LinkedInYouTubeTwitter

1603 Vastgoed op afstand, Benchmark en spelregels

Op 11 maart 2016 komen de Chefs Vastgoed bijeen in Utrecht. Altijd fijn om hier te zijn; goed bereikbaar, prachtig uitzicht, Utrechts zoet en aardige mensen. Chef Utrecht, Frits Velthuijs heeft een nieuwe functie (veel succes) maar hij zal zorgen voor een warme overdracht; ook qua locatie.

 

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2016De Agenda voor 2016

We beginnen met de Agenda voor 2016 en constateren dat we een stevig ontwikkelend netwerk zijn geworden. Aandacht voor onderhoud is een betrekkelijk nieuw onderwerp.  Invulling vanuit de regierol en de mogelijkheid van prestatiecontracten zou een goede zijn. Ook de kwetsbaarheid van de organisatie vraagt aandacht; vooral waar het gaat om strategische denkkracht, financiële en juridische expertise. Wellicht kunnen de netwerken fungeren als expertpool in tijden van nood en voor second opinions.

 

Vastgoed op afstand

Erwin van Proosdij verzorgt samen met Rop Krist van ICS een presentatie over het vergelijkend onderzoek dat in Enschede is gedaan naar de kosten van het vastgoedbeheer in een publieke en private setting; zie presentatie. Bij de private setting wordt uitgegaan van een aparte entiteit, bijvoorbeeld een Stichting of BV, die als verbonden partij volledig onder controle staat van College en Raad en geen winstoogmerk heeft. Er is vooral gekeken of het verschil in regimes leidt tot lagere vastgoedkosten. De voorlopige conclusie is dat dit wel het geval is. De voordelen zitten in een herfinanciering van het vastgoed en daarnaast zijn er fiscale voordelen te behalen. Er zijn ook nadelige effecten, denk daarbij aan het vervallen van BTW compensatie, effecten op het weerstandvermogen van de gemeente en nadelen voor Treasury. Hoe de optelsom van voor- en nadelen gaat uitpakken weten we nog niet exact, maar dat gaat blijken uit vervolgonderzoek.

 

Er zijn ook andere overwegingen dan financiële om het vastgoed al dan niet buiten de gemeente te plaatsen. Maar goed om de financiële ook een keer te bestuderen.

 

Onderzoek Benchlearning en benchmarking

Na de lunch zoomen we in op benchlearning en benchmarking.

  • Benchlearning: Ingrid de Moel licht toe hoe Bouwstenen de benchlearning voor zich ziet; vooral als voortzetting en intensivering waar we in Bouwstenen verband al mee bezig zijn (eenduidige begrippen, informatie op orde en netwerkbijeenkomsten waar we de resultaten van gemeenten bespreken, vergelijken en gebruiken om van te leren)
  • Benchmark: Ingrid Janssen van Tias gaat in op hun aanbod voor een benchmark; dashboard waarbij gebruik wordt gemaakt van openbare en aanvullende gemeentelijke info. Zie hier de presentatie.

We zijn er betrekkelijk snel doorheen. Belangrijke vraag is: wat kan je met de benchmark, wat voegt het toe? De site  www.waarstaatjegemeente.nl (open data rond voorzieningen) en de facilitaire benchmark waar gemeenten aan meedoen zijn niet bekend. Twee gemeenten doen mee aan de benchmark Sport en gemeente. Tias zegt toe een document te maken waarin wordt aangegeven wat gemeenten aan rapportages kunnen verwachten, zodat ze beter kunnen inschatten wat ze ermee kunnen. Een overzicht van de aan te leveren gegevens en het contract krijgen de chefs meteen mee naar huis.

 

Wat samen en wat apart

Daarna komt er een ander gesprek tot stand, welk begint met de vraag over het scheiden van de benchlearning en de benchmark. Het is geen aparte stichting geworden om te voorkomen dat gemeenten een verbonden partij moeten worden (hetgeen niet gewenst is). Andere constructies zijn niet echt onderzocht/mee-ontwikkeld.

 

Twee chefs vragen zich af hoe het zit met de extra bijdrage voor Bouwstenen. Als we het allemaal belangrijk vinden, moet het bedrag dan niet in de partnerbijdrage worden opgenomen. We constateren dat de partnerbijdrage nu al niet in lijn is met het ontwikkelwerk dat we afgelopen jaar samen hebben opgepakt. Als meer gemeenten mee doen kunnen we de lasten verdelen maar zolang dat niet het geval is moeten we zorgen dat er meer evenwicht komt in de inzet en financiering van Bouwstenen.  Diverse chefs vinden het juist prettig dat ze steeds zelf kunnen kiezen waar ze naast het partnership aan meedoen. We spreken af dat Ingrid een belrondje maakt om te kijken hoe dit op te lossen. Chefs hebben daar inmiddels een mail over gehad.

 

Spelregels

Tot slot zoomen we in op de spelregels en wat blijkt; vrijwel alle chefs hebben ze gezien en vinden het nuttig dat ze er zijn. Fons Geraedts, chef Oss en Ad van de Gevel, chef Tilburg stappen uit de redactie (dank voor al het werk). Martin Timmermans, chef 's Hertogenbosch en we hopen ook Annemieke Lübbert, plaatsvervangend chef Utrecht schuiven als nieuwe leden aan. Ambitie is de spelregels verder te verbeteren en aan te vullen vanuit duurzaamheid, de gebruiker en financiën en ze aan het eind van het jaar in een publicatie te presenteren.

 

We hebben nog kort om de spelregels te bespreken (dit onderdeel valt een beetje in het water) maar we hopen natuurlijk dat het setje dat iedereen mee krijgt veel verbetervoorstellen zal opleveren.

 

What’s next

De volgende keer komen we bijeen na de zomer op vrijdag 7 oktober. Suggesties voor de agenda:

  • de vastgoednota (van Almere);
  • de kwetsbaarheid van de organisatie;
  • de Agenda voor 2017 (inclusief partnerbijdrage en wat daar wel en niet in zit).

 

Tussendoor (voor de zomer) kunnen we misschien nog naar Antwerpen (Bouwstenen gaat na wat de mogelijkheden zijn) en kunnen chefs aanschuiven bij de volgende bijeenkomsten: