastgoed gaat het om hoe het vastgoed optimaal afgestemd kan worden op de wensen van het primaire proces. Bij beleggers gaat het om het realiseren van een maximaal financieel rendement op hun vastgoedportefeuille.

 

Herbestemming

(Keeris, 2001) Een begrip waarmee een wijziging van de oorspronkelijke functionele bestemming van een vastgoedobject of gedeelte daarvan, wordt aangeduid, uit het oogpunt van een beoogde (hoger) renderende exploitatie en als het resultaat van een aanpassing van het eerdere prestatieniveau van dat object, zodat voldaan kan worden aan de (aangenomen) vraag van de nieuwe (potentiële) doelgroep(en), dan wel invulling gegeven kan worden aan de (eventueel) toegekende maatschappelijke functie.  

 

Asset management

Asset management van de vastgoedportefeuille staat voor het vastgoedmanagement van vastgoedobjecten op tactisch niveau.

 

In asset management wordt het portfoliobeleid (strategisch) vertaald naar het beleid per object. Daarvoor wordt de performance van een object in kaart gebracht. Er wordt gestuurd op drie dimensies (gebiedseconomie.nl, 2014):

Property management

Property management is het vastgoedmanagement op operationeel niveau en omvat administratieve, technische en commerciële (en promotionele) taken.

 

Facility management

Facility management betreft het management van alle niet-primaire processen op operationeel niveau, bezien vanuit de optiek van de gebruiker. Vanuit de gebruiker komt steeds meer aandacht voor de kostenpost huisvesting. 

 

Facility management is het integraal managen van alle ondersteunende processen met als doel een maximale bijdrage te leveren aan primaire processen van de onderneming. Functiegebieden van facility management zijn:

Bouwkosten

Bouwkosten zijn kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (= het bouwen) van de bouwwerken (NEN2699:2012). 

 

Volgens NEN 2631, lid 3.2 omvatten bouwkosten de posten (gemeente Utrecht, 2006):

Flexwonen

Flexwonen behelst meerdere vormen van tijdelijke, snelle en flexibele woonruimte voor verschillende doelgroepen zoals arbeidsmigranten, kenniswerkers, mensen in een echtscheidingssituatie, studenten en mensen in de maatschappelijke opvang (Bloeii, 2014).

 

 

Administratief beheer

Administratief beheer binnen het vastgoedmanagement omvat het op een doorzichtige wijze vastleggen van relevante gegevens betreffende het vastgoedobject. Het omvat ondermeer:

 • Facturatie
 • Incasso
 • Aanmaningen
 • Indexatie
 • Opstellen huur- en beheercontracten
 • Opleverings- en inspectierapporten
 • Regelen vergunningen en abonnementen

 

Computer Aided Design (CAD)

Bij Computer Aided Design (CAD) worden producten ontwikkelt en vormgegeven door middel van een computersysteem. CAD wordt toegepast in diverse vakgebieden waaronder:

-          de architectuur (ook wel 'Computer Aided Architectural Design CAAD),

-          bouwkunde, 

-          landmeten, 

-          civiele techniek, 

-          stedenbouw, 

-          technisch beheer,

-          werktuigbouwkunde,

-          elektrotechniek en elektronica,

-          staalbouw,

-          wegaanleg,

Document Management System (DMS)

 

Een document management system (DMS) is over het algemeen een opslagplaats waarin metadata (gegevens) van documenten worden opgeslagen en makkelijk zijn terug te vinden aan de hand van kenmerken zoals auteur, naam, omschrijving, datum, categorie en status. De documenten zelf kunnen ook in de database worden opgeslagen, of op een beveiligde (netwerk) locatie die via de database toegankelijk is.

 

Documentbeheersystemen worden gebruikt om de documenten elektronisch op te slaan en daarmee te voldoen aan wet-en regelgeving, zoals:

ESCROW-overeenkomst

Een escrow-overeenkomst is een overeenkomst tussen de maker van software, zijn klanten en een escrow-agent. De overeenkomst garandeert dat de klant in bepaalde gevallen kan beschikken over de laatste broncode van het softwarepakket waarvoor de overeenkomst gesloten is.

 

Een eindgebruiker van software heeft veel belang bij het voortbestaan van de software aangezien de bedrijfsvoering van de gebruiker er sterk afhankelijk van kan zijn.

 

Geografisch Informatiesysteem (GIS)

Een Geografisch Informatiesysteem (GIS) is een operationeel, ondersteunend informatiesysteem waarbij de data een geografische dimensie hebben.  In een GIS kunnen diverse (informatie)lagen over elkaar worden gelegd. Met GIS-technieken kunnen ruimtelijke gegevens worden gegenereerd, gevisualiseerd, bewerkt en geanalyseerd.

 

Het heeft 3 praktische functies:

IT service management (ITSM)

IT service management (ITSM) is een benaming voor het procesmatig aansturen van de werkwijze van IT-beheer.  IT service management is een onderdeel van IT-beheer. Naast IT service management komen binnen IT-beheer ook andere disciplines voor, zoals technisch beheer, applicatiebeheer, facilitair beheer, documentbeheer.

 

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is het onderhoud dat periodiek wordt gepleegd aan vastgoedobjecten. Dit onderhoud wordt in een planning opgenomen. Zodoende weet men wanneer welk onderhoud verwacht wordt dat er moet gebeuren. Dit betreft bijvoorbeeld schilderwerk aan de buitenzijde van het gebouw, onderhoud van de mechanische ventilatie, etc.

 

Relatiebeheer

Relatiebeheer omvat de verzameling activiteiten om relaties te onderhouden en uit te bouwen.

Voor een goed relatiebeheer kan gebruik worden gemaakt van software, vaak als onderdeel van een vastgoedinformatiesysteem. Binnen deze software kunnen, afhankelijk van het betreffende systeem, onder andere de volgende activiteiten worden verricht:

Risico-analyse

Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico's worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan: Risico = Kans x Gevolg.

Bij een risicoanalyse worden bedreigingen benoemd en in kaart gebracht. Per bedreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald en wordt vervolgens berekend wat als gevolg de schade is die op zou kunnen optreden als een bedreiging zich daadwerkelijk voor doet.

Op grond van een risicoanalyse kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

Schoonmaak

Over het algemeen wordt een contract afgesloten met een schoonmaakbedrijf dat volgens een vast omschreven programma de ruimten in en om vastgoedobjecten schoonmaakt. Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen standaard schoonmaakwerk dat periodiek wordt verricht en niet-standaard schoonmaakwerk zoals een extra schoonmaakbeurt na een grote bijeenkomst of specialistische schoonmaak van bijvoorbeeld apparatuur. 

 

Service- en stookkosten

Servicekosten zijn kosten die betrekking hebben op alle activiteiten, diensten en middelen die nodig zijn om het vastgoedobject in zodanige (technische) staat te houden, dat het gebruik van het object is gewaarborgd. Bijvoorbeeld de kosten voor schoonmaak en tuinonderhoud.

 

Stookkosten zijn de kosten:

-          voor brandstof

-          voor het omzetten van brandstof naar warmte

-          die gepaard gaan met het transport van warmte naar de plaats van bestemming

 

Software Licenties

Een softwarelicentie is een vergunning om een computerprogramma van iemand anders te gebruiken.

 

Computerprogramma's zijn auteursrechtelijk beschermd. De precieze wettelijke regels kunnen van land tot land verschillen, maar over het algemeen schrijven ze voor dat het programma niet mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het installeren van een programma, vanaf een schijfje of vanaf het internet, geldt als een vorm van vermenigvuldigen.

 

Technisch beheer

Technisch beheer heeft tot doel de vastgoedobjecten in optimale technische staat te houden door ze goed te onderhouden. Goed onderhoud draagt bij aan waardebehoud van het vastgoedobject. Het omvat werkzaamheden als:

-          Het opstellen van onderhoudsbeleid

-          Het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen (zie MJOP en planmatig onderhoud)

-          Technische inspecties

-          Klachtenintake

-          Klein dagelijks onderhoud

-          Uitbesteden en controle op schoonmaak, etc.

 

Terminal Server Emulatie (TSE)

Een terminalemulator is software die een computerterminal simuleert.

 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Terminalemulator

Vastgoedportefeuille

De vastgoedportefeuille omvat alle vastgoedobjecten die in eigendom of beheer zijn van de betreffende organisatie. Door middel van vastgoedmanagement wordt de vastgoedportefeuille beheert.

 

Nederlandse Technische Afspraak (NTA)

Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8026: beschrijft hoe je het hele onderhoudsproces samenhang kunt geven en het vastgoedbeleid op diverse beheer- en managementniveau's aan elkaar kunt verbinden.

Abonneren op begrip

Snel naar

Partner worden?

Corona