aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Raadsinformatie Utrecht moet beter

De Rekenkamer in Utrecht is kritisch over de informatievoorziening rond het gemeentelijk vastgoedbeleid. Dat valt op te maken uit het onderzoeksrapport "Zicht op vastgoed". 


De informatie die de gemeenteraad van het college van B&W krijgt is onvoldoende om te beoordelen of het gevoerde vastgoedbeleid succesvol is. Ook is niet helder genoeg vastgelegd welke doelen de gemeente met het gemeentelijk vastgoedbeleid eigenlijk wil bereiken. 

Niet meetbaarUtrecht
De door de gemeente Utrecht gestelde doelen, die variëren van energiezuinigheid tot toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zijn volgens de Rekenkamer niet altijd specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. In veel gevallen ontbreken indicatoren om de resultaten te meten.  

Niet verenigbaar
Ook zijn er doelen die moeilijk met elkaar zijn te verenigen, bijvoorbeeld huisvesting bieden aan maatschappelijk relevante initiatieven of doelgroepen en de verkoopopgave.

Stap in ontwikkeling
Arthur van Loon, vastgoedadviseur van de gemeente Utrecht, begrijpt de bevindingen van de Rekenkamer. "Het gaat over de vragen van de raad, hoe je daarop antwoord geeft en het verantwoorden van de keuzes. Bij de Utrechtse Vastgoed Organisatie is wel alle data beschikbaar. Het gaat er nu om dat we die informatie concreet communiceren. Dat is een lastig proces, want hoe maak je meetbaar dat je in 2030 energieneutraal wil zijn? Dat is een stap verder in de ontwikkeling."


Breder en kritischer
Voor gemeenteraden is het vaak lastig zicht te krijgen op het gemeentelijk vastgoedbeleid. Het onderwerp komt meestal in meerdere beleidsprogramma's aan bod. Daarnaast worden steeds nieuwe beleidsdoelen gesteld, bijvoorbeeld rond het Klimaatakkoord of de inzet van het gemeentelijk vastgoed voor de woonopgave.


 

Meedoen?
Dat kan onder andere door partner te worden en mee te denken over het faciliteren van de besluitvorming (zie agenda) en/of:

Op 27 juni organiseren we een bijeenkomst over de inzet van leegstaand/te verkopen vastgoed voor de realisatie van het woonbeleid. Zie hier het programma

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners